Акафист святому блаженному Иоанну, Устюжскому чудотворцу

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 11 июня (29 мая ст. ст.)

Ґкafістъ с™0му прпdбному їwaнну у4стюжскому чудотв0рцу.

Кондaкъ №.

И#збрaнный ўг0дниче хrт0въ и3 предстaтелю нaшъ ў с™hz трbцы, їwaнне всебlжeнне, похвaльными пёсньми t любвE душeвныz ўблажaемъ тS застyпника и3 покрови1телz нaшего. тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ бёдъ и3 напaстей свободи2 нaсъ, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Јкосъ №.

ЃгGли рaдовахусz житію2 твоемY, свsтче б9ій їwaнне: вс‰ бо земн†z во ўмeты вмэни1лъ є3си2, нищетy же в0льную t ю4ности до гр0ба претерпэвaz, хrтA рaди ю3р0дъ бhлъ є3си2. тёмже ўблажaемъ тS: Рaдуйсz, совершeнный нестzжaтелю, є3ди1но т0чію рyбище раздрaнное и3мёвый њ чрeслэхъ твои1хъ. Рaдуйсz, п0стниче, во дни6 среды2 и3 пzткA ничт0же вкушaвый. Рaдуйсz, в0ине хrт0въ, бlгодaтію є3гw2 мjръ, пл0ть и3 діaвола побэди1вый. Рaдуйсz, мlтвенниче, рyцэ ко гDу њ творsщихъ непрaвду воздэвaвый. Рaдуйсz, с™aгw прок0піа, хrтA рaди ю3р0дивагw, и4стинный подражaтелю. Рaдуйсz, свsтость житіS твоегw2 бyйствомъ ю3р0да мyдрэ сокрывaвый. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ в7.

Ви1дz сует0ю мjра сегw2 њслэплeнныхъ, досаждaющихъ и3 њскорблsющихъ тS непови1ннw, не гнёвалсz є3си2 на гони1телей и3 њби1дzщихъ тS, бlжeнне їwaнне, но моли1лсz є3си2 њ таковhхъ въ сокрушeніи дyха глаг0лz бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ бGопросвэщeнъ и3мёz, пребlжeнне їwaнне, бёгалъ є3си2 слaвы человёческіz: ю3р0дствуz же при1снw по ст0гнамъ грaда ќстюга, мнHга досаждє1ніz и3 скHрби претерпёлъ є3си2 хrтA рaди. тёмже дост0итъ ти2 звaти: рaдуйсz, самопроизв0льный м§ниче, біє1ніz, њплев†ніz и3 поношє1ніz t неразyмныхъ человBкъ претерпёвый. Рaдуйсz, за њскорби1телей и3 гони1телей твои1хъ непамzтоѕл0бивый мlтвенниче. Рaдуйсz, стр†сти пл0ти твоеS глaдомъ и3 жaждею ўмертви1вый. Рaдуйсz, чистот0ю душeвною и3 тэлeсною бlголёпнw преукрaшенный. Рaдуйсz, нищет0ю њбогати1выйсz. Рaдуйсz, нищетY сію2 пaче сокр0вищъ всегw2 мjра возлюби1вый. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ G.

Си1ла чcтнaго и3 животворsщаго кrтA гDнz росодaтельну пeщь содёла ти2, ћкоже и3ногдA ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, q їwaнне бlжeнне! њгради1всz бо крeстнымъ знaменіемъ, возлeглъ є3си2 на горsщемъ ќгліи въ пещи2 соб0рныz ўспeнскіz цeркве, всёхъ подвизaz вопи1ти њ сeмъ творцY чудeсъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мhй бlг0е помышлeніе њ бGоуг0дномъ житіи2 твоeмъ, ўспeнскагw соб0ра їерeй григ0рій по вечeрнемъ бGослужeніи ўтаи1сz за двeрію хрaма, да ўвёсть, что2 твори1ши, є3ди1нъ пребывaz. тh же, q їwaнне бGоблажeнне, сотвори1въ мlтву за глаг0лющихъ лeсть и3 творsщихъ непрaвду, њгради1всz крeстнымъ знaменіемъ, возлeглъ є3си2 въ пeщь на горsщее ќгліе. є3гдa же їерeй, ќжасомъ њб8sтъ бhвъ сицевaгw рaди видёніz, вни1де, ты2 u5бо, ѓбіе и3ст0ргсz и3з8 пeщи, рeклъ є3си2: є4же сaмъ ўзрёлъ є3си2, да никомyже повёдаеши до кончи1ны моеS. сегw2 рaди рцeмъ вси2: Рaдуйсz, си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA гDнz на горsщемъ ќгліи без8 врeда сохранeнный. Рaдуйсz, рос0ю д¦а прес™aгw њрошeнный. Рaдуйсz, плaменемъ любвE ћже къ бGу и3 бли1жнему плaмень пeщный ўстуди1вый. Рaдуйсz, тeплый мlтвенниче, при хрaмэ бGомaтере по вс‰ нHщи приметaтисz и3зв0ливый. Рaдуйсz, хrтіaнскихъ добродётелей под8 личи1ною безyміz подви1жниче. Рaдуйсz, бyйствомъ твои1мъ премyдрыz посрами1вый. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ д7.

