Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Калужская»

Утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 08.12.2020 (журнал № 99).

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 15 сентября (02 сентября ст. ст.); 25 октября (12 октября ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Взбра́нной Воево́де, Пренепоро́чней Де́ве Богоро́дице, земли́ Калу́жския изба́вительнице, хвале́бныя пе́сни прино́сим Ти́, раби́ Твои́, я́ко ико́ны Твоея́ явле́нием дарова́вшей на́м стра́жа неусы́пна. Ты́ же моле́ния на́шего, пред ико́ною Твое́ю возноси́маго, не отве́ржи, но защити́ ны́, Влады́чице, от все́х враго́в ви́димых и неви́димых и изба́ви ны́ от вся́ких боле́зней душе́вных и теле́сных, да во умиле́нии се́рдца зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

И́кос 1.

А́нгелов мно́жество сла́вят Тя́, Цари́цу все́х и Богоро́дицу, Ты́ бо испо́лнила еси́ ра́дости сердца́ на́ша явле́нием на́м чудотво́рныя ико́ны Твоея́ в Тинько́ве и чудесы́ во хра́ме и́мене Рождества́ Твоего́ в ве́си Калу́жке; се́й у́бо ико́не Твое́й поклоня́ющеся, Тебе́, богоизбра́нная Де́во, моле́ние возно́сим, со стра́хом и любо́вию глаго́люще:

Ра́дуйся, от патриа́рхов прообразова́нная и от проро́ков предвозвеще́нная; ра́дуйся, ро́ждшая А́гнца, взе́мшаго грехи́ ми́ра.

Ра́дуйся, Ада́ма и Е́ву от дре́вняго прокля́тия свободи́вшая; ра́дуйся, чудотво́рною ико́ною Твое́ю всю́ зе́млю Калу́жскую озаря́ющая.

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ во зна́мение ми́лости на́м да́вшая; ра́дуйся, я́ко на ико́ну Твою́ взира́юще, Само́й Тебе́, и́стинней Богоро́дице, покланя́емся.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 2.

Ви́дящи начерта́ние ли́ка Твоего́, деви́ца Евдоки́я в развраще́нии се́рдца своего́ дерзнове́нно оплева́нием поруга́ся ему́, не ве́дущи, я́ко се́й Тво́й ли́к е́сть, Пресвята́я Де́во; Ты́ же вразумле́ния ра́ди вдала́ еси́ ю́ в разслабле́ние всего́ телесе́, смягче́ние руку́ и ногу́, ослепле́ние о́чию и язы́ка немотствова́ние, и си́м показа́ла еси́, я́ко начерта́ние ли́ка сего́ е́сть ико́на Твоя́ чудотво́рная, да вси́ лю́дие вопию́т к ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум челове́ческий не мо́жет пости́гнути вели́каго Твоего́ милосе́рдия, Пресвята́я Богоро́дице, я́ко и́скреннее покая́ние боля́щия деви́цы прия́ла еси́ и соверше́нное исцеле́ние е́й дарова́ла еси́, да моли́тву прино́сит пред ико́ною Твое́ю, взыва́ющи си́це:

Ра́дуйся, ле́ствице небе́сная, Иа́ковом предви́денная; ра́дуйся, та́йну воплоще́ния Бо́жия, пре́жде ве́к в Бо́зе сокрове́нную, откры́вшая.

Ра́дуйся, веду́щим бра́нь проти́ву ми́ра и диа́вола до́брая споспе́шнице; ра́дуйся, от грехопаде́ний на́ших, и́мже не́сть числа́, избавля́ющая.

Ра́дуйся, я́ко призыва́ющия и́мя Твое́ от паде́ния стра́стнаго возставля́ющая; ра́дуйся, благода́тное безстра́стие и́щущим сие́ усе́рдно подаю́щая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 3.

Си́лою, да́нною Ти́ свы́ше, чудотво́рную Твою́ ико́ну, Пречи́стая Богоро́дице, дарова́ла еси́ на́м в зна́мение ми́лости Твоея́, я́вльшися роди́телем тоя́ деви́цы, и рекла́ еси́ и́м: Бу́ду хода́тайствовати о гра́де Калу́ге и о все́х лю́дех его́. Мы́ же, взира́юще на ико́ну Твою́ и мно́жество чуде́с от нея́ ве́дуще, с ра́достию к не́й припа́даем и из глубины́ се́рдца благодари́м Тя́, ди́вную Засту́пницу, взыва́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3

