Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Акафист святому преподобному Анатолию Оптинскому (старшему)

Предназначен для келейного чтения Находится на рассмотрении в Комиссии по акафистам при Издательском Совете Русской Православной Церкви

Память: 7 февраля (25 января)

Не утвержден для общецерковного использования.

Ґкafістъ прпdбному и3 бGон0сному nтцY нaшему ґнат0лію, стaрцу и3 и3сmхaсту џптинскому

Кондaкъ №

И#зрsдному дёлателю моли1твы ќмныz, бGодохновeнному ўчи1телю монaшескихъ чинHвъ, стaрцу ґнат0лію похвaльнаz восписyемъ. Тh же, џтче, настaви нaсъ на стези6 бGоуг0дныz, да въ рaдости зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Јкосъ №

Мірскaгw треволнeніz и3збэжaвъ, прпdбне, бGу посщ7eнъ бhвъ t роди1телей, ћкоже самуи1лъ. Сегw2 рaди ю4ношеское твоE бlгочeстіе похвалsюще, вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, бlгочeстивое бGу приношeніе. Рaдуйсz, бGолюби1вымъ роди1телємъ твои1мъ похвалeніе. Рaдуйсz, t ю4ности твоеS проти1ву грэхA подвизaвыйсz. Рaдуйсz, въ зрёлости твоeй вэнцeмъ побёды вэнчaвыйсz. Рaдуйсz, моли1твами дётскими ўкрaсивый дyшу твою2. Рaдуйсz, слезaми чи1стыми њроси1вый лани1ты тво‰. Рaдуйсz, дёвство соблю1лъ є3си2, ћкw ѕёницу џка. Рaдуйсz, мlтву стzжaлъ є3си2, ћкw херув‡мскіz џчи.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ в7

Ћкw є3лeнь бlгор0денъ притeклъ є3си2 на пaжить стaрческагw њкормлeніz, вhю твою2 повинyвъ бGомyдрому стaрцу макaрію, и4же ѕлaкwмъ дух0вныхъ речeній тS напитA. Тh же бlгодaрнw бGу воззвaвъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

И$ноческимъ житіeмъ вдохнови1выйсz, бGомyдре џтче, п0стничество, послушaніz, труды2 и3 бдёніz стр0гw держA. Сегw2 рaди њк0ванный мyжествомъ сосyдъ души2 твоеS содёлалъ є3си2. Тёмже пріими2 похвaлы сі‰:

Рaдуйсz, послyшниче прилeжный. Рaдуйсz, и4ноче бlгоговёйный. Рaдуйсz, монaшескагw чи1на ўкрашeніе. Рaдуйсz, ѓгGльскому ликостоsнію соревновaтелю. Рaдуйсz, добродётельми ћкw ѕвэздaми ўzсни1лъ є3си2 житіE твоE. Рaдуйсz, ћкw t тмы2 страстeй њчи1стилъ є3си2 дyшу твою2. Рaдуйсz, свётлаz во хrтЁ с0вэсте. Рaдуйсz, чcт0е њ бз7э сeрдце.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ G

ЇHсифомъ прекрaснымъ тS с™и1тель и3гнaтій нарeклъ є4сть, џтче ґнат0ліе, є3гдA њ мlтвэ ќмнэй тS вопроси2. Тh же ћснw ўчeніе с™оoтeческое возвэсти1лъ є3си2 є3мY. Тёмже ўдиви1выйсz tвёту твоемY, возопи2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Смирeніемъ ћкw покр0вомъ б9іимъ тS њхранsше бGомyдрый стaрецъ макaрій и3 проти1ву похвaлъ њбличeньми тS наставлsше. Тh же ўкорeніz t стaрца ћкw в0ду чисти1тельную пріимaлъ є3си2. Сегw2 рaди чcтотЁ души2 твоеS дивsщесz, си1це тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, бlгодyшное ўкори1зны терпёніе. Рaдуйсz, доблемyдрое къ трудaмъ понуждeніе. Рaдуйсz, t мірски1хъ похвaлъ ўдалeніе. Рaдуйсz, нищеты2 и4ноческіz взыскaніе. Рaдуйсz, ћкw стaрцу твоемY всsкій п0мыслъ tкрывaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw всsкую стрaсть мечeмъ разсуждeніz заклaлъ є3си2. Рaдуйсz, послушaніемъ животв0рнымъ в0лю свою2 ўмертви1вый. Рaдуйсz, нечyвствіе ћкw кaмень t сeрдца твоегw2 tвали1вый.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ д7

