Конда́к 1.

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, гра́да Ю́рьевца храни́телю, о душа́х на́ших усе́рдный моли́твенниче, Си́моне блаже́нне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче! Восхваля́ем тя́ с любо́вию, изря́днаго засту́пника и неуста́ннаго моли́твенника на́шего: ты́ же я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, па́ки и па́ки моли́ся вы́ну о спасе́нии ду́ш на́ших и от вся́ких бе́д избавля́й на́с, зову́щих ти́:

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

И́кос 1.

А́нгелов подража́телю и челове́ков житие́м свои́м наста́вниче, блаже́нне Си́моне, в глубину́ се́рдца своего́ чи́стая прия́л еси́ словеса́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́: «Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко те́х е́сть Ца́рствие Небе́сное; блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю; блаже́ни есте́, егда́ поно́сят ва́м, и иждену́т, и реку́т вся́к зо́л глаго́л на вы́ лжу́ще, Мене́ ра́ди». Ты́, свя́тче Си́моне, услы́шал еси́ и словеса́ свята́го апо́стола Па́вла о юро́дстве Христа́ ра́ди: «Кто́ из на́с ду́мает бы́ти му́дре в ве́це се́м, то́й бу́ди безу́мен». Ты́, блаже́нне, свя́то и богоуго́дно пожи́л еси́, неуста́нно подвиза́яся в нищете́, посте́ и моли́тве. Те́мже слы́шиши от на́с благохвале́ния такова́я:

Ра́дуйся, я́ко от утро́бы ма́терния предугото́ванный в чи́стое и непоро́чное жили́ще Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, гра́да Ю́рьевца сокро́вище.

Ра́дуйся, Бо́гом Отце́м предъизбра́нный; ра́дуйся, Бо́гом Сы́ном искупле́нный.

Ра́дуйся, Бо́гом Ду́хом Святы́м освяще́нный; ра́дуйся, Го́спода Бо́га па́че всего́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, отца́ и ма́терь свою́ ра́ди Христа́ на́шего оста́вивый; ра́дуйся, зо́ву Ду́ха Благода́ти повину́выйся.

Ра́дуйся, себе́ отверги́йся ра́ди Христа́ Иису́са, Кре́ст Христо́в на себе́ взе́мый; ра́дуйся, всле́д Христа́ после́довавый.

Ра́дуйся, до конца́ жи́зни своея́ в терпе́нии и по́двизех неосла́бно пребы́вый; ра́дуйся, я́ко претерпева́я му́жественно вре́менная и настоя́щая ми́ра сего́, весели́лся еси́ бу́дущими и ве́чными.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 2.

Ви́дя всеви́дящим о́ком Ца́рь Небе́сный таково́е твое́ богоуго́дное начина́ние и душеспаси́тельное наме́рение, я́ко вся́ земна́я и блага́я ми́ра сего́ за уме́ты вмени́л еси́, преиспо́лни тя́, блаже́нне Си́моне, Своея́ вели́кия по́мощи боже́ственныя, посла́ ти́ Ду́ха Свята́го, Его́же боже́ственными луча́ми озари́вся сла́вно подъя́л еси́ вели́кий и тя́жкий по́двиг самоотверже́ния и юро́дства, непреста́нно поя́ Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 2.

Ра́зум неразумева́емый му́дрствующым плотска́я стяжа́л еси́, все́ се́рдце свое́ внедри́л еси́, блаже́нне Си́моне, в Небе́сная. Сего́ ра́ди вопие́м ти́:

Ра́дуйся, от ю́ности навы́кий богоуго́дному добронра́вию; ра́дуйся, возлюби́вый красоту́ До́ма Бо́жия и ме́сто селе́ния сла́вы Госпо́дни.

Ра́дуйся, изво́ливый примета́тися в Дому́ Бо́жии па́че, не́жели жи́ти в селе́ниих гре́шничих; ра́дуйся, в чи́сту же́ртву Бо́гови не те́ло то́чию, но и ду́шу всю́ свою́ принесы́й.