Иму́щи при́сное милосе́рдое попече́ние о е́же лю́дем согре́шшим не до конца́ поги́бнути, роди́телем тоя́ деви́цы повеле́ла еси́, Пресвята́я Богоро́дице, да сверше́но бу́дет моле́бствие пред Твое́ю ико́ною со освяще́нием воды́ и да окропи́т иере́й дще́рь и́х, боле́знию пораже́нную, я́ко да исцеле́ет от неду́га своего́. На́с же спаси́, Госпоже́, ве́рою и любо́вию воспева́ющих Ти́:

Ра́дуйся, две́ре, Иезеки́илем прорече́нная; ра́дуйся, вочелове́чению Еди́наго от Святы́я Тро́ицы непоро́чно послужи́вшая.

Ра́дуйся, рожде́нием Сы́на Твоего́ спасе́ние ми́ру я́вльшая; ра́дуйся, с ве́рою и́мя Твое́ призыва́ющих от сме́рти спаса́ющая.

Ра́дуйся, святи́телей весе́лие и благогове́йных иере́ев похвало́; ра́дуйся, и́ноков и и́нокинь благочести́вых изря́дная Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 4.

Бу́рю напа́стей прови́дя, угрожа́вших кра́ю Калу́жскому от Наполео́на, святи́тель Евла́мпий моля́шеся пред Твое́ю ико́ною, Богоро́дице, о избавле́нии от враго́в; ве́сть же прие́мь, я́ко во́инство вра́жие пораже́но бы́сть на реце́ Черну́шце, благода́рственно Спа́су Христу́ возопи́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше ми́лость Твою́, Богоро́дице, чрез Твою́ ико́ну на по́ли бра́ни бли́з ве́си Тару́тино на́м низпосла́нную, егда́ яви́ла еси́ ю́ на возду́се иноплеме́нником, я́коже свиде́тельствоваша плене́ннии от ни́х; и та́ко дарова́ла еси́ побе́ду во́ем росси́йским, ра́дуемся о Твое́й, Влады́чице, по́мощи и со упова́нием воспева́ем Ти́ си́це:

Ра́дуйся, Купино́ неопали́мая, Богови́дцем Моисе́ем предзри́мая; ра́дуйся, от пото́па грехо́внаго на́с спаса́ющая.

Ра́дуйся, кади́льнице злата́я, я́ко фимиа́м благоуха́нный моли́твы Твоя́ к Бо́гу, Сы́ну Твоему́, при́сно вознося́щая; ра́дуйся, пра́ведно дви́жимый гне́в Бо́жий на ны́ моле́нием Свои́м ско́ро утоля́ющая.

Ра́дуйся, явле́нием на возду́се ико́ны Твоея́ стра́х и тре́пет на враги́ наве́дшая; ра́дуйся, во́инству росси́йскому побе́ду во бра́ни пода́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ яви́лася еси́ на́м, Богоро́дице, смы́слы на́ша озаря́ющая и на пу́ть спаси́тельный наставля́ющая, враго́м же на́шим была́ еси́, я́ко мо́лния, устраша́ющи и́х и отража́ющи от на́с, егда́ Наполео́н, порази́в бли́з гра́да Малояросла́вца ра́ть на́шу, пону́ди ю́ отыти́ ко гра́ду Калу́ге, са́м же, услы́шав сие́, по Твоему́ ми́лостивому, Засту́пнице, повеле́нию, неве́домыя ра́ди вины́, вме́сто е́же ко гра́ду Калу́ге ити́, и́де по пути́, его́же са́м разори́ и опустоши́, ко гра́ду Гжа́тску, и та́ко ра́ть свою́ погуби́. Сего́ ра́ди, Твое́ кре́пкое заступле́ние ве́дуще, со умиле́нием глаго́лем Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Проя́вльши ве́лию любо́вь к лю́дем, живу́щим во стране́ Калу́жстей, Пресвята́я Богоро́дице, зе́млю на́шу сохрани́ла еси́ и мно́жество враго́в, обыше́дших ю́, дале́че от нея́ отгна́ла еси́, си́и же врази́ на́ши уве́деша, ко́ль крепка́ е́сть по́мощь Бо́жия Ма́тере. Мы́ же, Твое́ всемо́щное заступле́ние, на́м бы́вшее, до́бре ве́дуще, в ра́дости се́рдца воспева́ем Ти́ си́це:

Ра́дуйся, клеще́ та́инственная, Иса́ием прови́денная; ра́дуйся, примире́ние на́ше с Бо́гом соде́лавшая.

