Акафист святителю Феофану, затворнику Вышенскому

Конда́к 1.

Избра́нный Го́сподем Це́ркве Ру́сския свети́льниче, изря́дный подви́жниче и и́стинный служи́телю Христо́в, богому́дре святи́телю Феофа́не! Восхваля́ем тя́ любо́вию и чти́м по́двиги и труды́ твоя́, и́миже ве́рным лю́дем до́бре послужи́л еси́ и, в затво́ре пребыва́я, благода́тными уче́ньми пу́ть спасе́ния начерта́л еси́. Ны́не же, Престо́лу Бо́жию предстоя́, о на́с моли́ся, зову́щих ти́:

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

И́кос 1.

А́нгельския чистоты́ взыску́я и ве́лию любо́вь ко Го́споду име́я, по́двиг и́ноческаго жития́ подъя́л еси́, святи́телю преди́вный. Му́дрости же да́р, от Го́спода ти́ да́нный, стори́цею умно́жив, лю́дем во спасе́ние послужи́л еси́. Сего́ ра́ди и мы́ с любо́вию вопие́м ти́:

Ра́дуйся, па́че всего́ земна́го Го́спода возлюби́вый; ра́дуйся, на Него́ еди́наго все́ упова́ние возложи́вый.

Ра́дуйся, от младе́нчества се́рдце свое́ Го́сподеви преда́вый; ра́дуйся, от ю́ности ра́зум сво́й Бо́жиею прему́дростию напита́вый.

Ра́дуйся, а́нгельскаго жития́ ревни́телю; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го стяжа́телю.

Ра́дуйся, на лови́тву челове́ков Бо́гом предъизбра́нный; ра́дуйся, я́ко лучеза́рный свети́льник, Го́сподем возже́нный.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 2.

Ви́дев, я́ко вся́кая жите́йская сла́дость быва́ет печа́ли прича́стна, свя́тче Феофа́не, суету́ суе́т возненави́дел еси́ и кра́сная ми́ра сего́ отве́ргл еси́, вседу́шно Бо́гу себе́ преда́в, поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разуме́нием кни́жныя прему́дрости оби́льно от Бо́га измла́да одаре́нный, у́м сво́й чте́нием святы́х писа́ний пита́л еси́, обрета́я в ни́х си́лу вели́ку и све́т духо́вный. Мы́ же, ве́дуще сие́, со умиле́нием к тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, благочести́вых роди́телей отроча́ богоизбра́нное; ра́дуйся, сокро́вище целому́дрия, благода́тию свы́ше испо́лненное.

Ра́дуйся, изде́тска к Бо́гу любо́вию пламене́вый; ра́дуйся, от ю́ности к послуша́нию прилежа́вый.

Ра́дуйся, кро́тостию и незло́бием Го́споду подража́вый; ра́дуйся, пу́ть де́вства и чистоты́ избра́вый.

Ра́дуйся, и́ноческаго жития́ все́м се́рдцем возжела́вый; ра́дуйся, всего́ себе́ на служе́ние Го́сподеви преда́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 3.

Си́ла Бо́жия тя́, святи́телю Феофа́не, немощны́й сосу́д челове́ческий, исто́чник прему́дрости соде́ла и па́стыря до́браго лю́дем дарова́, о спасе́нии и́х ду́шу полага́ющаго и Го́споду непреста́нно вопию́щаго: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́яй в се́рдце твое́м еди́наго Го́спода, ты́, уго́дниче Бо́жий, с ра́достию ве́лиею вся́ сокро́вища души́ твоея́ и ра́зума на служе́ние Це́ркви святе́й отда́л еси́, уча́ и наставля́я вся́ прибега́ющия к тебе́. Мы́ же, ублажа́юще труды́ твоя́, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, ве́лиею му́дростию Го́сподем напое́нный; ра́дуйся, в труде́х подви́жничества испыта́нный.

Ра́дуйся, архиере́ю, Бо́гом избра́нный; ра́дуйся, моли́твенниче о на́с ко Го́споду неуста́нный.

Ра́дуйся, святи́тельскаго са́на смире́нный носи́телю; ра́дуйся, богому́дрия ве́рный учи́телю.

Ра́дуйся, душевре́дных раско́лов искорени́телю; ра́дуйся, ве́ры Правосла́вныя ревни́телю.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 4.