Ра́дуйся, всего́ себе́ в служе́ние Бо́гу вда́вый; ра́дуйся, всего́ себе́ на служе́ние Бо́гу преда́вый.

Ра́дуйся, я́ко за́поведи Бо́жия име́л еси́ па́че ме́да и со́та души́ твое́й; ра́дуйся, блаже́нне, я́ко уподо́бился еси́ дре́ву насажде́нному при исхо́дищих во́д, принося́щему плоды́ благоче́стия и свя́тости.

Ра́дуйся, го́рькую жесто́кость во́льнаго юро́дства па́че все́х сла́дких и мя́гких полюби́л еси́; ра́дуйся, гла́са апо́стольскаго ве́рный послу́шателю.

Ра́дуйся, я́ко раче́нием го́рним возгре́лся еси́; ра́дуйся, я́ко святи́и о́чи Христа́ Бо́га на́шего на тя́ ми́лостивно призре́ша.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 3.

Си́лою Ду́ха Свята́го се́рдце свое́ согрева́я, блаже́нне Си́моне, возлюби́л еси́ Отца́ на́шего Небе́снаго па́че роди́телей свои́х, изше́л еси́ из до́ма оте́ческаго в де́бри лесны́я, в пу́стынь ди́кую ра́ди Го́спода Бо́га Иису́са Христа́, на́с ра́ди обнища́вшаго, да и мы́ нището́ю Его́ обогати́мся и неуста́нно, и велегла́сно вопие́м вы́ну: Аллилу́иа!

И́кос 3.

Иму́ще в себе́ сосу́д избра́нный Свято́му Ду́ху, блаже́нне Си́моне, поревнова́л еси́ житию́ чи́стому и свя́тости ве́лией, по́двигом му́жественным дре́вних Росси́йских блаже́нных и Христа́ ра́ди юро́дивых. Почита́юще сие́, вопие́м ти́ та́ко:

Ра́дуйся, о́бразе чистоты́ душе́вныя; ра́дуйся, вельми́ по́двиги свои́ми пло́ть умертви́вый.

Ра́дуйся, кро́тости и смире́нию от са́мыя своея́ ю́ности научи́выйся; ра́дуйся, хо́лмы и до́лы Юрьеве́цкия исходи́л еси́ в зи́мнюю сту́жу и в зно́й ле́тний босы́ма нога́ма, в ве́тсем ру́бищи, в де́брех же лесны́х пита́яйся ди́кими плоды́, си́ми да́ры Бо́жиими.

Ра́дуйся, я́ко нището́ю свое́ю духо́вною посрами́л еси́ бога́тства ми́ра сего́ тле́нная; ра́дуйся, посрами́вый всю́ горды́ню льсти́ваго диа́вола.

Ра́дуйся, терпе́нием у́бо па́че есте́ственным Христу́ подража́яй; ра́дуйся, среде́ молвы́ некра́домо соблюды́й к Бо́гу доброде́тели своя́.

Ра́дуйся, я́ко в смире́нии твое́м и не́мощех Христо́с просла́вися; ра́дуйся, прия́вый от Подвигополо́жника Христа́, Бо́га на́шего, свяще́нный да́р чудотворе́ния.

Ра́дуйся, многовре́менне боля́щыя во мгнове́ние о́ка пресла́вно исцелева́яй; ра́дуйся, и очесе́м боле́знующым здра́вие подава́яй.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 4.

Бу́рю страсте́й победи́л еси́, блаже́нне Си́моне, свои́м ве́лиим по́двигом и на́с научи́л еси́ неуста́нно пе́ти Го́споду Бо́гу на́шему: Аллилу́иа!

И́кос 4.