Бyрею напaстей при1снw волнyемое житeйское м0ре бlгодaтію б9іею нем0креннw прошeдъ, бlжeнне їwaнне, дости1глъ є3си2 вэчнобlжeннагw пристaнища, и3дёже нёсть болёзнь, ни печaль, ни воздыхaніе. тaмw u5бо почивaz со ѓгGлы и3 всёми с™hми, поeши бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшащи болsщаz марjа, ќстюжскагw намёстника fе0дwра женA, ћкw и4маши њби1ліе бlгодaти б9іz, послA слугY своего2, да пр0ситъ моли1твъ твои1хъ њ и3сцэлeніи є3S. тh же, ўг0дниче б9ій їwaнне, ѓки въ безyміи возопи1лъ є3си2 слузЁ: здрaвствуй, д0брый кнsже со кнzги1нею. nбaче є3гдA слугA возврати1сz въ д0мъ госпожи2 своеS, ўзрЁ ю5 и3сцэлёвшу t жест0кагw недyга. сегw2 рaди глаг0лемъ ти2: Рaдуйсz, є3ди1нэмъ сл0вомъ т‰жкіz недyги и3сцэли1вый. Рaдуйсz, болsщую марjю и3 разслaбленную ґполлінaрію мlтвою ўврачевaвый. Рaдуйсz, бэсновaтую є3vфросЂнію t мучи1тельства діaвола и3збaвивый. Рaдуйсz, ћкw и3 нhнэ моли1твъ твои1хъ бёси ѕэлw2 трепeщутъ. Рaдуйсz, грaда ќстюга рaдосте неt8eмлемаz. Рaдуйсz, всёхъ притекaющихъ къ тебЁ ўтэшeніе преслaдкое. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ є7.

БGотeчнэй ѕвэздЁ под0бенъ бhлъ є3си2, бlжeнне їwaнне: шeствуz бо по ст0гнамъ грaда ќстюга, восходи1лъ є3си2 бlгодaтію б9іею t си1лы въ си1лу, и3 безyмствуz пред8 человёки, б9eственныz премdрости и3сп0лненъ бhлъ є3си2 t бGа, непрестaннw воспэвaz томY є3ди1ному: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дz, ћкw въ мjрэ сeмъ, во ѕлЁ лежaщемъ, нeсть житeйскіz слaдости печaли непричaстны, многоск0рбное житіE t ю4ности воспріsлъ є3си2, бlжeнне їwaнне. мh же грёшніи, ўблажaюще терпёніе твоE, зовeмъ ти2 таков†z: Рaдуйсz нhнэ на нб7си2, занeже преплaваz пучи1ну житeйскагw м0рz на земли2 плaкалъ є3си2. Рaдуйсz, бlжeнне, мн0га бо мздA твоS на нб7си2. Рaдуйсz, сопричaстниче нбcныхъ бл†гъ, и4хже џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3 на сeрдце человёку не взыд0ша. Рaдуйсz, сонаслёдниче достоsніz, є4же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2. Рaдуйсz, грaда ќстюга застyпниче. Рaдуйсz, вёрою къ тебЁ притекaющихъ покрови1телю. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёданіе є3ђльское, є4же не скрывaти себЁ сокр0вища на земли2, совершeннw соблюдaйте стzжaлъ є3си2 ни злaта, ни сребрA, но т0чію є3ди1но рyбище раздрaнное, въ нeмже зи1му и3 лёто неwбувeнъ пребывaz воспэвaлъ є3си2 хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Возсіsй нaмъ свётомъ твоегw2 бlгоразyміz, бlжeнне їwaнне: безyмствуz бо при1снw пред8 человёки, ты2 ўразумёлъ є3си2 глубинY б9eственныz премdрости, ћкw не мyдрыхъ мjра сегw2, но бyихъ њ хrтЁ и3збрA бGъ въ жили1ще бlгодaти своеS. є3sже њби1льнw преисп0лненъ сhй, пріими2 t нaсъ сицев†z: Рaдуйсz, t ўтёшителz д¦а и4стины њбрaдованный. Рaдуйсz, на земли2 и3 на нб7си2 прослaвленный. Рaдуйсz, ќзкими враты2 и3 тёснымъ путeмъ всE житіE шeствовавый. Рaдуйсz, цrтвіz б9іz ўсeрдный взыскaтелю. Рaдуйсz, нищеты2 самопроизв0льныz w4бразе. Рaдуйсz, смирeніz хrт0ва подражaтелю. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ з7.