Бу́рею смяте́ния испо́лнишася ча́да па́ствы твоея́, хотя́щу ти́, святи́телю Феофа́не, по́двигу затво́ра себе́ посвяти́ти, последи́ же возра́довашася, ви́дяще тя́ наипа́че о спасе́нии и́х пеку́щася, и воспе́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше лю́дие о вселе́нии твое́м в пу́стынь Вы́шенскую, стека́хуся к тебе́ и, почита́юще тя́ па́стыря до́браго, проси́ша моли́тися о ни́х и ко спасе́нию наста́вити. Мы́ же, ве́дяще сие́, прино́сим ти́ похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, я́ко оте́ц чадолюби́вый па́стве твое́й бы́вый; ра́дуйся, непреста́нно о не́й попече́ние име́вый.

Ра́дуйся, па́стырю, ду́шу твою́ за о́вцы полага́вый; ра́дуйся, неуста́нно спасе́нию и́х соде́йствовавый.

Ра́дуйся, тишину́ и богомы́слие наипа́че возлюби́вый; ра́дуйся, благо́ю во́лею себе́ от ми́ра затвори́вый.

Ра́дуйся, и́ноков любвеоби́льный наста́вниче; ра́дуйся, оби́тели Вы́шенския неугаси́мый свети́льниче.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ яви́лся еси́, святи́телю досточу́дне, во оби́тели бо Вы́шенстей в по́двизех теле́сных и духо́вных пребыва́я, о́браз до́брый бы́л еси́ христолюби́вей бра́тии, на тя́ взира́ющей, науча́я все́х немо́лчно пе́ти Го́споду: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше бра́тия тя́ во смире́нии и кро́тости по́двиг и́ноческий соверша́юща, прихожда́ху к тебе́ и назида́хуся. Та́кожде и мы́, почита́юще тя́ и́стиннаго избра́нника Бо́жия, вопие́м сицева́я:

Ра́дуйся, исто́чниче любве́ ко Го́споду неизсяка́емый; ра́дуйся, кла́дезю смире́ния и кро́тости, жа́ждущих напая́ющий.

Ра́дуйся, жи́тнице, пи́щею духо́вною все́х насыща́ющая; ра́дуйся, свеще́, све́том ве́ры озаря́ющая.

Ра́дуйся, воздержа́ния до́брый рачи́телю; ра́дуйся, спасе́ния ду́ш усе́рдный попечи́телю.

Ра́дуйся, Правосла́вия пропове́дниче неуста́нный; ра́дуйся, кри́не ра́йский, в пусты́ни процве́тший.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 6.

Пропове́дник немо́лчный и веща́тель и́стин Бо́жиих бы́л еси́ во святи́тельстем служе́нии, просвеща́я и наставля́я па́ству твою́, досточу́дне Феофа́не, и, в затво́ре сы́й, не оста́вил еси́ благода́тными словесы́ твои́ми все́х притека́ющих к тебе́, подвиза́я пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́, я́ко звезда́ пресве́тлая, му́дрость твоя́, ди́вный служи́телю Христо́в: Бо́жиим бо изволе́нием из затво́ра, тя́ сокры́вшаго, яви́шася пото́цы живы́х слове́с твои́х и откры́ся цельбоно́сный исто́чник благода́тных уче́ний, утоля́яй вся́каго жа́ждущаго и с ве́рою к нему́ припа́дающаго. Мы́ же взыва́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, устна́ми твои́ми му́дрость Бо́жию веща́вый; ра́дуйся, е́юже жа́ждущия напои́вый.

Ра́дуйся, в по́двизех и́ноческаго жития́ неутоми́мый; ра́дуйся, сто́лпе Правосла́вия непоколеби́мый.

Ра́дуйся, обы́чаев грехо́вных му́дрый искорени́телю; ра́дуйся, к доброде́тели неуста́нный води́телю.

Ра́дуйся, ду́ш на́ших цели́телю; ра́дуйся, благоче́стия на́шего окорми́телю.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 7.

Хотя́ Ца́рствия Бо́жия дости́гнути, ты́, святы́й о́тче, отре́клся еси́ ми́ра, и обре́л еси́ благода́ть Ду́ха Свята́го, и с любо́вию служи́л еси́ лю́дем, подража́я Пастыренача́льнику Христу́ и поя́ Тому́: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́ваго подви́жника и уго́дника Христо́ва, смире́ния и кро́тости испо́лненнаго, ви́дяще тя́ лю́дие, с наде́ждою устреми́шася в пу́стынь Вы́шенскую, ча́юще твоея́ благода́тныя по́мощи. Та́кожде и мы́, по́мощи от тебе́ прося́ще, вопие́м такова́я:

Ра́дуйся, кро́тостию ду́ха твоего́ мно́гия к Бо́гу обрати́вый; ра́дуйся, умы́ помраче́нныя просвети́вый.

