Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Акафист из рукописных акафистников Серафимо-Дивеевскаго монастыря.
Утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 21.10.2016 (журнал № 96).

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 10 августа (28 июля ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, умиле́нно моля́щейся за ны́ ко Го́споду и о́браз Умиле́ния Своего́ на́м дарова́вшей ми́лостиво, похва́льное пе́ние и моле́ние прино́сим Ти́, Богоро́дице. Ты́ же, я́ко Всеми́лостивая на́ша Засту́пница и Всеблага́я Помо́щница, от вся́ких бе́д на́с изба́ви, да зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

И́кос 1.

А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный, преподо́бный ста́рец Серафи́м ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Де́во, я́ко драгоце́нное сокро́вище в свое́й ке́ллии стяжа́ и пред не́ю усе́рдныя моли́твы Тебе́ принося́, Всепе́тая, во вся́ дни́ подви́жническаго жития́ своего́ благоумиле́нно, Ра́достию все́х ра́достей Тя́ наименова́, си́це Тебе́ взыва́я:

Ра́дуйся, обра́довавшая па́дшее челове́чество всесвяты́м Твои́м Рождество́м; ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру нетле́нно ро́ждшая и де́вство сохра́ньшая преди́вно.

Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная; ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.

Ра́дуйся, пала́то Бо́га Сло́ва прекра́сная; ра́дуйся, светоно́сная ло́жнице Царя́ царе́й.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов сбытие́ прине́сшая; ра́дуйся, апо́стольския про́поведи кре́пкое вспоможе́ние.

Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и де́в велича́ние; ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние.

Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние; ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 2.

Ви́дев себе́ боле́знию зе́льною одержи́ма, блаже́нный Серафи́м усе́рдно моля́ше Тя́, Богоро́дице Де́во, о по́мощи и исцеле́нии, и се́, а́бие предста́ла еси́ ему́ во све́те Небе́снем со апо́столома Петро́м и Иоа́нном Богосло́вом и, ре́кши: «Се́й от ро́да На́шего е́сть», исцеле́ние ско́ро ему́ дарова́ла еси́, да пое́т немо́лчно Сы́ну Твоему́ и Бо́гу хвале́бную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разуме́в свое́ исцеле́ние, Твои́м посеще́нием благода́тным соверши́вшееся, блаже́нный Серафи́м прославля́ше, Богоро́дице, ве́лию к нему́ Твою́ ми́лость, ико́ну же святу́ю благогове́йно почита́ше и сию́ благода́ти прича́стну именова́ше, е́йже и мы́ ны́не покланя́ющеся, си́це Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, обра́довавшая избра́нника Бо́жия Твои́м посеще́нием; ра́дуйся, в неду́зе исцеле́ние ему́ пода́вшая скоропредста́тельно.

Ра́дуйся, при́сным Своему́ ро́ду ми́лостиво его́ наре́кшая; ра́дуйся, открове́нии Боже́ственными его́ просвети́вшая.

Ра́дуйся, в тече́ние жи́зни его́ многокра́тно ему́ явля́вшаяся; ра́дуйся, на по́двиги поста́ и моли́твы неви́димо его́ укрепля́вшая.

Ра́дуйся, в пустынножи́тии и затво́ре сла́дкая его́ Собесе́днице; ра́дуйся, от вра́г ви́димых и неви́димых держа́вная его́ Засту́пнице.

Ра́дуйся, и на́м гре́шным явля́ющая от ико́ны Твоея́ мно́гия ми́лости и щедро́ты; ра́дуйся, и на́с недосто́йных не лиша́ющая Твои́х благодея́ний благода́тных.

Ра́дуйся, неду́ги на́ша врачу́ющая безме́здно; ра́дуйся, печа́ли на́ша утоля́ющая радостотво́рно.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 3.

Си́ла Бо́жия де́йствоваше чрез святу́ю ико́ну Твою́, Умиле́ние имену́емую, Богоро́дице Пречи́стая, егда́ сия́ в ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма пребыва́ше и исцеле́ния ве́рным источа́ше, и́же отвсю́ду к нему́ прихожда́ху и от Тебе́ мно́гия да́ры благода́тныя улуча́ху, благода́рно пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я ве́ру и любо́вь к Тебе́, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м по Бо́зе всю́ наде́жду свою́ на Тя́ возлага́ше, ико́ну же Твою́ святу́ю благогове́йно почита́ше, свещи́ и еле́й пред не́ю возжига́я и те́пле моля́ся Тебе́, да бу́деши ему́ Помо́щница во спасе́ние. О се́м и мы́ Тя мо́лим, Преблага́я, и со усе́рдием пое́м:

Ра́дуйся, свеще́ всеми́рная, мра́к язы́ческий просвети́вшая Све́том Христо́вым; ра́дуйся, Ста́мно всезлата́я, в не́йже угото́вася Хле́б Небе́сный.

Ра́дуйся, денни́це Со́лнца пра́вды; ра́дуйся, заре́ невече́рняя безсме́ртныя жи́зни.

Ра́дуйся, па́дшаго челове́ческаго естества́ обновле́ние; ра́дуйся, дре́вния вражды́ разруше́ние.

Ра́дуйся, ра́достное святы́х созерца́ние; ра́дуйся, сла́досте, услади́вшая го́речь грехо́вную.

Ра́дуйся, о́блаче, ро́су спаси́тельную источи́вый; ра́дуйся, алава́стре, ми́ра Боже́ственнаго по́лный.

Ра́дуйся, окамене́нных серде́ц умягче́ние; ра́дуйся, ве́ры и благоче́стия возраще́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 4.

Бу́ри грехо́вныя избежа́ти и в ти́хое приста́нище покая́ния приити́ помози́ на́м, Пречи́стая Де́во, Искупи́теля и Спаси́теля ду́ш на́ших ро́ждшая и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; простри́ к Нему́ богоно́снеи Твои́ ру́це и умоли́ Его́ бла́гость вся́ ны́ поми́ловати и спасти́, да благода́рне пое́м Ему́ о Тебе́ славосло́вия пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 4

Слы́шавше о премно́гих чудесе́х Твои́х, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Твоея́ святы́я явле́нных и присноявля́емых ве́рным, ра́дуемся мы́ гре́шнии, я́ко дарова́ла еси́ на́м таковы́й благода́тный зало́г Твоего́ к на́м благоволе́ния, Всеблага́я, и от ра́достных и благода́рных усте́н сицево́е прино́сим Ти́ пе́ние:

Ра́дуйся, оби́тель де́в под Ма́терний покро́в Тво́й ми́лостиво прие́мшая; ра́дуйся, оби́тель ма́лую и убо́гую распространи́вшая и духо́вно обогати́вшая.

Ра́дуйся, обетова́ние Твое́, пра́ведному Серафи́му о не́й изрече́нное, ве́рно испо́лнившая; ра́дуйся, ико́ною Твое́ю пребыва́ти в не́й изво́лившая.

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша пресвята́я; ра́дуйся, Ма́ти на́ша преблага́я.

Ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице де́вам; ра́дуйся, вдо́в и сиро́т Попечи́тельнице благоми́лостивая.

Ра́дуйся, заступле́ние на́ше от враго́в неви́димых; ра́дуйся, Помо́щнице на́ша в неча́янных беда́х.

Ра́дуйся, стено́, огражда́ющая на́с от грехо́вных собла́знов ми́ра; ра́дуйся, покро́ве, покрыва́яй все́х к Тебе́ притека́ющих.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́, свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, лучи́ Бо́жия благода́ти неви́димо испуща́ет и ду́ши ве́рных озаря́ет. Сию́ и мы́ с ве́рою и благогове́нием лобыза́юще, в ско́рбех утеше́ние, в боле́знех врачество́ безме́здное от Тебе́, Влады́чице, прие́млем, и славосло́вяще многопе́тое и преблагослове́нное и́мя Твое́, ра́достно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дев Тя́, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м в пресла́вный де́нь Благове́щения, прише́дшую к нему́ в смире́нную его́ ке́ллию со А́нгелы, Предте́чею, Богосло́вом и ли́ком святы́х де́в, ра́дости преми́рныя испо́лнися, и сия́ше лице́ его́ ста́рческое красото́ю Небе́сною. Ты́ же, сла́вою Боже́ственною его́ озаря́ющи, ми́лостиво бесе́довала еси́ с ни́м, я́коже со дру́гом при́сным, обетова́нии благи́ми возвеселя́ющи ду́шу его́ и си́ми подвиза́ющи на́с вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, обра́дованная Присноде́во; ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.