Слы́шавше, блаже́нне Си́моне, бли́жнии и да́льнии, я́же о юро́дствующем житии́ твое́м, удивля́хуся и гото́ви бы́ша еще́ при жи́зни твоея́ просла́вити тя́. Ты́ же, я́ко ища́й сла́вы Еди́наго Бо́га, бе́гал еси́ сла́вы, я́же от челове́к, скрыва́лся еси́ в ле́сех те́мных и дрему́чих. Вся́ же на по́льзу стро́яй Бо́г просла́ви тя́, ве́рнаго раба́ своего́, и призва́ тя́ во гра́д Ю́рьевец, да сосу́д с со́лию и свети́лник све́та не оста́нется под спу́дом. Те́мже ра́дующеся и благогове́юще, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко со́ль еси́, житие́ на́ше и ве́ру на́шу бла́гостно осолева́яй; ра́дуйся, возсия́вый во гра́де Ю́рьевце, я́ко звезда́ пресве́тлая.

Ра́дуйся, я́ко в се́м гра́де Христо́с в тебе́ пресла́вно просла́вися; ра́дуйся, я́ко проро́к Бо́жий Иереми́а о гра́де Иерусали́ме, та́кожде и ты́ рыда́ше над гра́дом Ю́рьевцем, неща́дным огне́м пожира́емом.

Ра́дуйся, отону́ду же повинова́ся ти́ о́гнь, запали́вый гра́д тво́й Ю́рьевец; ра́дуйся, и ны́не посеща́яй гра́д тво́й, почита́ющий тя́ любо́вию неусыпа́ющей.

Ра́дуйся, освяти́вый стопа́ма твои́ма тропы́ дре́вняго гра́да Ю́рьевца; ра́дуйся, входи́вый в до́мы юрьеве́цких люди́й, пото́мци ко́их живу́т в ми́ре и благополу́чии под те́ми же кро́влями, освяще́нными твои́м пресла́вным пребыва́нием.

Ра́дуйся, оби́льныя во́ды Во́лжския немо́кренно, я́ко по су́ху, чудоде́йственно преходи́л еси́; ра́дуйся, я́ко хотя́щая бы́ти прозорли́во предрека́л еси́.

Ра́дуйся, прозре́вый поги́бель супру́жницы воево́ды Юрьеве́цкаго, жесто́ко изгна́вшаго тя́ из до́му своего́; ра́дуйся, просла́вльшему тя́ та́ко Го́споду Бо́гу.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ всему́ на́шему кра́ю Во́лжскому яви́лся еси́, блаже́нне Си́моне, все́м бы́в о́браз житие́м, беззло́бием, ду́хом, ве́рою, душе́вною чистото́ю и свя́тостию, науча́я все́х на́с серде́чно вопи́ти Го́споду Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 5.

Ви́девше мно́гия по́двиги твоя́ и чудесы́ твоя́ пресла́вная, блаже́нне Си́моне, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, мно́гая исцеле́ния ве́рно чту́щым тя́ многоми́лостивно подава́яй; ра́дуйся, до́брыми де́лы твои́ми все́х чту́щих тя́ подвиза́яй к прославле́нию Отца́, И́же е́сть на Небесе́х.

Ра́дуйся, тве́рдый сто́лпе подви́жничества; ра́дуйся, я́ко младе́нцев приведы́й мно́гих из чту́щих тя́ к ве́чному спасе́нию.

Ра́дуйся, подви́жничества, юро́дства, жа́жды и а́лчбы, и наготы́ о́бразе преди́вный; ра́дуйся, благо́е и́го и бре́мя ле́гкое Креста́ Христо́ва от мла́да возлюби́вый.

Ра́дуйся, на земли́ а́нгельски пожи́вый; ра́дуйся, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че.

Ра́дуйся, кро́тостию и бла́гостию победи́вый сердца́ мно́гих; ра́дуйся, зло́бу люди́й на ми́лость преложи́вый.

Ра́дуйся, благочести́выя лю́ди в любве́ к Бо́гу укрепи́вый; ра́дуйся, мно́гия лю́ди от тя́жких напа́стей и скорбе́й, и боле́зней изба́вивый.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 6.