Ра́дуйся, чистоту́ а́нгельскую на земли́ стяжа́вый; ра́дуйся, стра́ждущия твое́ю любо́вию уврачева́вый.

Ра́дуйся, незло́бия ди́вный наста́вниче; ра́дуйся, благоче́стия всесве́тлый свети́льниче.

Ра́дуйся, к покая́нию все́х призыва́яй; ра́дуйся, по́мощи твоея́ прося́щих не оставля́яй.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 8.

Стра́нный и ди́вный по́двиг яви́л еси́, святи́телю, в житии́ твое́м: в труде́х и непреста́нном богомы́слии пребыва́яй, ра́зума духо́внаго сокро́вище стяжа́л еси́ и писа́ньми твои́ми Це́ркви усе́рдно послужи́л еси́. Мы́ же, ви́дяще сие́, во умиле́нии серде́ц на́ших благода́рно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Все́м вся́ явля́ешися, святи́телю Бо́жий: па́стырь и оте́ц, учи́тель и наста́вник и и́стинный пропове́дник, писа́ния бо твоя́ во все́х гра́дех и ве́сех до ны́не вопию́т немо́лчным благове́стием. Сего́ ра́ди мы́, ча́да твоя́ духо́вная, с любо́вию глаго́лем ти́:

Ра́дуйся, росо́ю Ду́ха Свята́го напое́нный; ра́дуйся, све́том благода́ти Бо́жия осене́нный.

Ра́дуйся, сокро́вище нетле́нное стяжа́вый; ра́дуйся, дея́нием апо́стольским поревнова́вый.

Ра́дуйся, к богопозна́нию пу́ть указу́ющий; ра́дуйся, му́дрость благода́тную взыску́ющий.

Ра́дуйся, Це́ркве Ру́сския процвете́ние; ра́дуйся, святы́х оте́ц украше́ние.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 9.

Вся́к ча́с привре́меннаго жития́ твоего́, святи́телю, еди́ному на потре́бу рабо́тал еси́ и ду́шу твою́ хра́мину чи́сту Ду́ха Свята́го соде́лал еси́, возгрева́я се́рдце твое́ непреста́нною моли́твою Иису́совою и воспева́я Го́споду: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́я златовеща́нный, кро́ткий и му́дрый яви́лся еси́ все́м внима́вшим тебе́ с ве́рою и си́лою слове́с твои́х науча́л еси́ пра́вде Бо́жией. Сего́ ра́ди приими́ от на́с, блаже́нне о́тче, восхвале́ния сицева́я:

Ра́дуйся, святи́телю Бо́жий, смире́нный и кро́ткий; ра́дуйся, па́стырю благи́й и чадолюби́вый.

Ра́дуйся, земли́ Росси́йския златоу́сте; ра́дуйся, богоявле́нию тезоимени́те.

Ра́дуйся, ду́ш заблу́ждших и́стинный путеводи́телю; ра́дуйся, печа́льных ско́рый уте́шителю.

Ра́дуйся, немощны́м в ве́ре непоколеби́мое утвержде́ние; ра́дуйся, уныва́ющим в труде́х мно́зех ободре́ние.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 10.

Спасе́ния пу́ть от грехо́вных тене́т ча́дом Бо́жиим начерта́л еси́, уго́дниче Христо́в, сказу́я о та́йнах бра́ни неви́димыя, и вене́ц вожделе́нный жа́ждущим спасе́ния показа́л еси́, призыва́я благода́рно пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ и защище́ние ста́да Христо́ва от волко́в, губя́щих е́, яви́шася богому́драя писа́ния твоя́, святи́телю Бо́жий, и́миже огражда́еши ве́рных на пути́ ко спасе́нию. Мы́ же, просвеща́емии уче́ньми твои́ми, благогове́йно взыва́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры; ра́дуйся, наста́вниче прему́дрый.

Ра́дуйся, учи́телю благоче́стия; ра́дуйся, искорени́телю нече́стия.

Ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый; ра́дуйся, пропове́дниче дерзнове́нный.

Ра́дуйся, я́ко се́ятель до́брый, ни́ву Христо́ву возде́лавый; ра́дуйся, я́ко ко́кош, ча́да твоя́ охраня́ющий.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 11.