Ра́дуйся, Цари́це Го́рних и до́льних; ра́дуйся, Предводи́тельнице де́вственных ликостоя́ний.

Ра́дуйся, от Небе́сных высо́т посеща́ющая земноро́дных; ра́дуйся, явля́ющая лице́ Твое́ пречи́стое избра́нником Бо́жиим.

Ра́дуйся, ли́ки святы́х, спутеше́ствующия Тебе́, име́вшая; ра́дуйся, собо́р святы́х де́в с Собо́ю приве́дшая.

Ра́дуйся, де́ве смире́нней и трепе́щущей явле́ния Твоего́ сла́ву показа́вшая; ра́дуйся, бесе́ды Твоея́ Боже́ственныя ту́ удосто́ившая.

Ра́дуйся, ста́рца Серафи́ма посеще́нием Твои́м облагода́тствовавшая; ра́дуйся, с ни́м и вся́ ны́ духо́вно возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 6.

Пропове́дуемо и везде́ похваля́емо е́сть от ве́рных посеще́ние Твое́, Ма́ти Бо́жия, его́же преподо́бнаго Серафи́ма сподо́била еси́. Сие́ посеще́ние Твое́ всеблаго́е и мы́ дне́сь благогове́йно воспомина́юще, благода́рственныя пе́сни Тебе́ прино́сим, Пречи́стая, и хвале́бно восклица́ем Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6

Возсия́ сия́ние сла́вы Небе́сныя в смире́нней ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма, егда́ от Го́рних высо́т пришла́ еси́, Богоро́дице, с ли́ком святы́х того́ посети́ти. Сего́ же не терпя́щи зре́ти, де́ва сотаи́нница Боже́ственнаго виде́ния ни́ц паде́ на зе́млю, но ми́лостиво ту́ воздви́гла еси́, Влады́чице, и преми́лостивыя глаго́лы Твоя́ е́й прорекла́ еси́. Таково́му благоснизхожде́нию Твоему́ дивя́щеся, с любо́вию и благогове́нием Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Де́во всеблага́я, де́вство похвали́вшая де́ве земне́й; ра́дуйся, вене́ц Ца́рствия Небе́снаго е́й обеща́вшая за ве́рность Жениху́ Христу́.

Ра́дуйся, А́нгелы чти́мая и пева́емая от Херуви́м; ра́дуйся, Арха́нгелы окружа́емая и сла́вимая от Серафи́м.

Ра́дуйся, Предте́чу, Богосло́ва и ли́к святы́х де́в с Тобо́ю в явле́нии чуде́сно показа́вшая; ра́дуйся, в явле́нии Твое́м обетова́ния блага́я избра́ннику Бо́жию дарова́вшая.

Ра́дуйся, сбытие́м обетова́ний Твои́х и́стину явле́ния Твоего́ засвиде́тельствовавшая; ра́дуйся, на́ше похвало́ и утвержде́ние.

Ра́дуйся, оби́телей и́ноческих ми́лостивое попече́ние и призре́ние; ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы Боже́ственная ле́пота.

Ра́дуйся, по́стников и преподо́бных та́йное утеше́ние; ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да непосты́дное упова́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 7.

Хотя́щим на́м, Влады́чице, лобыза́ти святу́ю и всечестну́ю Твою́ ико́ну, не возбрани́ на́м сие́ грехо́в ра́ди на́ших, и я́ко многоблагоутро́бная Ма́ти ми́лостиваго Бо́га, не возгнуша́йся на́ших нечи́стых усте́н, но приими́ на́с ми́лостиво, припа́дающих к Тебе́ с любо́вию, да́ры благода́тныя ще́дро на́м подава́ющи от многочуде́снаго Твоего́ о́браза, да зове́м со умиле́нием Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Ди́вно и свя́то сконча́тися благоволи́ла еси́, Влады́чице, избра́ннику Твоему́, блаже́нному Серафи́му: то́й бо коленопреклоне́нный на моли́тве пред ико́ною Твое́ю свято́ю предаде́ пра́ведную ду́шу свою́ в ру́це Бо́жии, и оты́де от земны́х на Го́рняя, созерца́ти сла́ву Твою́ Небе́сную и вы́ну зре́ти Тя́, Цари́це А́нгелов, Ю́же мы́ земни́и немо́лчно ублажа́ем и пое́м Ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, ми́ра Го́рняго пе́рвейшее украше́ние; ра́дуйся, ми́ра до́льняго всекре́пкое огражде́ние.

Ра́дуйся, от Небе́снаго всесвята́го Твоего́ жили́ща приника́ющая к земноро́дным; ра́дуйся, от оби́телей Го́рних снизходя́щая в юдо́ль на́шу многоско́рбную и многогрехо́вную.

Ра́дуйся, отира́ющая сле́зы от оче́с пла́чущих и печа́льных; ра́дуйся, влива́ющая отра́ду и утеше́ние в сердца́ огорче́нных.

Ра́дуйся, вдови́ц неиму́щих некра́домое бога́тство; ра́дуйся, безма́терних сиро́т призре́ние и покро́ве.

Ра́дуйся, и́ноков Помо́щнице всеизря́дная; ра́дуйся, и́нокинь Предста́тельнице всесвята́я.

Ра́дуйся, целому́дрия христиа́нскаго нача́ло и основа́ние; ра́дуйся, де́вства пречу́дная красото́.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 8.

Стра́нно е́сть ви́дети, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я, Богоро́дице Де́во, си́лою Бо́жиею благода́ти преисполня́ется и ди́вная чудеса́ источа́ет благоволе́нием Твои́м, Всеблага́я. Сию́ и мы́ стяжа́вше во утеше́ние и цельбу́, благода́рственно Тя́ сла́вим, Влады́чице Пречи́стая, и пое́м ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву А́нгельскую пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ до́брая и поле́зная да́руеши на́м, Богоро́дице, от всечестна́го и многочуде́снаго Твоего́ о́браза: умиля́еши ду́ши на́ша и врачу́еши боле́зни на́ша, я́ко вои́стину многоблагоутро́бная Ма́ти ча́д Твои́х, о Христе́ Бо́зе. Те́мже по достоя́нию блажи́ма еси́ от на́с благохвале́нии таковы́ми:

Ра́дуйся, от восто́ка и до за́пада сла́вимая и превозноси́мая; ра́дуйся, от все́х христиа́нских родо́в пева́емая и блажи́мая.

Ра́дуйся, душеполе́зных даро́в Пода́тельнице незави́стная; ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́г Цели́тельнице благода́тная.

Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо; ра́дуйся, огорче́нных отра́до.

Ра́дуйся, гони́мых прибе́жище; ра́дуйся, ве́рных кре́пкое заступле́ние.

Ра́дуйся, неве́рных обраще́ние; ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми все́х удивля́ющая.

Ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю на́с посеща́ющая; ра́дуйся, преи́скренне спасти́ся все́м хотя́щая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 9.

Вси́ ро́ди христиа́нстии и́мут Тя́, Влады́чице, Помо́щницу изря́дную: я́коже бо обеща́ла еси́ во всечестне́м Твое́м успе́нии не оста́вити на́с си́рых и безпомо́щных, та́ко и до дне́сь сие́ обетова́ние всеблаго́е исполня́еши в Це́ркви Христо́ве на земли́, Богоро́дице Де́во, ущедря́ющи и спаса́ющи лю́ди, ве́рно Тя́ сла́вящия и правосла́вно пою́щия Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́йство челове́ческое не мо́жет изрещи́ оби́лие щедро́т и ми́лостей Твои́х, Ма́ти Бо́жия, сла́вити же Тя́ по достоя́нию недоумева́ют у́ми безпло́тнии, оба́че Блага́я су́щи, не возгнуша́йся и на́ших недосто́йных похва́л, и́хже любо́вию Тебе́ прино́сим и дерза́ем воспева́ти Тя́ си́це:

Ра́дуйся, луно́ по́лная, но́щь грехо́в на́ших просвеща́ющая; ра́дуйся, кре́пким сия́нием Твои́м мглу́ страсте́й на́ших разгоня́ющая.