Ра́дуйся, Спаси́теля па́дшему челове́честву ро́ждшая; ра́дуйся, в годи́ну бра́ни по́мощию Твое́ю упова́ющих на Тя́ не оставля́ющая.

Ра́дуйся, всемо́щным заступле́нием Твои́м от меча́ иноплеме́нных на́с избавля́ющая; ра́дуйся, без проли́тия кро́ве одоле́ние правосла́вным во́ем дарова́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 6.

Пропове́дница богознамени́таго чудесе́ яви́ся не́кая жена́ во гра́де Бо́ровске, ю́же вра́чеве ника́коже возмого́ша исцели́ти, и реко́ша, я́ко належи́т е́й не по мно́зе вре́мени умре́ти. Она́ же, ве́ру иму́щи, я́ко си́ла Бо́жия всемогу́щая е́сть, не закосне́ проси́ти, да в ве́си Калу́жке пред Твое́ю, Богоро́дице, ико́ною сверше́но бу́дет о здра́вии ея́ моле́бствие, и по ве́ре свое́й а́бие от неду́га своего́ исцеле́на бы́сть. Те́мже и мы́, благода́рственно прославля́юще Бо́га, вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ла е́сть ико́на Твоя́, Богоро́дице, чуде́снаго исцеле́ния ра́ди жены́, живу́щия во гра́де Бо́ровске, да́же и посреде́ жи́телей его́, в раско́ле пребыва́ющих и не чту́щих о́браз Тво́й. Сего́ ра́ди и синкли́т гра́дский, в не́мже по преизбы́точеству бя́ху лю́дие, в раско́ле упо́рствующии, уста́ви, да бу́дет сверше́но на сто́гнах гра́да моле́бное пе́ние пред ико́ною Твое́ю, во гра́д се́й принесе́нною. Те́мже, я́ко блага́я Влады́чица, научи́ ны́ разуме́ти промышле́ние Бо́жие о спасе́нии люде́й, да взыва́ем Ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, в защи́ту Це́ркве Правосла́вныя чудеса́ показу́ющая; ра́дуйся, хули́тели и́стинныя ве́ры неви́димо наказу́ющая.

Ра́дуйся, догма́тов ве́ры огражде́ние и утвержде́ние; ра́дуйся, я́ко боже́ственную ве́ру просла́вила еси́.

Ра́дуйся, раско́льники на пу́ть благи́й обраща́ющая; ра́дуйся, пре́лесть же раско́ла посрамля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 7.

Хотя́щи возгре́ти в сердца́х люде́й земли́ Калу́жския любо́вь к ико́не Твое́й, Засту́пнице на́ша, то́ки чуде́с излива́еши от нея́: моли́твою бо, к Тебе́ возноси́мою, глухо́му внеза́пу слу́х дарова́ся, осле́пшему зре́ние откры́ся, разсла́бленному кре́пость во удесе́х его́ возврати́ся, здра́вие душе́ю стра́ждущей и бе́сом одержи́мей даде́ся, лю́те боля́щей и врачми́ оста́вленней житие́ во здра́вии на мно́гая ле́та продолжи́ся; те́мже и мы́, с любо́вию ко ико́не Твое́й припа́дающе и прославля́юще Бо́га, вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Необори́мая еси́ огра́да, охраня́ющая ны́ от вся́ких боле́зней душе́вных и теле́сных, Пресвята́я Богоро́дице, и заступа́ющая все́х, к Тебе́ прибега́ющих с моли́твою. Те́мже и мы́, припа́дающе ко ико́не Твое́й, мо́лим Тя́, Влады́чице: от вся́ких боле́зней душе́вных и теле́сных изба́ви ны́, вопию́щия Ти́ из глубины́ се́рдца:

Ра́дуйся, со́лнце селе́ния Христо́ва, псалмопе́вцем предъявле́нное; ра́дуйся, ро́ждшая Изба́вителя, беззако́ния на́ша ту́не очища́ющаго.

Ра́дуйся, ста́мно пресвята́я, в не́йже а́лчущим пра́вды соблюда́ется Хле́б жи́зни ве́чныя; ра́дуйся, я́ко приходя́щих с ве́рою к чудотво́рней Твое́й ико́не от боле́зней душе́вных и теле́сных ми́лостивно врачу́еши.

Ра́дуйся, боле́знующих, оста́вленных врачми́, от сме́рти избавля́ющая; ра́дуйся, я́ко моли́твами Твои́ми престаю́т тлетво́рнии ве́три и смертоно́сныя я́звы.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 8.