Пе́ние всехва́льное прино́сим ти́, святи́телю, и ублажа́ем тя́, просла́вившаго житие́м и по́двиги твои́ми свято́е и́мя Творца́ и Бо́га на́шего. Сподо́би и на́с моли́твами твои́ми благонра́вное житие́ препроводи́ти, да вку́пе с тобо́ю воспои́м Тому́: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рное житие́ твое́, преди́вный Затво́рниче, не скры́ся от и́щущих пра́вды Бо́жией. Благи́й же коне́ц тво́й, безмяте́жный и ми́рный, показа́ тя и́стинный сосу́д Бо́жией благода́ти. Мы́ же еди́ными усты́ со умиле́нием глаго́лем ти́:

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя сосу́де благослове́нный; ра́дуйся, до конца́ Го́споду послужи́вый.

Ра́дуйся, по кончи́не твое́й блаже́нства ве́чнаго удосто́ивыйся; ра́дуйся, Ца́рствие Бо́жие насле́довавый.

Ра́дуйся, оби́тели Вы́шенския ди́вное украше́ние; ра́дуйся, земли́ Тамбо́вския и Ша́цкия просвеще́ние.

Ра́дуйся, па́ствы ряза́нския похвало́ и ра́дование; ра́дуйся, ду́ш на́ших попече́ние.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 12.

Благода́тию Бо́жиею преизря́дно озаре́нный и па́стве твое́й му́дре и предо́бро послужи́вый, ди́вный и кро́ткий святи́телю, не преста́ни о на́с хода́тайствовати пред Го́сподем на Небеси́, иде́же предстои́ши в немо́лчном славосло́вии, со А́нгелы взыва́я Тому́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще по́двиги твоя́, со упова́нием припа́даем к честны́м моще́м твои́м (или́: честне́й ико́не твое́й), святи́телю Бо́жий, и мо́лим тя́, Небе́снаго покрови́теля на́шего и вели́каго о на́с предста́теля пред Престо́лом Го́спода Сла́вы, умиле́нно взыва́юще:

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий преизря́дный; ра́дуйся, подви́жниче Христо́в преди́вный.

Ра́дуйся, предста́телю кре́пкий на тя́ упова́ющих; ра́дуйся, засту́пниче ско́рый тя́ призыва́ющих.

Ра́дуйся, дру́же Христо́в и люби́миче Бо́жий; ра́дуйся, хода́таю те́плый спасе́ния ду́ш на́ших.

Ра́дуйся, целому́дренных усе́рдный охрани́телю; ра́дуйся, в ско́рбех на́ших уте́шителю.

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

Конда́к 13.

О богому́дрый учи́телю, земли́ Ру́сския похвало́ и украше́ние, святи́телю о́тче Феофа́не, кро́ткий и те́плый на́ш засту́пниче! Приими́ от на́с ма́лое сие́ моле́ние, тебе́ приноси́мое, и ду́ш на́ших благода́рное восхвале́ние. Не забу́ди на́с, гре́шных, в моли́твах твои́х, да упова́юще на тя́, непреста́нно взыва́ем Го́споду Си́л: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва.

О святи́телю о́тче Феофа́не, архиере́ю пресла́вный и преди́вный затво́рниче, Бо́жий избра́нниче и Та́ин Христо́вых служи́телю, богому́дрый учи́телю и апо́стольских слове́с изря́дный изъясни́телю, оте́ческих добротолю́бных сказа́ний списа́телю, христиа́нскаго благоче́стия изя́щный пропове́дниче и жи́зни духо́вныя иску́сный наста́вниче, по́двигов мона́шеских усе́рдный ревни́телю и все́м лю́дем благода́ти хода́таю! Ны́не к тебе́, на Небесе́х Бо́гу предстоя́щему и о на́с моля́щемуся, припа́даем и си́це взыва́ем: испроси́ у Всеще́драго Бо́га Це́ркви Росси́йстей и стране́ на́шей ми́р и благостоя́ние, святи́телем Христо́вым – и́стины Боже́ственныя досто́йное охране́ние, па́ствы до́брое окормле́ние, лжеучи́телей и еретико́в изря́дное посрамле́ние; подвиза́ющимся – смире́ние, стра́х Бо́жий и чистоту́ душе́вную и теле́сную; учи́телем – богове́дение и му́дрость, уча́щимся – ре́вность и по́мощь Бо́жию; и все́м правосла́вным – утвержде́ние на пути́ ко спасе́нию, да вку́пе с тобо́ю просла́вим Бо́жию Си́лу и Прему́дрость, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, со Безнача́льным Его́ Отце́м, с Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.