Ра́дуйся, Путеводи́тельнице заблу́ждших; ра́дуйся, Вразуми́тельнице бу́иих.

Ра́дуйся, ю́ных Наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, де́вства покро́ве и огражде́ние.

Ра́дуйся, оби́тель де́в благоустро́ившая пречу́дно; ра́дуйся, я́вльшая е́й Твое́ благоволе́ние о́бразом Свои́м всечестны́м.

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ коне́ц благи́й да́рующая; ра́дуйся, лю́бящия и чту́щия Тя́ непосрамля́ющая.

Ра́дуйся, еди́на до́брая и благослове́нная в жена́х; ра́дуйся, еди́на чи́стая и непоро́чная Присноде́во.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 10.

Спаси́телю Бо́гу пло́ть взаимода́вшая, нетле́нная и Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, очи́сти на́с, оскверне́нных грехи́ мно́гими, иссо́пом моли́тв Твои́х святы́х, в целому́дрии и чистоте́ утверди́ и сподо́би богоуго́дно и пра́ведно препроводи́ти житие́ сие́ земно́е, да благоугоди́вше Христу́ Бо́гу, унасле́дуем Ца́рствие Его́ Небе́сное и со святы́ми воспое́м Ему́ побе́дную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и все́м душа́м христиа́нским, уневе́стившимся Небе́сному Жениху́, я́же в треволне́нии страсте́й обрета́ют всегда́ кре́пкую Твою́ по́мощь. Мо́лим Тя́, Всеблага́я, не попусти́ и на́м гре́шным поги́бнути во бла́те страсте́й, но простри́ на́м держа́вную десни́цу Твою́ и возста́ви на́с на покая́ние и целому́дренное житие́, да благода́рно Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, приста́нище ти́хое пловце́м жите́йскаго мо́ря; ра́дуйся, прибе́жище благооти́шное утомле́нным бу́рею страсте́й.

Ра́дуйся, Спору́чнице покая́ния гре́шных; ра́дуйся, ка́ющихся с Бо́гом примире́ние.

Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго изве́стное умоле́ние; ра́дуйся, всежела́тельное и всесла́дкое святы́х утеше́ние.

Ра́дуйся, Го́рних А́нгельских во́инств удивле́ние; ра́дуйся, му́ченических све́тлых полко́в непрестаю́щее велича́ние.

Ра́дуйся, пра́ведных же́н всевеселя́щее ра́дование; ра́дуйся, де́в святы́х ве́нче.

Ра́дуйся, преподо́бных многопе́тая сла́во; ра́дуйся, святи́телей в пра́вей ве́ре укрепле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 11.

Пе́ние хвале́бное прино́сим Ти́, Богоро́дице Пречи́стая, свято́ю и многочуде́сною ико́ною Твое́ю осеня́еми и моли́твами ста́рца Серафи́ма укрепля́еми. О держа́вном же заступле́нии Твое́м ра́дующеся, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, озаря́еши мра́чныя на́ша ду́ши среди́ суеве́рия и неве́рия на́ших дне́й. Зря́ще же ми́лости и щедро́ты Твоя́, от ико́ны Твоея́ на́м источа́емыя, Всеблага́я, и припа́дающе к не́й, си́це Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Правосла́вия утвержде́ние; ра́дуйся, ве́ры Христо́вы распростране́ние.

Ра́дуйся, ересе́й и раско́лов посрамле́ние; ра́дуйся, неве́рия искорене́ние.

Ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми ве́рныя утеша́ющая; ра́дуйся, милосе́рдием Твои́м гре́шники неоставля́ющая.

Ра́дуйся, в ча́с кончи́ны упова́ющим на Тя́ помога́ющая; ра́дуйся, лю́бящим Тя́ любо́вию свято́ю воздаю́щая.

Ра́дуйся, в ско́рбех и беда́х на по́мощь ускоря́ющая; ра́дуйся, боле́зни неисце́льныя врачу́ющая.

Ра́дуйся, скоропослу́шливая к моли́твам смире́нным; ра́дуйся, проше́ния блага́я предваря́ющая исполне́нием.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жия от ико́ны Твоея́, Богоро́дице Де́во, исходя́щая, осеня́ет оби́тель де́в, избра́нником Твои́м Серафи́мом со́бранную и устро́енную до́бре. Сию́ ико́ну Твою́, я́ко зало́г благоволе́ния Твоего́, ди́вно стяжа́вше, сла́вим и велича́ем Тя́, Влады́чице преми́лостивая, и ра́бски вопие́м все́х Творцу́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще милосе́рдие Твое́ неисче́тное и мно́гая Твоя́ чудеса́, Де́во Всепе́тая, ра́дуемся мы́ гре́шнии, зря́ще на ико́не ли́к Тво́й святы́й, умиле́ния преиспо́лненный, и́же и в на́ша ду́ши умиле́ние влива́ет и к моли́твам усе́рдным на́с привлека́ет, да си́це Тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, Ни́во неора́нная, Кла́с спаси́тельный челове́ком израсти́вшая; ра́дуйся, Ле́ствице Небе́сная, Е́юже сни́де Бо́г.

Ра́дуйся, Горо́ несеко́мая, усыре́нная Ду́хом Святы́м; ра́дуйся, Ски́ние селе́ния Вы́шняго.

Ра́дуйся, Свята́я Святы́х превосходя́щая; ра́дуйся, Клеще́ та́инственная, у́гль Божества́ неопа́льно прие́мшая.

Ра́дуйся, хла́дная сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду воспламеня́ющая; ра́дуйся, нечистоту́ ду́ш на́ших благода́тию очища́ющая.

Ра́дуйся, на по́двиги духо́вныя неви́димо на́с укрепля́ющая; ра́дуйся, исполня́ти веле́ния Христо́ва на́м помога́ющая.

Ра́дуйся, душевре́дныя на́выки в на́с искореня́ющая; ра́дуйся, стра́сти душетле́нныя попаля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 13.

О Всепе́тая Ма́ти! О Цари́це всеми́лостивая! Богоро́дице Всеблага́я! Умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, изба́вити на́с гее́нны о́гненныя и сподо́бити спасе́нных ча́сти, да со избра́нными воспое́м Ему́ во ве́ки: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный, преподо́бный ста́рец Серафи́м ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Де́во, я́ко драгоце́нное сокро́вище в свое́й ке́ллии стяжа́ и пред не́ю усе́рдныя моли́твы Тебе́ принося́, Всепе́тая, во вся́ дни́ подви́жническаго жития́ своего́ благоумиле́нно, Ра́достию все́х ра́достей Тя́ наименова́, си́це Тебе́ взыва́я:

Ра́дуйся, обра́довавшая па́дшее челове́чество всесвяты́м Твои́м Рождество́м; ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру нетле́нно ро́ждшая и де́вство сохра́ньшая преди́вно.

Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная; ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.

Ра́дуйся, пала́то Бо́га Сло́ва прекра́сная; ра́дуйся, светоно́сная ло́жнице Царя́ царе́й.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов сбытие́ прине́сшая; ра́дуйся, апо́стольския про́поведи кре́пкое вспоможе́ние.

Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и де́в велича́ние; ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние.

Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние; ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Конда́к 1.

Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, умиле́нно моля́щейся за ны́ ко Го́споду и о́браз Умиле́ния Своего́ на́м дарова́вшей ми́лостиво, похва́льное пе́ние и моле́ние прино́сим Ти́, Богоро́дице. Ты́ же, я́ко Всеми́лостивая на́ша Засту́пница и Всеблага́я Помо́щница, от вся́ких бе́д на́с изба́ви, да зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Моли́тва.