Вели́кое и уму́ челове́ческому неудобопости́жное чу́до яви́ла еси́, Влады́чице ми́ра, егда́ внеза́пу исцели́ла и укрепи́ла еси́ в тре́звенном житии́ не́кую жену́, в о́бласти гра́да Жи́здры жи́вшую, я́же пья́нству предана́ бе́; со́вестию свое́ю терза́шеся, я́ко стра́стию поро́ка порабоще́на бы́сть, и сея́ ра́ди вины́ обрати́ся с ве́рою к Тебе́, Влады́чице, моля́щися пред Твое́ю ико́ною и от Тебе́ исцеле́ние жела́ющи получи́ти. Сего́ ра́ди и мы́, на ми́лость Твою́ упова́юще, восхваля́ем Твое́ милосе́рдие, взыва́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ви́дят и слы́шат жи́тели Калу́жския земли́ но́вую купе́ль Силоа́мскую, па́че о́ныя дре́вния я́вльшуюся, Пресвята́я Богоро́дице, в хра́ме Рождества́ Твоего́ в ве́си Калу́жке, в не́мже покланя́ются чудотво́рней ико́не Твое́й; не еди́ножды бо в ле́то и не то́чию пе́рвее входя́й здра́вие прие́млет, но вы́ну вся́к неду́г врачу́еши все́х с ве́рою к Тебе́ прибега́ющих. Сего́ ра́ди вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, Ея́же ра́ди а́д стене́т и ду́си зло́бы трепе́щут; ра́дуйся, Ея́же ра́ди врата́ рая́ все́м на́м отверза́ются.

Ра́дуйся, по́мощь Твою́ святу́ю благовре́менно подаю́щая вся́цей души́, ве́рно Тебе́ моля́щейся; ра́дуйся, от стра́сти пия́нства обрати́вшихся к Тебе́ с моли́твою избавля́ющая.

Ра́дуйся, от ро́ва поги́бельнаго безнаде́жных извлача́ющая; ра́дуйся, притека́ющих к покро́ву Твоему́ сла́дкое успокое́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 9.

Вси́ горды́нею одержи́мии стра́х Бо́жий ско́ро забыва́ют. Си́це две́ жены́, в стране́ Калу́жстей живу́щия, горды́нею преиспо́лненныя, я́сно явля́ху сомне́ние свое́, я́ко ико́на Твоя́ цельбоно́сна е́сть, Влады́чице, и си́м толи́ко прогне́ваша Бо́га, я́ко пра́ведным судо́м Его́ тя́жкими неду́ги наказа́ние прия́ша. Мы́ же, таково́е вразумле́ние ви́дяще, с любо́вию покланя́емся Твоему́ о́бразу, взыва́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и ве́ка сего́ отрица́ют поклоне́ние ико́не Твое́й, Пречи́стая Де́во, не разуме́ют бо в свое́м суему́дрии, я́ко че́сть, ико́не воздава́емая, на первообра́зное восхо́дит. Мы́ же, не то́кмо сие́ ве́дуще, но и благодея́ния, ико́ною Твое́ю на́м явля́емая, душе́ю ра́дующеся, Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем:

Ра́дуйся, ста́мно всезлата́я, в не́йже пло́ть и кро́вь Боже́ственнаго А́гнца угото́вашася; ра́дуйся, трапе́зо свята́я, Хле́бом жи́зни на́с пита́ющая.

Ра́дуйся, су́етную му́дрость нечести́вых вети́й посрамля́ющая и ослепле́нных е́ю на пу́ть пра́вый наставля́ющая; ра́дуйся, я́ко по благосты́ни Свое́й угаша́еши в на́с о́гнь нече́стия пла́менем огня́ Боже́ственнаго.

Ра́дуйся, вразумля́ющая зна́меньми и чудесы́ коле́блемых в ве́ре; ра́дуйся, Богоблагода́тная, стра́х Бо́жий и смире́ние в сердца́ на́ша вселя́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́щи лю́ди, покланя́ющияся Твое́й ико́не, от бе́д, благоволи́ла еси́, Богоро́дице, яви́тися не́коей деви́це, в Лу́жецком, бли́з гра́да Можа́йска, монастыри́ жи́тельствовавшей, и предвари́ти, да не и́мать обще́ния с жено́ю развраще́нною, и те́м сохрани́ла еси́ деви́цу о́ную от гряду́щия беды́. Те́мже и мы́ прославля́ем Го́спода Бо́га, да́вшаго благода́ть такову́ю ико́не Твое́й, и вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ кре́пкая, огражда́ющая ро́д челове́ческий от бе́д, Пресвята́я Богоро́дице, ско́рую по́мощь явля́ющая от Твоея́ ико́ны все́м чту́щим ю́ во гра́дех, ве́сех и оби́телех. Сего́ ра́ди и мы́, осеня́емии Твои́м, Богома́ти, заступле́нием, на Тво́й взира́юще пречи́стый о́браз, мо́лим Тя́, да изба́виши ны́ от вся́ких клеве́т, бе́д и скорбе́й, вопию́щих Ти́:

Ра́дуйся, я́вльшая ми́ру обетова́ннаго Сокруши́теля главы́ зми́евы; ра́дуйся, ра́дость ве́чную, Спаси́теля ми́ру, ро́ждшая.

Ра́дуйся, рожде́нием Сы́на Бо́жия две́ри ца́рствия Христо́ва на́м отве́рзшая; ра́дуйся, ка́знь Бо́жию за беззако́ния на́ша от гла́в на́ших отводя́щая.

Ра́дуйся, лю́бящих и чту́щих Тя́ от вся́ких бе́д и скорбе́й избавля́ющая; ра́дуйся, ра́досте всего́ ми́ра, Е́юже сле́зы скорбя́щих отъе́млются.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 11.

Пе́ние непреста́нно приноша́ше Ти́, Пресвята́я Богоро́дице, не́кий жи́тель Жи́здринския ве́си, с ве́рою пред Твое́ю ико́ною моля́ся, да ему́ дще́рь да́руеши. Ты́ же, Богоро́дице, благоволи́ла еси́ вня́ти мольба́м его́ и испо́лнити проше́ние его́. Мы́ же, зря́ще на Твою́ ико́ну и ви́дяще то́ки чуде́с, от нея́ излива́емыя, блага́я Богороди́тельнице, из глубины́ се́рдца благодари́м Тя́, Цари́цу на́шу ди́вную, воспева́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́тлыми луча́ми чуде́с ико́на Твоя́ сия́ет, Богома́ти Пречи́стая, и прогоня́ет си́лою Бо́жиею вся́кое вра́жие де́йство; те́мже и мы́, гре́шнии, иму́ще таково́е зна́мение Твоего́ к на́м благоволе́ния, ра́дуемся, глаго́люще: о, Пресвята́я Богоро́дице! Умоли́ Го́спода, да спасе́т ны́ и́миже ве́сть судьба́ми, да не поги́бнем в нераска́янии о на́ших грехопаде́ниих, и услы́ши похвалы́ сия́, Тебе́ возноси́мыя:

Ра́дуйся, Творца́ небесе́ и земли́ безсе́менно воплоти́вшая; ра́дуйся, осене́нием святы́я ико́ны Твоея́ вся́кое вра́жие де́йство от на́с отгоня́ющая.

Ра́дуйся, проше́ния на́ша на по́льзу исполня́ющая; ра́дуйся, неоскудева́емый исто́чниче благослове́ний и ми́лостей Бо́жиих к лю́дем Твои́м.

Ра́дуйся, благочести́вых супру́жеств незри́мое огражде́ние; ра́дуйся, моли́тв ра́ди усе́рдных пло́д безча́дным низпосыла́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 12.

Благода́ть умиле́ния моли́твеннаго от Твоея́, Влады́чице, ико́ны источа́емая, да испо́лнит ду́ши на́ша, а́ще и гре́х ра́ди в безчу́вствие впа́даем. Пробуди́ на́ше душе́вное усыпле́ние, да не поги́бнем лю́те без покая́ния, и приими́ на́с в ве́чныя кро́вы, Богороди́тельнице, да, ра́дующеся, пое́м Бо́гу, Тобо́ю на́с спаса́ющему: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще чудеса́, явля́емая от Твоея́ ико́ны, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и припа́дающе к не́й, мо́лим Тя́, Влады́чице: бу́ди на́м защище́ние в де́нь кончи́ны на́шея, егда́ и́мамы предста́ти на су́д пред стра́шным Престо́лом сла́вы Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего, да вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, от вла́сти лю́таго мироде́ржца упова́ющих на Тя́ избавля́ющая; ра́дуйся, гне́в Бо́жий от ро́да правосла́внаго отводя́щая.

Ра́дуйся, благу́ю христиа́нскую кончи́ну ублажа́ющим Тя́ подаю́щая; ра́дуйся, сла́вящия Тя́ на возду́шных мыта́рствах заступа́ющая.