ХотS t вз0ра человёча с™0е житіE и3 ди6вныz п0двиги тво‰ сокрhти, бlжeнне їwaнне, ю3р0дствовалъ є3си2 пред8 человёки по вс‰ дни6, въ нHщи же пребывaz въ непрестaнной моли1твэ, и3з8 глубины2 души2 взывaлъ є3си2 њ всeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вагw и3 ди1внагw житіS kви1сz первоначaльникъ въ земли2 рwссjйстэй бlжeнный прок0пій хrтA рaди ю3р0дивый, є3гHже и4стинный подражaтель показaлсz є3си2, бlжeнне їwaнне. тёмже величaемъ тS: Рaдуйсz, д0брэ ўразумёвый глаг0лъ б9ій: кaz п0льза человёку, ѓще мjръ вeсь пріwбрsщетъ и3 њтщети1тъ дyшу свою2. Рaдуйсz, си1хъ рaди словeсъ гDнихъ многоск0рбное и3 многоплачeвное житіE воспріeмый. Рaдуйсz, рaдостію неt8eмлемою во вёки. Рaдуйсz, прослaвленный бGомъ и3 человёки. Рaдуйсz, д¦0вными п0двиги въ тaйнэ подвизaвыйсz. Рaдуйсz, цrтвіе нбcное си1ми стzжaвый. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ }.

Стрaнно и3 чyдно житіE твоE, їwaнне всехвaльне: бёгаz бо по ст0гнамъ грaда ќстюга, ѓлчбу и3 жaжду претерпэвaz є3си2, ничт0же t когw2 взимaz, и3 тaкw ю4ную пл0ть твою2 дyху покорsz, всегдA воспэвaлъ є3си2 тріеди1ному бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь мjръ правослaвный мlтвеннw призывaетъ тS ћкw вели1каго ўг0дника хrт0ва, достобlжeнне їwaнне, и3 сі‰ зовeтъ ти2 въ похвалY: Рaдуйсz, њбэтовaній хrт0выхъ наслёдниче. Рaдуйсz, врeменною ск0рбію вёчнагw ўтэшeніz спод0бивыйсz. Рaдуйсz, ѓлчбою и3 жaждою пл0ть твою2 дyху покори1вый. Рaдуйсz, ѓгGлwвъ и3 всёхъ с™hхъ собесёдниче. Рaдуйсz, њ всeмъ мjрэ правослaвномъ мlтвенниче. Рaдуйсz, земли2 рwссjйскіz тeплый пред8 бGомъ застyпниче. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ f7.

Всsкагw грэхA бёгалъ є3си2 ѓки ћда смертон0сна, ўг0дниче хrт0въ їwaнне, и3 сегw2 рaди спод0билсz є3си2 цrтвіz хrт0ва. тёмже м0лимтисz, помzни2 и3 нaсъ многогрёшныхъ, ко с™ёй трbцэ во ўмилeніи зовyщихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Витjйство нaше скyдное не довлёетъ къ похвалЁ и4мене твоегw2, ўг0дниче хrт0въ їwaнне. nбaче м0лимтисz, не tри1ни t любвE душeвныz зовyщихъ ти2 таков†z: Рaдуйсz, б9eственныхъ дарHвъ носи1телю. Рaдуйсz, молsщымсz тебЁ ск0рый пом0щниче. Рaдуйсz, почитaющымъ сщ7eнную пaмzть твою2 вёчныхъ бл†гъ ходaтаю. Рaдуйсz, скорбsщихъ ск0рый ўтёшителю. Рaдуйсz, д0брый сёzтелю бlгочeстіz. Рaдуйсz, њбличи1телю всsкагw нечeстіz. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ ‹.