Пропове́дуемо и попремно́гу похваля́емо бы́сть и́мя твое́, блаже́нне Си́моне, житие́ бо твое́, я́ко звезда́ возсия́ пред Бо́гом и все́ми челове́ки, науче́нными тобо́ю пе́ти Го́споду. Просла́вльшему тя́: Аллилу́иа!

И́кос 6.

Возсия́, я́ко све́т неугаси́мый, по́двиги свои́ми тя́жкими и пресла́вными, блаже́нне Си́моне, те́мже восхваля́юще тя́, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко еди́ною уме́рый ми́рови не о себе́ то́кмо, но и о бли́жних печа́лился еси́; ра́дуйся, я́ко научи́л еси́ лю́ди, зря́ще по́двиги твоя́, возложи́ти всю́ наде́жду свою́ в ми́ре се́м тле́нном на еди́наго нетле́ннаго Бо́га Отца́ Вседержи́теля и Отца́ на́шего Небе́снаго.

Ра́дуйся, я́ко ты́ в пути́ на́шем земне́м и гре́шнем учи́тель, о́браз и приме́р служе́ния Бо́гу безкоры́стием и самоотверже́нием яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко по́двиги свои́ми укрепля́еши лю́ди твоя́ в терпе́нии и нестяжа́нии.

Ра́дуйся, я́ко от ю́ности своея́ навы́кий поще́нию и на́с науча́еши воздержа́нию в питии́ и пи́ще; ра́дуйся, я́ко свети́льник яви́лся еси́ горя́й и светя́й ве́рным сыно́м Це́ркве Христо́вы.

Ра́дуйся, я́ко ма́слина, в Дому́ Бо́жии насажде́нная; ра́дуйся, удосто́енный стоя́ти у Престо́ла Го́спода Си́л в еди́ном ли́це со блаже́нными и пра́ведными Всеросси́йскими Васи́лием, Макси́мом и Иоа́нном Моско́вскими, Нико́лой блаже́нным, Иереми́ею и Матфе́ем прозорли́выми, Ти́хоном Лу́хским и Мака́рием У́нженским.

Ра́дуйся, животво́рную ро́су благода́ти Бо́жия в сердца́х на́ших одождева́яй; ра́дуйся, блага́я проше́ния на́ша ско́ро исполня́яй.

Ра́дуйся, ско́ро врачу́яй неду́гующих, с ве́рою прося́щих у тебе́ исцеле́ния; ра́дуйся, ско́рый услы́шателю на́с, тя́ на по́мощь призыва́ющих.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 7.

Хотя́й диа́вол, се́й всезло́бный вра́г спасе́ния ки́яждо души́ челове́ческия, до́брому и свято́му житию́ твоему́ помеша́ти, блаже́нне Си́моне, ча́сто насыла́л на тя́ зло́бныя лю́ди, побива́вшыя тя́ и руга́вшыяся над тобо́ю. Ты́ же стра́нника и прише́льца в ми́ре се́м вре́меннем помышля́я себе́ бы́ти, от са́мых ю́ных ле́т возлюби́л еси́ по́двиги богоуго́дныя. И все́льшийся в чи́стое се́рдце твое́ Ду́х Святы́й научи́ тя́, чрез тебе́ и на́с же пе́ти Бо́гу и Творцу́ на́шему: Аллилу́иа!

И́кос 7.

Ди́вный о на́с моли́твенниче, за́поведи Госпо́дни сохрани́вый и в ве́лиих доброде́телех преуспе́вый, ты́, блаже́нне Си́моне, бы́л еси́ еще́ во пло́ти подража́тель си́л безпло́тных жития́ своего́ чистото́ю и свя́тостию. Те́мже и мы́ со благогове́нием прино́сим ти́ благохвале́ния такова́я:

Ра́дуйся, терпели́вый душе́ю и ра́зумом целому́дренный; ра́дуйся, ве́лий тру́жениче, ско́ро все́м еще́ при жи́зни свое́й помога́яй.