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния сокро́вище и ми́лости исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих ду́ш благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ на́с, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, пода́ждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, на́м да́руй; ми́р умири́, святы́й хра́м се́й [или́: святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х на́м низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не лиши́ на́с Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Е́й, Цари́це Всеблага́я, все́х ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ на́м и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ на́с Ма́терними моли́твами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣѣ въ че́сть ст҃ы́ѧ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны ᲂу҆миле́нїе.

Конда́къ а҃.

И҆збра́ннѣй ѿ всѣ́хъ родѡ́въ бж҃їей мт҃ри и҆ цр҃и́цѣ, ᲂу҆миле́ннѡ молѧ́щейсѧ за ны̀ ко гдⷭ҇ꙋ и҆ ѻ҆́бразъ ᲂу҆миле́нїѧ своегѡ̀ на́мъ дарова́вшей млⷭ҇тивѡ, похва́льное пѣ́нїе и҆ моле́нїе прино́симъ тѝ, бцⷣе. ты́ же, ꙗ҆́кѡ всемлⷭ҇тиваѧ на́ша застꙋ́пница и҆ всебл҃га́ѧ помо́щница, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ на́съ и҆зба́ви, да зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ земны́й и҆ человѣ́къ нбⷭ҇ный, прпⷣбный ста́рецъ серафі́мъ і҆кѡ́нꙋ твою̀ ст҃ꙋ́ю, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ драгоцѣ́нное сокро́вище въ свое́й ке́ллїи стѧжа̀ и҆ пред̾ не́ю ᲂу҆сє́рдныѧ мл҃твы тебѣ̀ приносѧ̀, всепѣ́таѧ, во всѧ̑ дни̑ подви́жническагѡ житїѧ̀ своегѡ̀ бл҃гоꙋмиле́ннѡ, ра́достїю всѣ́хъ ра́достей тѧ̀ наименова̀, си́це тебѣ̀ взыва́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́довавшаѧ па́дшее человѣ́чество всест҃ы́мъ твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ: ра́дꙋйсѧ, сп҃си́телѧ мі́рꙋ нетлѣ́ннѡ ро́ждшаѧ и҆ двⷭ҇тво сохра́ньшаѧ преди́внѡ.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и и҆ дв҃о пребл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе препросла́вленнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пала́то бг҃а сло́ва прекра́снаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣтоно́снаѧ ло́жнице цр҃ѧ̀ царе́й.

Ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́ческихъ глаго́лѡвъ сбытїѐ прине́сшаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇льскїѧ про́повѣди крѣ́пкое вспоможе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбныхъ похвало̀ и҆ дѣ́въ велича́нїе: ра́дꙋйсѧ, человѣ́ческагѡ ро́да возвыше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ ᲂу҆тѣше́нїе: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ и҆сцѣле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѣвъ себѐ болѣ́знїю ѕѣ́льною ѡ҆держи́ма, бл҃же́нный серафі́мъ ᲂу҆се́рднѡ молѧ́ше тѧ̀, бцⷣе дв҃о, ѡ҆ по́мощи и҆ и҆сцѣле́нїи, и҆ сѐ, а҆́бїе предста́ла є҆сѝ є҆мꙋ̀ во свѣ́тѣ нбⷭ҇нѣмъ со а҆пⷭ҇лома петро́мъ и҆ і҆ѡа́нномъ бг҃осло́вомъ, и҆ ре́кши: се́й ѿ ро́да на́шегѡ є҆́сть, и҆сцѣле́нїе ско́рѡ є҆мꙋ̀ дарова́ла є҆сѝ, да пое́тъ немо́лчнѡ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ хвале́бнꙋю пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Разꙋмѣ́въ своѐ и҆сцѣле́нїе, твои́мъ посѣще́нїемъ бл҃года́тнымъ соверши́вшеесѧ, бл҃же́нный серафі́мъ прославлѧ́ше, бцⷣе, ве́лїю къ немꙋ̀ твою̀ млⷭ҇ть, і҆кѡ́нꙋ же ст҃ꙋ́ю бл҃гоговѣ́йнѡ почита́ше и҆ сїю̀ бл҃года́ти прича́стнꙋ и҆менова́ше, є҆́йже и҆ мы̀ ны́нѣ покланѧ́ющесѧ, си́це тебѣ̀ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́довавшаѧ и҆збра́нника бж҃їѧ твои́мъ посѣще́нїемъ: ра́дꙋйсѧ, въ недꙋ́зѣ и҆сцѣле́нїе є҆мꙋ̀ пода́вшаѧ скоропредста́тельнѡ.

Ра́дꙋйсѧ, при́снымъ своемꙋ̀ ро́дꙋ млⷭ҇тивѡ є҆го̀ наре́кшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿкровє́нїи бжⷭ҇твенными є҆го̀ просвѣти́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ тече́нїе жи́зни є҆гѡ̀ многокра́тнѡ є҆мꙋ̀ ꙗ҆влѧ́вшаѧсѧ: ра́дꙋйсѧ, на по́двиги поста̀ и҆ мл҃твы неви́димѡ є҆го̀ ᲂу҆крѣплѧ́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ пꙋстынножи́тїи и҆ затво́рѣ сла́дкаѧ є҆гѡ̀ собесѣ́днице: ра́дꙋйсѧ, ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ держа́внаѧ є҆гѡ̀ застꙋ́пнице.

Ра́дꙋйсѧ, и҆ на́мъ грѣ̑шнымъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ мнѡ́гїѧ млⷭ҇ти и҆ щедрѡ́ты: ра́дꙋйсѧ, и҆ на́съ недосто́йныхъ не лиша́ющаѧ твои́хъ бл҃годѣѧ́нїй бл҃года́тныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, недꙋ́ги на́шѧ врачꙋ́ющаѧ безме́зднѡ: ра́дꙋйсѧ, печа̑ли на́шѧ ᲂу҆толѧ́ющаѧ радостотво́рнѡ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ г҃.

Си́ла бж҃їѧ дѣ́йствоваше чрез̾ ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, ᲂу҆миле́нїе и҆менꙋ́емꙋю, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, є҆гда̀ сїѧ̀ въ ке́ллїи прпⷣбнагѡ серафі́ма пребыва́ше и҆ и҆сцѣлє́нїѧ вѣ̑рнымъ и҆сточа́ше, и҆̀же ѿвсю́дꙋ къ немꙋ̀ прихожда́хꙋ и҆ ѿ тебє̀ мнѡ́гїѧ да́ры бл҃года̑тныѧ ᲂу҆лꙋча́хꙋ, бл҃года́рнѡ пою́ще бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧ вѣ́рꙋ и҆ любо́вь къ тебѣ̀, бцⷣе, прпⷣбный серафі́мъ по бз҃ѣ всю̀ наде́ждꙋ свою̀ на тѧ̀ возлага́ше, і҆кѡ́нꙋ же твою̀ ст҃ꙋ́ю бл҃гоговѣ́йнѡ почита́ше, свѣщи̑ и҆ є҆ле́й пред̾ не́ю возжига́ѧ и҆ те́плѣ молѧ́сѧ тебѣ̀, да бꙋ́деши є҆мꙋ̀ помо́щница во сп҃се́нїе. Ѡ҆ се́мъ и҆ мы́ тѧ мо́лимъ, пребл҃га́ѧ, и҆ со ᲂу҆се́рдїемъ пое́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ всемі́рнаѧ, мра́къ ꙗ҆зы́ческїй просвѣти́вшаѧ свѣ́томъ хрⷭ҇то́вымъ: ра́дꙋйсѧ, ста́мно всезлата́ѧ, въ не́йже ᲂу҆гото́васѧ хлѣ́бъ нбⷭ҇ный.

Ра́дꙋйсѧ, денни́це сл҃нца пра́вды: ра́дꙋйсѧ, зарѐ невече́рнѧѧ безсме́ртныѧ жи́зни.