Ра́дуйся, кре́пкая наде́ждо ве́чнаго спасе́ния; ра́дуйся, две́ри ра́йския отверза́ющая при́сно Тя́ блажа́щим.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 13.

О, всепе́тая Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего! Приими́ ми́лостивно сие́ моле́ние на́ше, е́же прино́сим пред Твое́ю ико́ною, и в ча́с сме́ртный яви́ся на́м Сама́, Пречи́стая, простира́ющи ру́ку по́мощи, отгоня́ющи ду́хи зло́бы, и́щущия поглоти́ти ду́ши на́ша при разлуче́нии от телесе́, и умоли́ приснопокланя́емую Тро́ицу изба́вити ны́ муче́ния ве́чнаго, да предста́тельством Твои́м насле́дуем Ца́рствие Небе́сное и сподо́бимся со святы́ми пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

А́нгелов мно́жество сла́вят Тя́, Цари́цу все́х и Богоро́дицу, Ты́ бо испо́лнила еси́ ра́дости сердца́ на́ша явле́нием на́м чудотво́рныя ико́ны Твоея́ в Тинько́ве и чудесы́ во хра́ме и́мене Рождества́ Твоего́ в ве́си Калу́жке; се́й у́бо ико́не Твое́й поклоня́ющеся, Тебе́, богоизбра́нная Де́во, моле́ние возно́сим, со стра́хом и любо́вию глаго́люще:

Ра́дуйся, от патриа́рхов прообразова́нная и от проро́ков предвозвеще́нная; ра́дуйся, ро́ждшая А́гнца, взе́мшаго грехи́ ми́ра.

Ра́дуйся, Ада́ма и Е́ву от дре́вняго прокля́тия свободи́вшая; ра́дуйся, чудотво́рною ико́ною Твое́ю всю́ зе́млю Калу́жскую озаря́ющая.

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ во зна́мение ми́лости на́м да́вшая; ра́дуйся, я́ко на ико́ну Твою́ взира́юще, Само́й Тебе́, и́стинней Богоро́дице, покланя́емся.

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Конда́к 1.

Взбра́нной Воево́де, Пренепоро́чней Де́ве Богоро́дице, земли́ Калу́жския изба́вительнице, хвале́бныя пе́сни прино́сим Ти́, раби́ Твои́, я́ко ико́ны Твоея́ явле́нием дарова́вшей на́м стра́жа неусы́пна. Ты́ же моле́ния на́шего, пред ико́ною Твое́ю возноси́маго, не отве́ржи, но защити́ ны́, Влады́чице, от все́х враго́в ви́димых и неви́димых и изба́ви ны́ от вся́ких боле́зней душе́вных и теле́сных, да во умиле́нии се́рдца зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лость Свою́ и заступле́ние на́м явля́ющая.

Моли́тва.

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, ди́вная Цари́це небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию серде́ц на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на на́с, с ве́рою и любо́вию предстоя́щих пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною и со умиле́нием моля́щихся Тебе́, Влады́чице! Не преда́ждь умале́нию Це́рковь Правосла́вную, помози́ на́м, Пресвята́я Богоро́дице, святооте́ческую правосла́вную ве́ру до конца́ дне́й на́ших непоро́чно сохрани́ти, во все́х за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти и изба́ви ны́ от па́губных душевре́дных уче́ний.

На Твою́, ди́вная Цари́це, ми́лость упова́ем раби́ Твои́: очи́сти умы́ на́ша от грехо́вных по́мыслов, ду́ши – от разслабле́ния, обурева́ния страсте́й, искуше́ний, собла́знов и грехопаде́ний, Ты́ бо еси́, Влады́чице, кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и и́стинным покая́нием ороси́ изсо́хшая сердца́ на́ша, просвети́ серде́чная о́чи на́ша к зре́нию спасе́ния и прельще́нных бесо́вскою пре́лестию на пу́ть пра́вый наста́ви; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́, вся́кому же благо́му и богоуго́дному де́лу научи́ и споспе́шествуй; вложи́, Влады́чице, в сердца́ на́ша ду́х стра́ха Бо́жия, ду́х благоче́стия, ду́х кро́тости, смире́ния, терпе́ния, незло́бия; умягчи́ зла́я сердца́ на́ша и злы́я бла́ги сотвори́, низпосли́ на́м ре́вность о спасе́нии.