Ра́дуйся, все́ свое́ тща́ние, жела́ние и попече́ние вложи́л еси́ не в забо́ту о себе́, а во вся́ческия услу́ги свои́м согра́жданом; ра́дуйся, и по отхо́де свое́м на́с моли́твенною по́мощию не оставля́яй.

Ра́дуйся, глубоча́йший кла́дезю драгоце́ннейшаго смире́ния; ра́дуйся, чистоту́ души́ своея́ в ве́лием по́двизе соблюды́й.

Ра́дуйся, я́ко не име́яй где́ главу́ подклони́ти, простра́нныя оби́тели в ра́йских селе́ниих обре́л еси́; ра́дуйся, в а́лчбе и жа́жде всю́ свою́ земну́ю жи́знь прове́дый и обреты́й безконе́чное насыще́ние в лицезре́нии Бо́жием.

Ра́дуйся, сосу́де Ду́ха Свята́го избра́нный; ра́дуйся, я́ко тебе́ моли́твенное бде́ние бы́сть со́н, и сле́зы о лю́дех бы́сть серде́чное упокое́ние.

Ра́дуйся, я́ко Юрьеве́цкий Богоявле́нский монасты́рь избра́л еси́ излю́бленнейшим ме́стом своея́ благода́тныя моли́твы; ра́дуйся, я́ко от са́мыя ю́ности своея́ распя́лся еси́ Го́споду, на́с ра́ди Распя́тому на Кресте́ Животворя́щем.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 8.

Стра́нное житие́ твое́, блаже́нне Си́моне, ви́дяще, устрани́мся и мы́ су́етнаго ми́ра. Ты́ же со все́ми небожи́тели ны́не сликовству́еши у Престо́ла Бо́жия. Та́м же пребыва́я, сподо́би и на́с неуста́нно пе́ти Го́споду Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 8.

Все́ житие́ твое́ Бо́гу посвяти́л еси́, блаже́нне Си́моне, и те́м обре́л еси́ Ца́рство Небе́сное. Дивя́щеся вели́ким по́двигом твои́м, прино́сим ти́ похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, я́ко Го́спода Иису́са Христа́ все́м се́рдцем свои́м возлюби́л еси́; ра́дуйся, я́ко ду́шу свою́ моли́твенным бде́нием о лю́дех одожди́л и оживи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко тебе́ земля́ бы́сть ло́же мя́гкое, и ру́бище бы́сть жела́нная оде́жда; ра́дуйся, я́ко не гне́ватися на бли́жняго своего́ на́с науча́еши.

Ра́дуйся, го́рняго Иерусали́ма сы́не пречи́стый и пра́ведный; ра́дуйся, благу́ю нищету́ позна́вый и ны́не на ве́лием ло́жи Авраа́мли почива́яй.

Ра́дуйся, кро́тостию свое́ю и смире́нием свои́м зло́бу людску́ю побежда́яй; ра́дуйся, незло́бивый в несправедли́вых оби́дах.

Ра́дуйся, я́звы Христо́вы на себе́ носи́вый; ра́дуйся, подви́жниче неле́ностный.

Ра́дуйся, моли́твенниче о на́с усе́рдный; ра́дуйся, доброде́тельным житие́м ду́шу свою́ просвети́вый и те́м на́с научи́вый.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 9.

Вся́кое естество́ челове́ческое, блаже́нне Си́моне, дивя́ся неземны́м твои́м по́двигом, пе́ние хвале́бное прино́сим ти́, да испро́сиши на́м у Престо́ла Бо́жия оставле́ние грехо́в на́ших тя́жких. Да сконча́ем мы́ в покая́нии и до́бром исправле́нии вре́менное житие́ сие́ на́ше. Да сподо́бимся моли́твами твои́ми несконча́емо пе́ти Го́споду Бо́гу и Творцу́ на́шему: Аллилу́иа!

И́кос 9.