Ра́дꙋйсѧ, па́дшагѡ человѣ́ческагѡ є҆стества̀ ѡ҆бновле́нїе: ра́дꙋйсѧ, дре́внїѧ вражды̀ разрꙋше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ра́достное ст҃ы́хъ созерца́нїе: ра́дꙋйсѧ, сла́досте, ᲂу҆слади́вшаѧ го́речь грѣхо́внꙋю.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче, ро́сꙋ сп҃си́тельнꙋю и҆сточи́вый: ра́дꙋйсѧ, а҆лава́стре, мѵ́ра бжⷭ҇твеннагѡ по́лный.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆камене́нныхъ серде́цъ ᲂу҆мѧгче́нїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ возраще́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́ри грѣхо́вныѧ и҆збѣжа́ти и҆ въ ти́хое приста́нище покаѧ́нїѧ прїитѝ помозѝ на́мъ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, и҆скꙋпи́телѧ и҆ сп҃си́телѧ дꙋ́шъ на́шихъ ро́ждшаѧ и҆ мт҃рнее дерзнове́нїе къ немꙋ̀ и҆мꙋ́щаѧ: прострѝ къ немꙋ̀ бг҃оно́снѣи твоѝ рꙋ́цѣ и҆ ᲂу҆молѝ є҆гѡ̀ бл҃гость всѧ̑ ны̀ поми́ловати и҆ сп҃стѝ, да бл҃года́рнѣ пое́мъ є҆мꙋ̀ ѡ҆ тебѣ̀ славосло́вїѧ пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавше ѡ҆ премно́гихъ чꙋдесѣ́хъ твои́хъ, бцⷣе дв҃о, ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ ст҃ы́ѧ ꙗ҆вле́нныхъ и҆ присноѧвлѧ́емыхъ вѣ̑рнымъ, ра́дꙋемсѧ мы̀ грѣ́шнїи, ꙗ҆́кѡ дарова́ла є҆сѝ на́мъ таковы́й бл҃года́тный зало́гъ твоегѡ̀ къ на́мъ бл҃говоле́нїѧ, всебл҃га́ѧ, и҆ ѿ ра́достныхъ и҆ бл҃года́рныхъ ᲂу҆сте́нъ сицево́е прино́симъ тѝ пѣ́нїе:

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆би́тель дѣ́въ под̾ мт҃рнїй покро́въ тво́й млⷭ҇тивѡ прїе́мшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆би́тель ма́лꙋю и҆ ᲂу҆бо́гꙋю распространи́вшаѧ и҆ дх҃о́внѡ ѡ҆богати́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бѣтова́нїе твоѐ, првⷣномꙋ серафі́мꙋ ѡ҆ не́й и҆зрече́нное, вѣ́рнѡ и҆спо́лнившаѧ: ра́дꙋйсѧ, і҆кѡ́ною твое́ю пребыва́ти въ не́й и҆зво́лившаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, наде́ждо на́ша прест҃а́ѧ: ра́дꙋйсѧ, мт҃и на́ша пребл҃га́ѧ.

Ра́дꙋйсѧ, до́браѧ младопита́тельнице дѣ́вамъ: ра́дꙋйсѧ, вдо́въ и҆ сиро́тъ попечи́тельнице бл҃гоми́лостиваѧ.

Ра́дꙋйсѧ, застꙋпле́нїе на́ше ѿ врагѡ́въ неви́димыхъ: ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша въ неча́ѧнныхъ бѣда́хъ.

Ра́дꙋйсѧ, стѣно̀, ѡ҆гражда́ющаѧ на́съ ѿ грѣхо́вныхъ собла́знѡвъ мі́ра: ра́дꙋйсѧ, покро́ве, покрыва́ѧй всѣ́хъ къ тебѣ̀ притека́ющихъ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнаѧ ѕвѣзда̀, ст҃а́ѧ і҆кѡ́на твоѧ̀, бцⷣе дв҃о, лꙋчѝ бж҃їѧ бл҃года́ти неви́димѡ и҆спꙋща́етъ и҆ дꙋ́шы вѣ́рныхъ ѡ҆зарѧ́етъ. Сїю̀ и҆ мы̀ съ вѣ́рою и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ лобыза́юще, въ ско́рбехъ ᲂу҆тѣше́нїе, въ болѣ́знехъ врачество̀ безме́здное ѿ тебє̀, влⷣчце, прїе́млемъ, и҆ славосло́вѧще многопѣ́тое и҆ пребл҃гослове́нное и҆́мѧ твоѐ, ра́достнѡ пое́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвъ тѧ̀, бцⷣе, прпⷣбный серафі́мъ въ пресла́вный де́нь бл҃говѣ́щенїѧ, прише́дшꙋю къ немꙋ̀ въ смире́ннꙋю є҆гѡ̀ ке́ллїю со а҆́гг҃лы, прⷣте́чею, бг҃осло́вомъ и҆ ли́комъ ст҃ы́хъ дѣ́въ, ра́дости премі́рныѧ и҆спо́лнисѧ, и҆ сїѧ́ше лицѐ є҆гѡ̀ ста́рческое красото́ю нбⷭ҇ною. Ты́ же, сла́вою бжⷭ҇твенною є҆го̀ ѡ҆зарѧ́ющи, млⷭ҇тивѡ бесѣ́довала є҆сѝ съ ни́мъ, ꙗ҆́коже со дрꙋ́гомъ при́снымъ, ѡ҆бѣтова̑нїи бл҃ги́ми возвеселѧ́ющи дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀ и҆ си́ми подвиза́ющи на́съ вопи́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ приснодв҃о: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, цр҃и́це го́рнихъ и҆ до́льнихъ: ра́дꙋйсѧ, предводи́тельнице дѣ́вственныхъ ликостоѧ́нїй.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ нбⷭ҇ныхъ высо́тъ посѣща́ющаѧ земноро́дныхъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆влѧ́ющаѧ лицѐ твоѐ пречⷭ҇тое и҆збра́нникѡмъ бж҃їимъ.

Ра́дꙋйсѧ, ли́ки ст҃ы́хъ спꙋтеше́ствꙋющыѧ тебѣ̀ и҆мѣ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, собо́ръ ст҃ы́хъ дѣ́въ съ собо́ю приве́дшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дѣ́вѣ смире́ннѣй и҆ трепе́щꙋщей ꙗ҆вле́нїѧ твоегѡ̀ сла́вꙋ показа́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бесѣ́ды твоеѧ̀ бжⷭ҇твенныѧ тꙋ̀ ᲂу҆досто́ившаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ста́рца серафі́ма посѣще́нїемъ твои́мъ ѡ҆бл҃года́тствовавшаѧ: ра́дꙋйсѧ, съ ни́мъ и҆ всѧ̑ ны̀ дꙋхо́внѡ возвесели́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋемо и҆ вездѣ̀ похвалѧ́емо є҆́сть ѿ вѣ́рныхъ посѣще́нїе твоѐ, мт҃и бж҃їѧ, є҆гѡ́же прпⷣбнаго серафі́ма сподо́била є҆сѝ. Сїѐ посѣще́нїе твоѐ всебл҃го́е и҆ мы̀ дне́сь бл҃гоговѣ́йнѡ воспомина́юще, бл҃года́рствєнныѧ пѣ̑сни тебѣ̀ прино́симъ, пречⷭ҇таѧ, и҆ хвале́бнѡ восклица́емъ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ̀ сїѧ́нїе сла́вы нбⷭ҇ныѧ въ смире́ннѣй ке́ллїи прпⷣбнагѡ серафі́ма, є҆гда̀ ѿ го́рнихъ высо́тъ пришла̀ є҆сѝ, бцⷣе, съ ли́комъ ст҃ы́хъ того̀ посѣти́ти. Сегѡ́ же не терпѧ́щи зрѣ́ти, дѣ́ва сотаи́нница бжⷭ҇твеннагѡ видѣ́нїѧ ни́цъ падѐ на зе́млю, но млⷭ҇тивѡ тꙋ̀ воздви́гла є҆сѝ, влⷣчце, и҆ премлⷭ҇тивыѧ глаго́лы твоѧ̑ є҆́й прорекла̀ є҆сѝ. Таково́мꙋ бл҃госнизхожде́нїю твоемꙋ̀ дивѧ́щесѧ, съ любо́вїю и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ тебѣ̀ вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, дв҃о всебл҃га́ѧ, дѣ́вство похвали́вшаѧ дѣ́вѣ земнѣ́й: ра́дꙋйсѧ, вѣне́цъ црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ є҆́й ѡ҆бѣща́вшаѧ за вѣ́рность женихꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лы чти́маѧ и҆ пѣва́емаѧ ѿ херꙋві̑мъ: ра́дꙋйсѧ, а҆рха̑гг҃лы ѡ҆крꙋжа́емаѧ и҆ сла́вимаѧ ѿ серафі̑мъ.