Вразуми́ и научи́ ны́, о Всеми́лостивая Засту́пнице на́ша, ка́ко безгре́шно ходи́ти по пути́ земна́го сего́ жития́, я́ко Ты́, Пресвята́я, ве́си и ве́ру на́шу, и упова́ние на́ше ви́диши. О Влады́чице ми́ра! Скорбя́щих уте́ши, бе́дствующим помози́; сохрани́ от молниено́снаго гро́ма, тлетво́рных ве́тров, лю́тых боле́зней, смертоно́сныя я́звы, междоусо́бныя бра́ни, наше́ствия враго́в иноплеме́нных.

О Пресвята́я Богоро́дице! Изба́ви ны́ от внеза́пныя и наси́льственныя сме́рти; все́м на́м да́руй обраще́ние на пу́ть и́стинный и христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Святы́х Та́ин прича́стну. Во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни на́м, Де́во Богоро́дице, и изба́ви ны́ от вла́сти бесо́вския, возду́шных го́рьких мыта́рств и огня́ ве́чнаго. Сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о все́х усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии и́х Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица. Преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от вре́меннаго жития́ сего́ отцы́, бра́тию и сестры́ на́ша сподо́би Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех небе́сных со А́нгелы и со все́ми святы́ми, иде́же не престаю́т гла́си пра́зднующих и ра́достно сла́вящих Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва и́на.

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небесе́ и земли́, к Тебе́ прибега́ем и к Твое́й по́мощи взыва́ем: сохрани́ зе́млю на́шу от наше́ствия враго́в иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и на́с от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя, и от смертоно́сныя я́звы: да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя́, Пресвяту́ю Богоро́дицу, я́ко благу́ю и ди́вную Засту́пницу на́шу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Яв­ле­ние Ка­луж­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри про­изо­шло в 1748 го­ду в се­ле Тинь­ко­ве, неда­ле­ко от Ка­лу­ги, в до­ме по­ме­щи­ка Ва­си­лия Кон­дра­тье­ви­ча Хит­ро­во. Две слу­жан­ки пе­ре­би­ра­ли на чер­да­ке его до­ма ста­рые ве­щи. Од­на из них, Ев­до­кия, от­ли­чав­ша­я­ся несдер­жан­ным нра­вом, поз­во­ля­ла се­бе рез­кие и да­же непри­стой­ные ре­чи, не об­ра­щая вни­ма­ния на уве­ще­ва­ния сво­ей скром­ной по­дру­ги. Сре­ди про­чих ве­щей они слу­чай­но об­на­ру­жи­ли боль­шой свер­ток су­ро­во­го хол­ста. Раз­вер­нув его, бла­го­че­сти­вая де­вуш­ка уви­де­ла изо­бра­же­ние Жен­щи­ны в тем­ном оде­я­нии с кни­гой в ру­ках. При­няв изо­бра­же­ние за порт­рет мо­на­хи­ни и же­лая об­ра­зу­мить Ев­до­кию, она при­гро­зи­ла ей гне­вом игу­ме­нии. Дерз­кая Ев­до­кия от­ве­ти­ла на сло­ва по­дру­ги бра­нью и, под­дав­шись раз­дра­же­нию, плю­ну­ла на лик. Тот­час же с ней слу­чил­ся при­па­док, и она упа­ла без чувств.

Ис­пу­ган­ная по­дру­га рас­ска­за­ла о слу­чив­шем­ся в до­ме. На сле­ду­ю­щую ночь ро­ди­те­лям Ев­до­кии яви­лась Ца­ри­ца Небес­ная и от­кры­ла им, что это над Ней ко­щун­ствен­но сме­я­лась их дочь и по­ве­ле­ла им со­вер­шить мо­ле­бен пе­ред по­ру­ган­ной ико­ной, а боль­ную окро­пить освя­щен­ной на мо­лебне во­дой. По­сле мо­леб­на Ев­до­кия вы­здо­ро­ве­ла.

По­ме­щик Хит­ро­во взял чу­до­твор­ную ико­ну в свой дом, где от нее обиль­но ис­то­ча­лись ис­це­ле­ния при­бе­га­ю­щим к ней с ве­рой. Впо­след­ствии ико­ну с по­че­стя­ми пе­ре­нес­ли в при­ход­скую цер­ковь в честь Рож­де­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в се­ле Ка­луж­ке. В Ка­лу­гу был от­прав­лен спи­сок со свя­то­го об­ра­за.

Через эту ико­ну Ма­терь Бо­жия не раз про­яв­ля­ла Свое по­кро­ви­тель­ство Рус­ской зем­ле в тя­же­лые для нее вре­ме­на.