Вити́и сладкозву́чныя не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти по́двиги твоя́, блаже́нне Си́моне. Те́м па́че мы́, убо́зии сло́вом и не́мощнии ра́зумом, недоуме́ем ки́ими похва́льными пе́снми восхвали́ти тя́. Подвиза́емии же горя́чею любо́вию к тебе́, дерза́ем венча́ти тя́ си́ми слабоси́льными похвала́ми:

Ра́дуйся, я́ко из де́тства и ю́ности своея́ в подви́жническое служе́ние Го́споду Бо́гу предназна́чен бы́л еси́ свы́ше; ра́дуйся, боже́ственными луча́ми Ду́ха Свята́го озаре́нный.

Ра́дуйся, те́м укрепле́нный, благода́тныя исцеле́ния на́м источа́яй; ра́дуйся, по труде́х и по́двизех земны́х сла́дце на ло́не пра́ведных опочи́вый.

Ра́дуйся, в Бо́зе упокое́ние блаже́нное обреты́й; ра́дуйся, би́сере драгоце́нный, сохраня́емый в Небе́сней сокро́вищнице Христо́вой.

Ра́дуйся, от го́рних высо́т к на́м земноро́дным ми́лостивно приника́яй;

ра́дуйся, ве́рный ра́бе Боже́ственнаго Домовлады́ки.

Ра́дуйся, искуше́ния бесо́вския и ско́рби людски́я му́жески терпе́вый; ра́дуйся, за́поведи Христо́вы я́ко све́т стезя́м твои́м име́вый.

Ра́дуйся, все́м земны́м и вре́менным пренебреги́й и все́ свое́ упова́ние на Творца́ на́шего и Бо́га Ве́чнаго возложи́вый; ра́дуйся, в упова́нии свое́м святе́м от Отца́ Небе́снаго не посрамле́нный.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ мно́гия, блаже́нне Си́моне, яви́лся еси́ о́браз любве́ к Бо́гу, о́браз моли́твы, смире́ния и терпе́ния. А́ще и по премно́гу гре́шнии есмы́ мы́, ве́руем же несумне́нно, я́ко мно́го мо́жет моли́тва твоя́ пред Бо́гом о спасе́нии ду́ш на́ших, да и мы́ воспева́ем в го́рнем ми́ре Всесла́вному Бо́гу на́шему во Святе́й Тро́ице сла́вимому сладкозву́чное и а́нгельское: Аллилу́иа!

И́кос 10.

Стена́ еси́ все́м похваля́ющым тя́, блаже́нне Си́моне, Царя́ Небе́снаго и Бо́га на́шего ве́рный ра́бе и уго́дниче. Покажи́ на на́с моли́тв твои́х благода́тное де́йство, не лиши́ на́с Небе́снаго твоего́ заступле́ния в жи́зни на́шей земно́й, в ча́с кончи́ны на́шея и по кончи́не на́шей да зове́м ти́ всехвале́бно:

Ра́дуйся, гра́да на́шего неусы́пный моли́твенниче и защити́телю; ра́дуйся, я́ко боля́щым и тебе́ моля́щымся благода́тию Свята́го Ду́ха исцеле́ния источа́еши и здра́вие да́руеши.

Ра́дуйся, я́ко кра́сная ми́ра сего́ презре́л еси́, и обре́л еси́ Небе́сное зла́то; ра́дуйся, теле́сныя стра́сти огне́м воздержа́ния попали́вый.

Ра́дуйся, нищеты́ и нестяжа́ния люби́телю; ра́дуйся, я́ко свята́я пшени́ца боже́ственнаго гумна́ Христо́ва в жи́тницы небе́сныя от сама́го своего́ рожде́ния предопределе́н бы́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко суеты́ мирски́я избе́гл еси́ и соблю́л еси́ в чистоте́ ду́шу свою́; ра́дуйся, ни́жняя земна́я презре́вый и все́ю душе́ю свое́ю прилепи́выйся вы́шнему Небе́сному.