Ра́дꙋйсѧ, прⷣте́чꙋ, бг҃осло́ва и҆ ли́къ ст҃ы́хъ дѣ́въ съ тобо́ю въ ꙗ҆вле́нїи чꙋде́снѡ показа́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ ꙗ҆вле́нїи твое́мъ ѡ҆бѣтова̑нїѧ бл҃га̑ѧ и҆збра́нникꙋ бж҃їю дарова́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сбытїе́мъ ѡ҆бѣтова́нїй твои́хъ и҆́стинꙋ ꙗ҆вле́нїѧ твоегѡ̀ засвидѣ́тельствовавшаѧ: ра́дꙋйсѧ, на́ше похвало̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆би́телей и҆́ноческихъ млⷭ҇тивое попече́нїе и҆ призрѣ́нїе: ра́дꙋйсѧ, цр҃кве хрⷭ҇то́вы бжⷭ҇твеннаѧ лѣ́пота.

Ра́дꙋйсѧ, по́стникѡвъ и҆ прпⷣбныхъ та́йное ᲂу҆тѣше́нїе: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскагѡ ро́да непосты́дное ᲂу҆пова́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́щымъ на́мъ, влⷣчце, лобыза́ти ст҃ꙋ́ю и҆ всечтⷭ҇нꙋ́ю твою̀ і҆кѡ́нꙋ, не возбранѝ на́мъ сїѐ грѣхѡ́въ ра́ди на́шихъ, и҆ ꙗ҆́кѡ многобл҃гоꙋтро́бнаѧ мт҃и млⷭ҇тивагѡ бг҃а, не возгнꙋша́йсѧ на́шихъ нечи́стыхъ ᲂу҆сте́нъ, но прїимѝ на́съ млⷭ҇тивѡ, припа́дающихъ къ тебѣ̀ съ любо́вїю, да́ры бл҃года̑тныѧ ще́дрѡ на́мъ подава́ющи ѿ многочꙋде́снагѡ твоегѡ̀ ѻ҆́браза, да зове́мъ со ᲂу҆миле́нїемъ трїеди́номꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Ди́внѡ и҆ ст҃ѡ сконча́тисѧ бл҃говоли́ла є҆сѝ, влⷣчце, и҆збра́нникꙋ твоемꙋ̀, бл҃же́нномꙋ серафі́мꙋ: то́й бо колѣнопреклоне́нный на мл҃твѣ пред̾ і҆кѡ́ною твое́ю ст҃о́ю предадѐ првⷣнꙋю дꙋ́шꙋ свою̀ въ рꙋ́цѣ бж҃їи, и҆ ѿи́де ѿ земны́хъ на гѡ́рнѧѧ созерца́ти сла́вꙋ твою̀ нбⷭ҇нꙋю и҆ вы́нꙋ зрѣ́ти тѧ̀, цр҃и́це а҆́гг҃лѡвъ, ю҆́же мы̀ земні́и немо́лчнѡ ᲂу҆бл҃жа́емъ и҆ пое́мъ тѝ ра́достнѡ:

Ра́дꙋйсѧ, мі́ра го́рнѧгѡ пе́рвѣйшее ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, мі́ра до́льнѧгѡ всекрѣ́пкое ѡ҆гражде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ нбⷭ҇нагѡ всест҃а́гѡ твоегѡ̀ жили́ща приника́ющаѧ къ земнорѡ́днымъ: ра́дꙋйсѧ, ѿ ѻ҆би́телей го́рнихъ снизходѧ́щаѧ въ ю҆до́ль на́шꙋ

многоско́рбнꙋю и҆ многогрѣхо́внꙋю.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆тира́ющаѧ сле́зы ѿ ѻ҆че́съ пла́чꙋщихъ и҆ печа́льныхъ: ра́дꙋйсѧ, влива́ющаѧ ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе въ сердца̀ ѡ҆горче́нныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, вдови́цъ неимꙋ́щихъ некра́домое бога́тство: ра́дꙋйсѧ, безма́тернихъ сиро́тъ призрѣ́нїе и҆ покро́ве.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡвъ помо́щнице всеизрѧ́днаѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́нокинь предста́тельнице всест҃а́ѧ.

Ра́дꙋйсѧ, цѣломꙋ́дрїѧ хрⷭ҇тїа́нскагѡ нача́ло и҆ ѡ҆снова́нїе: ра́дꙋйсѧ, дѣ́вства пречꙋ́днаѧ красото̀.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ и҃.

Стра́нно є҆́сть ви́дѣти, ка́кѡ і҆кѡ́на твоѧ̀ ст҃а́ѧ, бцⷣе дв҃о, си́лою бж҃їею бл҃года́ти преисполнѧ́етсѧ и҆ ди̑внаѧ чꙋдеса̀ и҆сточа́етъ бл҃говоле́нїемъ твои́мъ, всебл҃га́ѧ. Сїю̀ и҆ мы̀ стѧжа́вше во ᲂу҆тѣше́нїе и҆ цѣльбꙋ̀, бл҃года́рственнѡ тѧ̀ сла́вимъ, влⷣчце пречⷭ҇таѧ, и҆ пое́мъ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀ бг҃ꙋ сло́вꙋ а҆́гг҃льскꙋю пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всѧ̑ дѡ́браѧ и҆ полє́знаѧ да́рꙋеши на́мъ, бцⷣе, ѿ всечⷭ҇тна́гѡ и҆ многочꙋде́снагѡ твоегѡ̀ ѻ҆́браза: ᲂу҆милѧ́еши дꙋ́шы на́шѧ и҆ врачꙋ́еши болѣ̑зни на́шѧ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ многобл҃гоꙋтро́бнаѧ мт҃и ча̑дъ твои́хъ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ бз҃ѣ. Тѣ́мже по достоѧ́нїю бл҃жи́ма є҆сѝ ѿ на́съ бл҃гохвалє́нїи таковы́ми:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ восто́ка и҆ до за́пада сла́вимаѧ и҆ превозноси́маѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ всѣ́хъ хрⷭ҇тїа́нскихъ родѡ́въ пѣва́емаѧ и҆ бл҃жи́маѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дꙋшеполе́зныхъ дарѡ́въ пода́тельнице незави́стнаѧ: ра́дꙋйсѧ, дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ недꙋ̑гъ цѣли́тельнице бл҃года́тнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, безнаде́жныхъ наде́ждо: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆горче́нныхъ ѿра́до.