Сп7сaz дyшу твою2, бlжeнне їwaнне, не восхотёлъ є3си2 раб0тати бGу и3 мамHнэ, но є3ди1ному бGу т0чію. тёмже нhнэ ћкw вёрный рaбъ вLцэ своемY предстои1ши на нб7сёхъ, поS є3мY хвалeбную пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 непоколеби1ма, бlжeнне їwaнне, всBмъ съ вёрою прибэгaющымъ къ мlтвенному предстaтельству твоемY. тёмже припaдающе м0лимтисz ћкw и3мyщему вeліе дерзновeніе ў хrтA бGа, моли1сz њ нaсъ грёшныхъ, почитaющихъ тS зв†ніи си1ми: Рaдуйсz, правослaвныхъ хrтіaнъ твeрдое њграждeніе. Рaдуйсz, с™hz цRкве бGолёпное ўкрашeніе. Рaдуйсz, многоск0рбное твоE течeніе бlгочeстнw скончaвый. Рaдуйсz, по скончaніи џнагw въ пресвётлыхъ рaйскихъ њби1телехъ всели1выйсz. Рaдуйсz, всE житіE твоE во ўгождeніе бGу посвzти1вый. Рaдуйсz, во пл0ти ћкw ѓгGлъ безпл0тенъ пожи1вый. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ №i.

Пёніе бlгодaрственное є3диносyщнэй трbцэ t всеS души2 возсылaлъ є3си2, прпdбне їwaнне, вёдаz кончи1ну земнaгw п0двига твоегw2, є3sже съ рaдостію чaz, бlгодари1лъ є3си2 бGа, зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свётлw сіsющее лицE твоE, ћкw ѓгGла б9іz, и3 тёло твоE ѓки снёгъ бёло њбрётесz, є3гдA престaвилсz є3си2 ко гDу, бlжeнне їwaнне: многоск0рбнагw бо рaди и3 претрyднагw п0двига твоегw2, даровa ти гDь кончи1ну хrтіaнскую. є3sже мlтвами твои1ми спод0би и3 нaсъ грёшныхъ, да зовeмъ ти2 таков†z: Рaдуйсz, въ г0рній сіHнъ цRS нбcнагw душeю востекjй. Рaдуйсz, ћкw тaмw, предстоS є3мY, њ всёхъ нaсъ тeплэ ходaтайствуеши. Рaдуйсz, во врeмz нощнaгw п0двига течeніе твоE скончaвый. Рaдуйсz, хrтіaнскую кончи1ну безболёзнену, непостhдну и3 ми1рну t гDа воспріeмый. Рaдуйсz, глуб0кагw смирeніz стzжaтелю. Рaдуйсz, кр0тости и3 терпёніz хrт0ва преди1вный подражaтелю. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть дaнную ти2 t бGа вёдzще, бlгоговёйнw покланsемсz с™ы6мъ мощeмъ твои6мъ, лобызaемъ с™олёпное и3з8wбражeніе ли1ка твоегw2, ўг0дниче б9ій їwaнне, и3 м0лимтисz, не њстaви нaсъ твои1мъ мlтвеннымъ предстaтельствомъ ко хrтY бGу, є3мyже бlгодaрнэ поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще твоE житіE, восхвалsемъ ми1рную кончи1ну твою2, бlжeнне їwaнне, и3 м0лимтисz, бyди нaмъ во всeмъ ко бlгу ск0рый пом0щниче, зовyщымъ ти2 таков†z: Рaдуйсz, ћкw њдeжды грэх0вныz совлeклсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw въ ри1зу чистоты2 и3 непор0чности њблeклсz є3си2. Рaдуйсz, грaда ќстюга д0брый и3 неусhпный блюсти1телю. Рaдуйсz, ћкw њ всёхъ съ вёрою молsщихсz тебЁ при1снw ко гDу ходaтайствуеши. Рaдуйсz, терпёніz и3 ѕлострадaніz ди1вный w4бразе. Рaдуйсz, всёхъ добродётелей зерцaло пресвётлое. Рaдуйсz, їwaнне, преслaвный чудотв0рче.

Кондaкъ Gi.

Q всебlжeнный с™hй првdный їwaнне! пріими2 сіE мaлое хвалeбное пёніе нaше, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz, t напрaсныz смeрти и3 вёчныz мyки, и3 спод0би нaсъ твои1мъ предстaтельствомъ къ бGу, да съ тоб0ю и3 всёми с™hми поeмъ є3мY во вёки: Ґллилyіа.