Ра́дуйся, я́ко душа́ твоя́ богобоя́зненная и смире́нная Престо́лу Бо́жию предстои́т; ра́дуйся, я́ко тебе́ земно́му страда́льцу ра́йский поко́й дарова́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко тебе́, не иму́щему где́ главы́ подклони́ти, угото́вася Небе́сное жили́ще;

ра́дуйся, я́ко за скита́ния твоя́ в юро́дстве проводи́мая, вене́ц от Го́спода получи́л еси́.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 11.

Пе́ние всеумиле́нное прино́сим ти́, блаже́нне Си́моне, я́ко во све́тлостех святы́х водвори́вся, сла́дце пое́ши Христу́ Бо́гу на́шему: Аллилу́иа!

И́кос 11.

Све́тлая чудеса́ восхваля́юще, восхваля́ем и сла́вныя по́двиги твоя́ блаже́нне Си́моне. Та́ко устро́ися Бо́жиим изволе́нием, и я́коже обы́кл еси́, в преподо́бии и пра́вде дни́ и но́щи рабо́тал еси́ Бо́гови. Мы́ же прославля́юще просла́вльшагося в тебе́ Го́спода, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, собо́ю яви́вый, я́ко честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́; ра́дуйся, я́коже дре́вний Ла́зарь в лю́тых ра́нах в не́дра Авраа́мля пресели́лся еси́.

Ра́дуйся, в сла́вных не́дрех Авраа́млих и ны́не утеша́яйся; ра́дуйся, по кончи́не свое́й собра́вый ко святе́й гробни́це свое́й вели́кое мно́жество правосла́вных люде́й.

Ра́дуйся, я́ко в торже́ственнем и велеле́пнем погребе́нии твое́м возъиме́ли прия́ти уча́стие мно́жество духове́нства и ты́сящи гра́ждан гра́да Ю́рьевца, та́кожде окре́стных гра́дов и ве́сей; ра́дуйся, я́ко благода́рнии лю́дие срето́ша, и умиле́нне сопровожда́ху гро́б тво́й честны́й.

Ра́дуйся, я́ко вси́ лю́дие Юрьеве́цкии прия́ша тя́ любе́зне, я́ко ве́лия пра́ведника Бо́жия; ра́дуйся, а́бие по преставле́нии твое́м но́выя пото́ки чуде́с яви́вый.

Ра́дуйся, и чрез ве́ки принося́й лю́дем ве́лий да́р исцеле́ний; ра́дуйся, я́ко путе́м у́зким пра́во по земли́ ше́ствовал еси́, и те́м путе́м Рая́ Боже́ственнаго дости́гл еси́.

Ра́дуйся, я́ко убо́гий и мно́гими поруга́емый во оде́жды свя́тости оболки́йся; ра́дуйся, дне́сь мно́жество ве́рных собира́яй ко святы́м образо́м твои́м.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 12.

Благода́ть, ю́же даде́ ти́ Госпо́дь, блаже́нне Си́моне, дне́сь собра́ на́с, да почти́м ели́ко возмо́жем святу́ю па́мять твою́. О́бразом свята́го и богоуго́днаго жития́ своего́ и на́с к богоуго́дному и чи́стому житию́ зове́ши, и науча́еши на́с пе́ти Го́споду Бо́гу а́нгельскую пе́снь: Аллилу́иа!

И́кос 12.

Пою́ще чудеса́ твоя́, блаже́нне Си́моне, восхваля́ем по́двиги и труды́ твоя́ во сла́ву Бо́жию твори́мыя, ублажа́ем святу́ю кончи́ну твою́, почита́ем заступле́ние твое́ о на́с пред Престо́лом Бо́жиим. Велича́ем Вели́каго Пода́теля все́х бла́г земны́х и Небе́сных Го́спода Бо́га, дарова́вшаго на́м толи́кое мно́жество сла́вных и ди́вных подви́жников Христо́вых, и со умиле́нием зове́м ти́:

Ра́дуйся, терпе́нием и незло́бием свои́м вельми́ угоди́л еси́ Распя́тому на Кресте́ Го́споду Иису́су; ра́дуйся, я́ко по́двигами воздержа́ния и повседне́вным безстра́стием свои́м благода́тию Бо́жией обогати́лся еси́.