Ра́дꙋйсѧ, гони́мыхъ прибѣ́жище: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ крѣ́пкое застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, невѣ́рныхъ ѡ҆браще́нїе: ра́дꙋйсѧ, чꙋдесы̀ твои́ми всѣ́хъ ᲂу҆дивлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇тїю твое́ю на́съ посѣща́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, преи́скреннѣ сп҃сти́сѧ всѣ̑мъ хотѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѝ ро́ди хрⷭ҇тїа́нстїи и҆́мꙋтъ тѧ̀, влⷣчце, помо́щницꙋ и҆зрѧ́днꙋю: ꙗ҆́коже бо ѡ҆бѣща́ла є҆сѝ во всечⷭ҇тнѣ́мъ твое́мъ ᲂу҆спе́нїи не ѡ҆ста́вити на́съ си́рыхъ и҆ безпомо́щныхъ, та́кѡ и҆ до дне́сь сїѐ ѡ҆бѣтова́нїе всебл҃го́е и҆сполнѧ́еши въ цр҃кви хрⷭ҇то́вѣ на землѝ, бцⷣе дв҃о, ᲂу҆щедрѧ́ющи и҆ сп҃са́ющи лю́ди, вѣ́рнѡ тѧ̀ сла́вѧщыѧ и҆ правосла́внѡ пою́щыѧ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті́йство человѣ́ческое не мо́жетъ и҆зрещѝ ѻ҆би́лїе щедро́тъ и҆ млⷭ҇тей твои́хъ, мт҃и бж҃їѧ, сла́вити же тѧ̀ по достоѧ́нїю недоꙋмѣва́ютъ ᲂу҆́ми безпло́тнїи, ѻ҆ба́че бл҃га́ѧ сꙋ́щи, не возгнꙋша́йсѧ и҆ на́шихъ недосто́йныхъ похва́лъ, и҆̀хже любо́вїю тебѣ̀ прино́симъ и҆ дерза́емъ воспѣва́ти тѧ̀ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, лꙋно̀ по́лнаѧ, но́щь грѣхѡ́въ на́шихъ просвѣща́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, крѣ́пкимъ сїѧ́нїемъ твои́мъ мглꙋ̀ страсте́й на́шихъ разгонѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пꙋтеводи́тельнице заблꙋ́ждшихъ: ра́дꙋйсѧ, вразꙋми́тельнице бꙋ́їихъ.

Ра́дꙋйсѧ, ю҆́ныхъ наста́внице цѣломꙋ́дрїѧ: ра́дꙋйсѧ, дѣ́вства покро́ве и҆ ѡ҆гражде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆би́тель дѣ́въ бл҃гоꙋстро́ившаѧ пречꙋ́днѡ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́вльшаѧ є҆́й твоѐ бл҃говоле́нїе ѻ҆́бразомъ свои́мъ всечⷭ҇тны́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́ющымъ на тѧ̀ коне́цъ бл҃гі́й да́рꙋющаѧ: ра́дꙋйсѧ, лю́бѧщыѧ и҆ чтꙋ́щыѧ тѧ̀ непосрамлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на до́браѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ въ жена́хъ: ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на чⷭ҇таѧ и҆ непоро́чнаѧ приснодв҃о.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ і҃.

Сп҃си́телю бг҃ꙋ пло́ть взаимода́вшаѧ, нетлѣ́ннаѧ и҆ пречⷭ҇таѧ мт҃и бж҃їѧ, ѡ҆чи́сти на́съ, ѡ҆скверне́нныхъ грѣхи̑ мно́гими, ѵ҆ссѡ́помъ мл҃твъ твои́хъ ст҃ы́хъ, въ цѣломꙋ́дрїи и҆ чистотѣ̀ ᲂу҆твердѝ и҆ сподо́би бг҃оꙋго́днѡ и҆ првⷣнѡ препроводи́ти житїѐ сїѐ земно́е, да бл҃гоꙋгоди́вше хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ᲂу҆наслѣ́дꙋемъ црⷭ҇твїе є҆гѡ̀ нбⷭ҇ное и҆ со ст҃ы́ми воспое́мъ є҆мꙋ̀ побѣ́днꙋю пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ дѣ́вамъ, бцⷣе дв҃о, и҆ всѣ̑мъ дꙋша́мъ хрⷭ҇тїа̑нскимъ, ᲂу҆невѣ́стившымсѧ нбⷭ҇номꙋ женихꙋ̀, ꙗ҆̀же въ треволне́нїи страсте́й ѡ҆брѣта́ютъ всегда̀ крѣ́пкꙋю твою̀ по́мощь. Мо́лимъ тѧ̀, всебл҃га́ѧ, не попꙋстѝ и҆ на́мъ грѣ̑шнымъ поги́бнꙋти во бла́тѣ страсте́й, но прострѝ на́мъ держа́внꙋю десни́цꙋ твою̀ и҆ возста́ви на́съ на покаѧ́нїе и҆ цѣломꙋ́дренное житїѐ, да бл҃года́рнѡ тебѣ̀ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, приста́нище ти́хое пловцє́мъ жите́йскагѡ мо́рѧ: ра́дꙋйсѧ, прибѣ́жище бл҃гоѡти́шное ᲂу҆томлє́ннымъ бꙋ́рею страсте́й.

Ра́дꙋйсѧ, спорꙋ́чнице покаѧ́нїѧ грѣ́шныхъ: ра́дꙋйсѧ, ка́ющихсѧ съ бг҃омъ примире́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, сꙋдїѝ првⷣнагѡ и҆звѣ́стное ᲂу҆моле́нїе: ра́дꙋйсѧ, всежела́тельное и҆ всесла́дкое ст҃ы́хъ ᲂу҆тѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, го́рнихъ а҆́гг҃льскихъ во́инствъ ᲂу҆дивле́нїе: ра́дꙋйсѧ, мч҃нческихъ свѣ́тлыхъ полкѡ́въ непрестаю́щее велича́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, првⷣныхъ же́нъ всевеселѧ́щее ра́дованїе: ра́дꙋйсѧ, дѣ́въ ст҃ы́хъ вѣ́нче.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбныхъ многопѣ́таѧ сла́во: ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телей въ пра́вѣй вѣ́рѣ ᲂу҆крѣпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе хвале́бное прино́симъ тѝ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, ст҃о́ю и҆ многочꙋде́сною і҆кѡ́ною твое́ю ѡ҆сѣнѧ́еми и҆ мл҃твами ста́рца серафі́ма ᲂу҆крѣплѧ́еми. Ѡ҆ держа́вномъ же застꙋпле́нїи твое́мъ ра́дꙋющесѧ, вопїе́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тлыми лꙋча́ми чꙋде́съ твои́хъ, бг҃омт҃и влⷣчце, ѡ҆зарѧ́еши мра̑чныѧ на́шѧ дꙋ́шы средѝ сꙋевѣ́рїѧ и҆ невѣ́рїѧ на́шихъ дне́й. Зрѧ́ще же млⷭ҇ти и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑, ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ на́мъ и҆сточа́ємыѧ, всебл҃га́ѧ, и҆ припа́дающе къ не́й, си́це тебѣ̀ вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, правосла́вїѧ ᲂу҆твержде́нїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ́ры хрⷭ҇то́вы распростране́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ресе́й и҆ раско́лѡвъ посрамле́нїе: ра́дꙋйсѧ, невѣ́рїѧ и҆скорене́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, чꙋдесы̀ твои́ми вѣ̑рныѧ ᲂу҆тѣша́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇рдїемъ твои́мъ грѣ̑шники неѡставлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ ча́съ кончи́ны ᲂу҆пова́ющымъ на тѧ̀ помога́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, лю́бѧщымъ тѧ̀ любо́вїю ст҃о́ю воздаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ ско́рбехъ и҆ бѣда́хъ на по́мощь ᲂу҆скорѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, болѣ̑зни неисцѣ̑льныѧ врачꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, скоропослꙋ́шливаѧ къ мл҃твамъ смирє́ннымъ: ра́дꙋйсѧ, прошє́нїѧ бл҃га̑ѧ предварѧ́ющаѧ и҆сполне́нїемъ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть бж҃їѧ ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, бцⷣе дв҃о, и҆сходѧ́щаѧ, ѡ҆сѣнѧ́етъ ѻ҆би́тель дѣ́въ, и҆збра́нникомъ твои́мъ серафі́мѡмъ со́браннꙋю и҆ ᲂу҆стро́еннꙋю до́брѣ. Сїю̀ і҆кѡ́нꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ зало́гъ бл҃говоле́нїѧ твоегѡ̀, ди́внѡ стѧжа́вше, сла́вимъ и҆ велича́емъ тѧ̀, влⷣчце премлⷭ҇тиваѧ, и҆ ра́бски вопїе́мъ всѣ́хъ творцꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще млⷭ҇рдїе твоѐ неисче́тное и҆ мнѡ́гаѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀, дв҃о всепѣ́таѧ, ра́дꙋемсѧ мы̀ грѣ́шнїи, зрѧ́ще на і҆кѡ́нѣ ли́къ тво́й ст҃ы́й, ᲂу҆миле́нїѧ преиспо́лненный, и҆́же и҆ въ на́шѧ дꙋ́шы ᲂу҆миле́нїе влива́етъ и҆ къ мл҃твамъ ᲂу҆сє́рднымъ на́съ привлека́етъ, да си́це тебѣ̀ взыва́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, ни́во неѡра́ннаѧ, кла́съ сп҃си́тельный человѣ́кѡмъ и҆зрасти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, лѣ́ствице нбⷭ҇наѧ, є҆́юже сни́де бг҃ъ.