Празд­но­ва­ние Ка­луж­ской иконе 2 сен­тяб­ря уста­нов­ле­но в вос­по­ми­на­ние из­бав­ле­ния Ка­лу­ги от чу­мы в 1771 го­ду, ко­гда чу­до­вищ­ная эпи­де­мия бук­валь­но опу­сто­ши­ла го­род – го­ро­жане вы­ми­ра­ли це­лы­ми се­мей­ства­ми. Чу­до­твор­ную ико­ну Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы то­гда при­нес­ли из се­ла Ка­луж­ки, крест­ным хо­дом обо­шли с нею весь го­род и от­слу­жи­ли все­на­род­ный мо­ле­бен. По­сле это­го чу­ма в го­ро­де пре­кра­ти­лась.

Вто­рое празд­но­ва­ние со­вер­ша­ет­ся 12 ок­тяб­ря, в па­мять спа­се­ния Ка­лу­ги от на­ше­ствия На­по­лео­нов­ских войск в 1812 го­ду. Плен­ные фран­цу­зы сви­де­тель­ство­ва­ли о том, что во вре­мя бо­ев под Ка­лу­гой и Ма­ло­я­ро­слав­цем, ко­гда они тер­пе­ли по­ра­же­ние от рус­ских войск, они ви­де­ли Бо­го­ро­ди­цу, сто­яв­шую на воз­ду­хе в окру­же­нии све­то­нос­ных му­жей.

В 1898 го­ду бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние чу­до­твор­ной Ка­луж­ской иконе Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы 18 июля в бла­го­дар­ность Бо­жи­ей Ма­те­ри за из­бав­ле­ние Ка­лу­ги от хо­ле­ры. В те страш­ные дни по­ста­нов­ле­ни­ем го­род­ской Ду­мы был со­вер­шен крест­ный ход с чу­до­твор­ным об­ра­зом. За­ступ­ни­че­ством Пре­чи­стой го­род был спа­сен.

Празд­но­ва­ние иконе со­вер­ша­ет­ся так­же в пер­вое вос­кре­се­ние Пет­ро­ва по­ста.

В тяж­кие для Пра­во­слав­ной Церк­ви 30-е го­ды XX ве­ка вла­сти за­кры­ли храм в се­ле Ка­луж­ки, сбро­сив ко­ло­ко­ла и кон­фис­ко­вав цер­ков­ные цен­но­сти. Сле­ды чу­до­твор­но­го об­ра­за за­те­ря­лись. Лишь по от­ры­воч­ным све­де­ни­ям пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным про­сле­дить даль­ней­шую ис­то­рию свя­той ико­ны.

Су­ще­ству­ет вер­сия о том, что чу­до­твор­ная Ка­луж­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри пре­бы­ва­ла сна­ча­ла в Тро­иц­ком ка­фед­раль­ном со­бо­ре г. Ка­лу­ги, за­тем бы­ла по­ме­ще­на в мест­ный кра­е­вед­че­ский му­зей, от­ку­да ее и воз­вра­ти­ли Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви уже в по­сле­во­ен­ные го­ды. В на­сто­я­щее вре­мя она на­хо­дит­ся в Свя­то-Ге­ор­ги­ев­ском ка­фед­раль­ном со­бо­ре Ка­лу­ги.

По дру­гой вер­сии, пер­во­на­чаль­ный об­раз был под­ме­нен в то вре­мя, ко­гда с чу­до­твор­ной ико­ны де­ла­лось мно­же­ство спис­ков, под­лин­ник же хра­нил­ся в ар­хео­ло­ги­че­ском му­зее Свя­то-Тро­иц­кой Сер­ги­е­вой Лав­ры, от­ку­да и был тор­же­ствен­но пе­ре­дан Ка­луж­ской епар­хии в 1998 го­ду.

Од­на­ко по до­ку­мен­там, най­ден­ным в за­пас­ни­ках об­ласт­но­го кра­е­вед­че­ско­го му­зея о пе­ре­да­че в му­зей сре­ди про­чих пред­ме­тов под­лин­ни­ка Ка­луж­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, ее опи­са­ние и раз­ме­ры не со­от­вет­ству­ют пе­ре­дан­но­му из Лав­ры об­ра­зу. Кро­ме то­го, ико­на бы­ла в до­воль­но вет­хом со­сто­я­нии. Та­ким об­ра­зом, счи­та­ет­ся, что ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (сей­час в Ка­лу­ге их три) – чу­до­твор­ные спис­ки, а сам об­раз еще бу­дет яв­лен пра­во­слав­ным ве­ру­ю­щим Рос­сии.