Ќмную мlтву ћкw мeчъ nбоюдоo1стрый воспріsлъ є3си2, џтче ґнат0ліе, ћкоже въ чи1нэ п0стрига монaшескагw њ сeмъ глаг0летсz, и4мже посёклъ є3си2 плeвелы страстeй и3 всsкое врaжіе приражeніе tрази1въ, пrнw взывazй бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Со смиренномyдріемъ сочетaлъ є3си2 мlтвенное дёланіе, џтче мyдре, ћкw пр0тивъ г0рдыхъ дeмонwвъ брaнь под8sлъ є3си2, въ нeйже побёду зак0нную получи1лъ є3си2. Сегw2 рaди пёсенныz тебЁ и3сплетaютсz вэнцы2:

Рaдуйсz, мlтвы ст0лпе. Рaдуйсz, смирeніz высото2. Рaдуйсz, г0рдыхъ дeмонwвъ попалszй. Рaдуйсz, моли1твеннымъ бичeмъ и5хъ погонszй. Рaдуйсz, свётлыхъ ѓгGлwвъ ќмнымъ созерцaніемъ привлекazй. Рaдуйсz, и4ноческіz чи6ны сердeчнымъ ўмилeніемъ вдохновлszй. Рaдуйсz, ї}сову мlтву ћкw дыхaніе стzжaлъ є3си2. Рaдуйсz, вётромъ д¦а с™aгw въ при1стань безстрaстіz дости1глъ є3си2.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ є7

Џптинскихъ стaрцєвъ kви1лсz є3си2 дост0йный пріeмниче, ћкw стeпєни добродётелей прошeлъ є3си2 под8 води1тельствомъ бGомyдрыхъ nтцє1въ. Сегw2 рaди дaръ сыноположeніz t д¦а с™aгw пріsлъ є3си2, бGу nтцє1въ нaшихъ вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ввои1нилсz є3си2 въ п0лкъ стaрцєвъ џптинскихъ, џтче ґнат0ліе, бронsми блгdти њбл0женъ и3 дaрами многоразли1чными њкружeнъ д¦а с™aгw. Сегw2 рaди сп7сaеши t бёдъ къ тебЁ прибэг†ющіz и3 въ бlгодaрности зов{щіz:

Рaдуйсz, равностоsтелю nтцє1въ џптинскихъ. Рaдуйсz, є3диномhсленниче с™hхъ nтцє1въ. Рaдуйсz, цRк0внагw предaніz непоколеби1мое ўтверждeніе. Рaдуйсz, цэвни1це бlгозвyчнаz мyдрыхъ и3зречeній. Рaдуйсz, дaрwвъ многоразли1чныz блгdти сокр0вище. Рaдуйсz, ск0рый подaтелю многоoбрaзныz п0мощи. Рaдуйсz, ћкw ўнаслёдовалъ є3си2 ґмвр0сіеву люб0вь бGоподражaтельную. Рaдуйсz, ћкw макaріево воспріsлъ є3си2 бGомyдріе.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ ѕ7

Џбразъ монaшескагw совершeнствованіz kви1лъ є3си2 твоeй пaствэ, џтче ґнат0ліе, ћкw на дщи1цэ души2 твоеS начертaлъ є3си2 и3зsщныz цвэты2 мнHгихъ добродётелей, наипaче же мlтву непрестaнную въ сeрдцэ стzжaвъ, бGу пою1щую: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Терпёніемъ стzжaлъ є3си2 дyшу твою2, по сл0ву хrтA гDа, въ ќмнэмъ дёланіи пребывaz дeнь и3 н0щь, при1снw взыскyz гDа, и3 nбрёлъ є3си2 вх0дъ въ клёти сердeчнэй въ цrтвіе б9іе. Сегw2 рaди пэснопBніи тS величaемъ славосл0вными:

Рaдуйсz, дёлателю мlтвы ўмносердeчныz. Рaдуйсz, храни1телю сокр0вища бGодаровaннагw. Рaдуйсz, лёствице ѓгGльскагw восхождeніz. Рaдуйсz, м0сте преходsй страстeй м0ре. Рaдуйсz, ћкw блгdти причасти1лсz є3си2 тaмошнегw бlжeнства. Рaдуйсz, ћкw на земли2 живhй граждани1номъ бhлъ є3си2 бyдущагw вёка. Рaдуйсz, и4мже восхождeніе въ мlтвэ nбрэтaемъ. Рaдуйсz, и4мже нерадёніе дух0вное побэждaемъ.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ з7

Восхождeніе положи1лъ є3си2 џтче въ сeрдцэ твоeмъ, въ г0рнее ўстремлszсz бGодаровaнною твоeю мlтвою, ѓможе дости1глъ є3си2 ґгGлопод0бнагw совершeнства, съ ли1ки безпл0тными пrнw поS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Џптинскій стaрецъ ґмвр0сій, ћкw ви1дэ тS, џтче ґнат0ліе, въ в0зрастъ хrт0въ пришeдша, граждани1на тS г0рнzгw їеrли1ма нарeклъ є4сть, є3щE на земли2 живyщагw. Мh же совершeнству твоемY чудsщесz, си1це тебЁ зовeмъ:

Рaдуйсz, земнhй нб7ожи1телю. Рaдуйсz, г0рнzгw їеrли1ма служи1телю. Рaдуйсz, монaшествующихъ бGомyдрый настaвниче. Рaдуйсz, моли1твенникwмъ духон0сный ўчи1телю. Рaдуйсz, непари1тельное пребывaніе въ мlтвэ. Рaдуйсz, созерцaтельное ўстроeніе ўмA. Рaдуйсz, чcтое зрёніе невечeрнzгw свёта. Рaдуйсz, ћсное ви1дэніе сокровeнныхъ тaинъ.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ }

Ћкоже t к0рене бlгaгw произрастЁ близ8 џптиной nби1тель шaмординскаz, ю4же насади2 бGомyдрый ґмвр0сій, є3sже ўправлeніе дух0вное тебЁ поручи2, џтче ґнат0ліе, да настaвиши сє1стры бGу дост0йнw служи1ти, вопію1щіz є3мY непрестaннw: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Свэти1льникъ kви1лсz є3си2 бGозaрный, џтче ґнат0ліе, свэтоводsй къ невечeрнему дню2 ч†да тво‰, t н0щи невёдэніz и3збавлszй и3 t страстeй и3зымazй, вопію1щихъ тебЁ сі‰:

Рaдуйсz, свэти1льникъ под8 спyдомъ житeйскіz толстоты2 несокрhтый. Рaдуйсz, грaде на верхY горы2 добродётелей стоsй соoружeнный. Рaдуйсz, на твeрдэ ќмнэй незаходи1мое свэти1ло. Рaдуйсz, на высотЁ дух0внэй разсуждeніz ѕвэздо2. Рaдуйсz, слaдкимъ и4менемъ ї}совымъ питazй ч†да тво‰. Рaдуйсz, мечeмъ nбоюдоo1стрымъ сл0ва б9іz посэцazй враги2 тво‰. Рaдуйсz, невэстов0децъ цRк0вный дyшъ бGу посвzщeнныхъ. Рaдуйсz, њбрyчникъ монaшескихъ чинHвъ цRкви невёстэ хrт0вой.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ f7

Літургjи бжcтвенныz бhлъ є3си2 бlгоговёйный служи1телю, џтче ґнат0ліе, ћкw къ и4стиннэй лозЁ дyхомъ твои1мъ приви1лсz є3си2, тёмже и3сточи1лъ є3си2 ћкw слaдкое віно2 поучeніz тво‰ веселsщіz сердцA, и3 къ трапeзэ хrт0вой привлекaющіz ч†да тво‰, бlгодaрнw пою1щіz бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

ҐгGлHвъ сослужaщихъ тебЁ бжcтвенную літургjю спод0билсz є3си2 и3мёти, џтче ґнат0ліе, є3гдA съ прaведнымъ їwaнномъ пaстыремъ кронштaдтскимъ сослужи1лъ є3си2. Сегw2 рaди ґгGлопод0бному твоемY житію2 чудsщесz, ґгGлолёпную тебЁ прин0симъ хвалY:

Рaдуйсz, бжcтвенныz чaши ўмилeнный причaстниче. Рaдуйсz, безкр0вныz жeртвы трeпетный соверши1телю. Рaдуйсz, нб7о tвeрзый мlтвами твои1ми. Рaдуйсz, ћкw славосл0виши и3 нhнэ съ ѓгGльскими чи1нми. Рaдуйсz, ґгGлHвъ ћкw діaконwвъ и3мёлъ є3си2 тебЁ служaщими. Рaдуйсz, ґгGлорeвностному їwaнну примёромъ бhвъ длS подражaніz. Рaдуйсz, ћкw тебE рaди тaйнамъ хrт0вымъ съ трeпетомъ пріoбщaемсz. Рaдуйсz, ћкw тебE рaди на літургjю ћкw къ ѓгGльскому служeнію поспэшaемъ.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ ‹

Возрасти1лъ є3си2 сaдъ въ души2 твоeй добродётелей неувzдaемыхъ, џтче ґнат0ліе, п0стъ и3 бдёніе, цэломyдріе и3 чcтотY, любы2 є3ђльскую и3 мlтву духодви1жную, за ны2 бGа ўмолsющую, є4юже и3 поeши пrнw: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Ґромaтами мlтвы твоеS бGодаровaнныz пrнw ўвеселsеши чaдъ твои1хъ, џтче бGон0сне, є4юже и3 посэщaеши и3 просвэщaеши и3 сп7сaеши t бёдъ и3 напaстей многоразли1чныхъ, вопію1щихъ тебЁ сицев†z:

Рaдуйсz, мlтвы бGовдохновeннаz цэвни1це. Рaдуйсz, nргaне pалмопёніz, дви1жимый д¦омъ с™hмъ. Рaдуйсz, чcтоты2 сердeчныz стр0гое соблюдeніе. Рaдуйсz, пaмzти њ бз7э бhстрое воспламенeніе. Рaдуйсz, t мlтвы дёzтельное рождeніе любвE kвлsеши. Рaдуйсz, t хранeніz ўмA дух0вный пл0дъ созерцaніz показyеши. Рaдуйсz, и4мже плэнeній ўмA свобождaемсz. Рaдуйсz, и4мже непрестaннw моли1тисz научaемсz.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ №i

Џптинскагw стaрчества свэтон0сное ўкрашeніе kви1лсz є3си2, џтче ґнат0ліе, добродётельми ћкw ѕвэздaми просвэти1вый житіE твоE, и4миже твeрдь души2 твоеS лёпотну содёлавъ, бGу ўкрaсившему нб7о ѕвэздaми взывaz: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Твeрдь цRк0вную њзари1лъ є3си2 џтче сіsніемъ мlтвы твоеS и3 ћкоже с0лнце бGокрaсное прогнaлъ є3си2 тмY бэс0вскую, лучaми любвE согрэвazй ч†да тво‰, дeмонскаz попалszй п0лчища. Сегw2 рaди во свётэ дэsній твои1хъ ћкоже во дни2 ходsще си1це тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, солнцезрaчный проповёдниче. Рaдуйсz, мlтвы бGосіsнный свэти1льниче. Рaдуйсz, теплот0ю любвE согрэвazй ч†да тво‰. Рaдуйсz, свётомъ смирeніz попалszй дeмоны. Рaдуйсz, во тмЁ невёдэніz возсіsлъ є3си2 ћкw разсуждeніz ѕвэздо2. Рaдуйсz, сeрдце твоE kви1сz ћкw нб7о невмэсти1мое. Рaдуйсz, сhне невечeрнzгw днЁ. Рaдуйсz, трис0лнечнагw бжcтвA тaинниче.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ в7i

Черт0гъ ўзрёлъ є3си2, џтче ґнат0ліе, хrт0въ ўкрашeнный, гот0вый пріsти дyшу твою2 њблечeнную въ ри1зу брaчную. Тёмже t nдрA смeртнагw возстaлъ, крестY поклони1лсz є3си2 и3 рyки воздёвъ, возопи1лъ є3си2: q, трbце, пріими2 дyшу мою2, тебЁ вопію1щую: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Е#стество2 понyдилъ є3си2 трудaми п0стническими и3 вышеестeственную свётлость и3 ґгGлопод0бную добродётель стzжaлъ є3си2, џтче ґнат0ліе, ко гDу престaвилсz є3си2, п0честей вэнeцъ t негw2 пріeмъ. Сегw2 рaди мы2, ч†да тво‰, словeсный вэнeцъ похвaлъ тебЁ прин0симъ:

Рaдуйсz, моли1твеннаz похвало2 џптинскагw стaрчества. Рaдуйсz, созерцaтельнаz высото2 труднодостижи1маz ѓгGлwмъ. Рaдуйсz, ћкw чcтотY ўмA стzжaлъ є3си2 присносіsтельную. Рaдуйсz, ћкw трbчнымъ свётомъ њзари1лсz є3си2 бGозри1тельнw. Рaдуйсz, nгнезрaчнымъ серафjмамъ под0бниче. Рaдуйсz, шестокрhлымъ херувjмамъ слик0вниче. Рaдуйсz, ќмныz мlтвы тихоглaсное произведeніе. Рaдуйсz, є3sже таи1нственному сердцевращeнію нaсъ научeніе.

Рaдуйсz, ґнат0ліе, зерцaло мlтвы ќмныz.

Кондaкъ Gi

Q возлю1бленнэ ѓвво ґнат0ліе, вёруемъ, ћкw чcтою душeю соверши1лъ є3си2 пyть и4стины прaвый, и3 предстои1ши нhнэ пред8 гDемъ слaвы, въ вёчнэмъ свётэ нбcныхъ nби1телей, въ лицЁ є3гw2 вёрныхъ служи1телей. Тёмже нaсъ ўтомлeнныхъ душeвною борьб0ю, помzни2 въ мlтвэ с™ёй, вопію1щихъ хrтY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И# пaки јкосъ №-й: Мірскaгw треволнeніz и3збэжaвъ: И# кондaкъ №-й: И#зрsдному дёлателю.

Мlтва

Q прпdбне, бGомyдре и3 бGопросвэщeнне џтче нaшъ ґнат0ліе, стaрчества џптинскагw свэтон0сное ўкрашeніе! Ты2 первёе понyдилъ є3си2 ќмъ тв0й тёсными враты2 внyтрь сeрдца входи1ти и3 долготерпэли1вымъ п0двигомъ тaмо њ и4мени ї}съ хrт0вэ цrтвіе б9іе и3скaти. Сегw2 рaди не по мн0зёмъ врeмени дости1глъ є3си2 пред8 враты2 вожделённагw безстрaстіz и3 є3щE на земли2 тебЁ сyщу нбcный граждaнинъ бyдущагw бlжeннагw цrтвіz спод0билсz є3си2 бhти. Тёмже ќбw, џтче приснопaмzтне, къ тебЁ прибэгaемъ, ћкw къ настaвнику и3скyсному и3 пр0симъ и3 м0лимъ: научи2 ны2, ч†да тво‰, семY сп7си1тельному дёланію є4же внyтрь сeрдца своегw2 неtстyпнw пребывaти и3 нелёностнw гDа ї}са хrтA всёмъ помышлeніемъ свои1мъ, всeю крёпостію своeю люби1ти и3 тaмо призывaти. Сохрани2 ны2 невреди1мы t всёхъ навBтъ врaжіихъ, t всёхъ прeлестныхъ сётей діaвольскихъ. Подaждь нaмъ рaзумъ со смиренномyдріемъ сeй п0двигъ проходи1ти, да не прельсти1тъ нaсъ супостaтъ, но да сокруши1тсz є3гw2 ѕл0ба њ твeрдэмъ кaмени и4мене хrтова, нaмъ же да ћвитсz сeй кaмень незhблемw њсновaніе здaніz всёхъ добродётелей.

Е$й, џтче, подaждь нaмъ, ћкw ўчи1тель ўченикHмъ, мlтву молsщимсz ю4же вдохнY въ тS д¦ъ с™hй, да предстaтельствомъ твои1мъ и3 мы2 ўлучи1мъ пrнодви1жную моли1тву ко гDу ї}су хrтY. Е#мyже чeсть и3 поклонeніе и3 моли1твенное славосл0віе возсылaемъ со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Yandex Metrika