Ра́дꙋйсѧ, горо̀ несѣко́маѧ, ᲂу҆сыре́ннаѧ дх҃омъ ст҃ы́мъ: ра́дꙋйсѧ, ски́нїе селе́нїѧ вы́шнѧгѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ превосходѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, клещѐ та́инственнаѧ, ᲂу҆́гль бжⷭ҇тва̀ неѡпа́льнѡ прїе́мшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, хла̑днаѧ сердца̀ на̑ша любо́вїю ко гдⷭ҇ꙋ воспламенѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, нечистотꙋ̀ дꙋ́шъ на́шихъ бл҃года́тїю ѡ҆чища́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, на по́двиги дꙋхѡ́вныѧ неви́димѡ на́съ ᲂу҆крѣплѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆сполнѧ́ти велѣ̑нїѧ хрⷭ҇тѡ́ва на́мъ помога́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дꙋшеврє́дныѧ на́выки въ на́съ и҆скоренѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, стра̑сти дꙋшетлѣ̑нныѧ попалѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ всепѣ́таѧ мт҃и! Ѽ цр҃и́це всемлⷭ҇тиваѧ! бцⷣе всебл҃га́ѧ! Оу҆молѝ сн҃а твоего̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, и҆зба́вити на́съ гее́нны ѻ҆́гненныѧ и҆ сподо́бити сп҃се́нныхъ ча́сти, да со и҆збра́нными воспое́мъ є҆мꙋ̀ во вѣ́ки: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́летсѧ три́жды. И҆ па́ки чте́тсѧ і҆́косъ а҃-й, и҆ конда́къ а҃-й.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ земны́й и҆ человѣ́къ нбⷭ҇ный, прпⷣбный ста́рецъ серафі́мъ і҆кѡ́нꙋ твою̀ ст҃ꙋ́ю, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ драгоцѣ́нное сокро́вище въ свое́й ке́ллїи стѧжа̀ и҆ пред̾ не́ю ᲂу҆сє́рдныѧ мл҃твы тебѣ̀ приносѧ̀, всепѣ́таѧ, во всѧ̑ дни̑ подви́жническагѡ житїѧ̀ своегѡ̀ бл҃гоꙋмиле́ннѡ, ра́достїю всѣ́хъ ра́достей тѧ̀ наименова̀, си́це тебѣ̀ взыва́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́довавшаѧ па́дшее человѣ́чество всест҃ы́мъ твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ: ра́дꙋйсѧ, сп҃си́телѧ мі́рꙋ нетлѣ́ннѡ ро́ждшаѧ и҆ двⷭ҇тво сохра́ньшаѧ преди́внѡ.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и и҆ дв҃о пребл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе препросла́вленнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пала́то бг҃а сло́ва прекра́снаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣтоно́снаѧ ло́жнице цр҃ѧ̀ царе́й.

Ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́ческихъ глаго́лѡвъ сбытїѐ прине́сшаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇льскїѧ про́повѣди крѣ́пкое вспоможе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбныхъ похвало̀ и҆ дѣ́въ велича́нїе: ра́дꙋйсѧ, человѣ́ческагѡ ро́да возвыше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ ᲂу҆тѣше́нїе: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ и҆сцѣле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́ннѣй ѿ всѣ́хъ родѡ́въ бж҃їей мт҃ри и҆ цр҃и́цѣ, ᲂу҆миле́ннѡ молѧ́щейсѧ за ны̀ ко гдⷭ҇ꙋ и҆ ѻ҆́бразъ ᲂу҆миле́нїѧ своегѡ̀ на́мъ дарова́вшей млⷭ҇тивѡ, похва́льное пѣ́нїе и҆ моле́нїе прино́симъ тѝ, бцⷣе. ты́ же, ꙗ҆́кѡ всемлⷭ҇тиваѧ на́ша застꙋ́пница и҆ всебл҃га́ѧ помо́щница, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ на́съ и҆зба́ви, да зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, ра́досте, ᲂу҆миле́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Мл҃тва.

Ѽ прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе, хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ мт҃и, ᲂу҆миле́нїѧ сокро́вище и҆ млⷭ҇ти и҆сто́чниче, дꙋшесп҃си́тельныхъ дарѡ́въ бл҃га́ѧ пода́тельнице и҆ скорбѧ́щихъ дꙋ́шъ бл҃года́тнаѧ ᲂу҆тѣ́шительнице! Къ тебѣ̀ съ любо́вїю припа́даемъ и҆ пред̾ ст҃о́ю і҆кѡ́ною твое́ю смире́ннѡ мо́лимсѧ: ᲂу҆молѝ, влⷣчце, возлю́бленнаго сн҃а твоего̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, поми́ловати и҆ сп҃стѝ на́съ, погиба́ющихъ во грѣсѣ́хъ: вдохнѝ въ дꙋ́шы на́шѧ покаѧ́нїе и҆́скреннее и҆ ᲂу҆миле́нїе бг҃оꙋго́дное, пода́ждь мл҃твамъ на́шымъ сле́зы ѡ҆чисти́тєльныѧ: бл҃гопотрє́бнаѧ житїю̀ вре́менномꙋ и҆ вѣ́чномꙋ сп҃се́нїю млⷭ҇тивѡ, гпⷭ҇жѐ, на́мъ да́рꙋй: мі́ръ ᲂу҆мирѝ, ст҃ы́й хра́мъ се́й [и҆лѝ: ст҃ꙋ́ю ѻ҆би́тель сїю̀] до́брѣ сохранѝ, безмѧте́жїе и҆ и҆з̾ѻби́лїе плодѡ́въ земны́хъ на́мъ низпослѝ, и҆ при кончи́нѣ живота̀ на́шегѡ не лишѝ на́съ мт҃рнѧгѡ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ и҆ по́мощи, да предста́тельствомъ твои́мъ безбѣ́днѡ пре́йдемъ мыта̑рства воздꙋ̑шнаѧ и҆ сподо́бимсѧ ᲂу҆наслѣ́довати црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное. Є҆́й, цр҃и́це всебл҃га́ѧ, всѣ́хъ ра́достей ра́досте и҆ всегѡ̀ мі́ра хрⷭ҇тїа́нскагѡ ᲂу҆тѣше́нїе! Помозѝ на́мъ и҆ ны́нѣ, и҆ є҆гда̀ наипа́че по́мощи твоеѧ̀ ст҃ы́ѧ востре́бꙋемъ, и҆ сп҃сѝ на́съ мт҃рними мл҃твами твои́ми ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, є҆мꙋ́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри "Уми­ле­ние" Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­ская при­над­ле­жа­ла пре­по­доб­но­му Се­ра­фи­му Са­ров­ско­му, бы­ла его ке­лей­ной ико­ной. Еле­ем от лам­па­ды, го­рев­шей пе­ред этой свя­той ико­ной, пре­по­доб­ный по­ма­зы­вал боль­ных, ко­то­рые по­лу­ча­ли по­сле по­ма­за­ния ис­це­ле­ние. По­движ­ник на­зы­вал ико­ну "Уми­ле­ние" - "Всех ра­до­стей Ра­дость", и пе­ред ней он скон­чал­ся на мо­лит­ве 2 ян­ва­ря 1833 го­да. По­сле смер­ти пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма са­ров­ский на­сто­я­тель о. Ни­фонт от­дал свя­тую ико­ну "Всех ра­до­стей Ра­дость" сест­рам Ди­ве­ев­ской Се­ра­фи­мов­ской оби­те­ли.