Кондaкъ сeй глаг0ли G-жды, тaже јкосъ №, и3 кондaкъ №.

Мlтва.

Q с™hй бlжeнный їwaнне! припaдающе смирeннw м0лимтисz, пріими2 нaше мaлое молeніе, и3 ўмоли2 всемлcтивагw гDа бGа нaшего, да пробaвитъ млcть свою2 нaмъ грёшнымъ и3 да дaруетъ нaмъ вс‰ ±же къ животY и3 ко сп7сeнію бlгопотрє1бнаz. Q ўг0дниче хrт0въ! ѓще и3 ѕэлw2 недост0йни є3смы2, nбaче дyхомъ сокрушeннымъ и3 сeрдцемъ смирeннымъ пaки припaдающе м0лимтисz: предстaтельствомъ твои1мъ ко гDу, бlгопоспэши2: стрaждущую странY рwссjйскую гDь t лю1тыхъ безбHжникъ и3 влaсти и4хъ да свободи1тъ, и3 да возстaвитъ прест0лъ правослaвныхъ царeй: вёрныхъ рабHвъ є3гw2, въ ск0рби и3 печaли дeнь и3 н0щь вопію1щихъ къ немY, многоболёзный в0пль да ўслhшитъ и3 да и3зведeтъ t поги1бели жив0тъ нaшъ. грaдъ тв0й ќстюгъ и3 вс‰ гр†ды и3 вє1си рwсс‡йскіz соблюди2 t всsкагw ѕлA и3 t всsкіz напaсти, губи1тельства, глaда, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ и3 междоус0бныz брaни, t всsкіz болёзни и3 t всsкагw њбстоsніz, да всегдA поeмъ и3 величaемъ всес™0е и3 великолёпое и4мz б9іе, и3 твоE млcтивое њ нaсъ предстaтельство во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Житие блаженного Иоанна Устюжского

Бла­жен­ный Иоанн, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый, Устюж­ский чу­до­тво­рец, ро­дил­ся в се­ле Пу­хо­во, близ ста­ро­го Устю­га, от бла­го­че­сти­вых ро­ди­те­лей Сав­вы и Ма­рии. С юных лет он от­ли­чал­ся стро­гой пост­ни­че­ской жиз­нью, по сре­дам и пят­ни­цам ни­че­го не ел, а в осталь­ные дни пи­тал­ся толь­ко хле­бом и во­дой. Ро­ди­те­ли его пе­ре­се­ли­лись в го­род Ор­лец на ре­ке Юг, в 40 вер­стах от Устю­га. Ов­до­вев, мать свя­то­го при­ня­ла по­стриг с име­нем На­та­лия в Тро­иц­ком Ор­лец­ком мо­на­сты­ре. От­рок Иоанн на­чал без­молв­ство­вать, а за­тем под­ви­зать­ся в юрод­стве. Пе­рей­дя в го­род Устюг, он по­се­лил­ся в по­стро­ен­ной для него хи­жине и про­во­дил но­чи в неустан­ной мо­лит­ве. Днем же, в разо­дран­ном ру­би­ще и бо­сой во вся­кое вре­мя го­да, хо­дил по ули­цам го­ро­да, от­ды­хая ино­гда на ку­че на­во­за и пе­ре­но­ся мно­же­ство оскорб­ле­ний и из­де­ва­тельств от жи­те­лей го­ро­да. Еще при жиз­ни свя­той удо­сто­ил­ся да­ра чу­до­тво­ре­ний, умер мо­ло­дым, 29 мая 1494 го­да, и был по­гре­бен близ Успен­ско­го со­бо­ра в го­ро­де Устю­ге. Впо­след­ствии над его мо­ща­ми бы­ла по­стро­е­на цер­ковь его име­ни. Служ­ба бла­жен­но­му Иоан­ну Устюж­ско­му на­пи­са­на в ХVI ве­ке. В 1554 го­ду по вос­по­ми­на­ни­ям знав­ших его лю­дей бы­ло со­став­ле­но его жи­тие, а несколь­ко поз­же – по­хваль­ное сло­во. Свя­той по­движ­ник про­сла­вил­ся за­ступ­ни­че­ством при на­ше­ствии вра­гов и бла­го­дат­ны­ми ис­це­ле­ни­я­ми боль­ных раз­лич­ны­ми неду­га­ми.

См. так­же: "Па­мять свя­то­го юро­ди­во­го Иоан­на, устюж­ско­го чу­до­твор­ца" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.