Ра́дуйся, ве́рный Христо́в уго́дниче; ра́дуйся, я́ко тму́ тму́щую кова́рных бесо́в от себе́ отгна́л еси́; ра́дуйся, в доброде́телех благоиску́сный.

Ра́дуйся, я́ко на плещу́ святы́х доброде́телей равноа́нгельских в го́рняя подъя́т бы́л еси́; ра́дуйся, я́ко бесо́м нечи́стым чистото́ю своея́ души́ стра́шен бы́л еси́, А́нгелом же собесе́дник яви́лся еси́ и с ни́ми ко Престо́лу Тро́ицы Святы́я воспари́л еси́.

Ра́дуйся, рая́ Иису́сова кри́не неувяда́емый; ра́дуйся, я́ко ве́лиим смире́нием свои́м попра́л еси́ бе́сы гне́ва и го́рдости.

Ра́дуйся, терпе́нием уда́ры и посмея́ния люде́й неразу́мных я́ко общежи́тие с А́нгельскими си́лами обре́л еси́; ра́дуйся, лю́бящих и чту́щих тя́ при́сное ра́дование.

Ра́дуйся, во благоуха́нии свя́тости свое́й в богоспаса́емом гра́де Ю́рьевце те́лом свои́м почива́яй.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче!

Конда́к 13.

О преди́вный и пречу́дный, блаже́нный и пра́ведный, Христа́ ра́ди юро́дивый Си́моне, Юрьеве́цкий чудотво́рче! Приими́ сие́ ма́лое моли́твенное приноше́ние на́ше, и стоя́ во святе́й чистоте́ свое́й у Престо́ла Бо́жия, умоли́ Го́спода Вседержи́теля, да ниспо́слет То́й на́м ми́р и здра́вие, и во все́м благо́е поспеше́ние. Да просла́вится и́мя Его́, во святы́х свои́х Ди́внаго, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1.

Моли́тва блаже́нному Си́мону, Ю́рьевецкому чудотво́рцу.

Моли́тва твоя́ несумне́нно многомо́щна у Престо́ла Бо́жия, сего́ ра́ди и прибега́ем к тебе́, помо́щнику и засту́пнику на́шему, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкий чудотво́рче! Мо́лим тя́, моли́ся о на́с Го́споду Бо́гу: да изба́вит О́н наро́д сво́й от вся́ких бе́д и зо́л. Да по́слет на́м Вседержи́тель ми́р и благоде́нствие, здра́вие и изоби́лие плодо́в земны́х. Да помо́жет на́м твои́ми святы́ми моли́твами, искорени́ти из серде́ц на́ших богопроти́вную го́рдость и самомне́ние. Да всели́т О́н в сердца́ на́ша любо́вь к Нему́ и к лю́дем, ду́х целому́дрия, смире́ния, терпе́ния и кро́тости. Моли́ся за на́с гре́шных, да сотре́т Госпо́дь Бо́г стра́шное рукописа́ние гре́х на́ших безме́рных, да сподо́бит О́н на́с в безконе́чной ве́чности пе́ти Ему́: Аллилу́иа! Предстоя́ Свято́му Престо́лу Бо́жию, моли́ся Отцу́ на́шему Небе́сному, да угаси́т О́н горя́щую пе́щь о́гненных страсте́й на́ших. Ты́ просла́вился еси́ чудесы́ твои́ми! Те́мже мо́лим тя́: исцели́ и на́ша неду́ги теле́сныя и душе́вныя, да здра́ви воспое́м и восхва́лим просла́вльшаго тя́ Го́спода Иису́са во ве́ки веко́в. Ами́нь.