Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Акафист святому пророку Божию Илие

Память: 2 августа (20 июля)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нный Бо́гом на обраще́ние Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю царе́й законопресту́пных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́зе Вседержи́теле, свя́тостию жи́зни и чудесы́, восхище́нный с пло́тию твое́ю на Небеса́ и предыти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, похва́льная воспису́ем ти́, проро́че Бо́жий Илие́; ты́ же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с зо́л и обстоя́ний моли́твами твои́ми свобожда́й, благоче́стно тебе́ вопию́щих:

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

И́кос 1.

А́нгел ре́вностию по Бо́зе и чи́стым житие́м твои́м, сы́й во пло́ти, проро́че, бы́л еси́: еще́ бо младе́нцу ти́ бы́вшу оте́ц тво́й Сова́х ви́де све́тлыя А́нгелы, бесе́дующия с тобо́ю, огне́м тя́ повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прозна́меноваше пла́менную ре́вность твою́ по Бо́зе, си́лу слове́с твои́х и житие́, я́ко све́т, непоро́чное. Сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спасе́нию сыно́в Изра́илевых; ра́дуйся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Боже́ственныя и́стины и благоче́стия.

Ра́дуйся, пресла́вным, бы́вшим на тебе́, виде́нием роди́теля твоего́ удиви́вый; ра́дуйся, де́вственную чистоту́ и безмо́лвие от ю́ности возлюби́вый.

Ра́дуйся, суету́ ми́ра сего́ и вся́ бла́га его́ презре́вый, ду́шу же твою́ всеце́ло Го́споду посвяти́вый; ра́дуйся, све́том прему́дрости от Бо́га озаре́нный и уче́нием благоче́стия изде́тства напое́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 2.

Ви́дя нече́стие и развраще́ние во Изра́или, пресла́вный проро́че, зело́ ду́хом твои́м скорбе́л еси́ и ре́вностию по сла́ве Бо́жией воспламеня́лся еси́; я́ко сы́нове Изра́илевы ме́рзким и́долом поклони́шася, от Бо́га же И́стиннаго отступи́ша, Ему́же вся́ небе́сная во́инства со стра́хом вопию́т: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум сво́й зло́ю во́лею омрачи́в, беззако́нный ца́рь изра́ильский Ахаа́в, оста́ви И́стиннаго Бо́га Вседержи́теля и покланя́шеся ме́рзкому и́долу Ваа́лу, ку́пно же и в ца́рстве свое́м умно́жи идолопоклоне́ние и нече́стие. Ты́ же, проро́че, испо́лнен сы́й ве́лия ре́вности по Бо́зе, дерзнове́нно обличи́л еси́ царя́, возвести́в ему́, я́ко в наказа́ние ему́ и ца́рства его́ три́ ле́та и ме́сяц ше́сть не бу́дет до́ждь, ни роса́, и гла́д ве́лий бу́дет по все́й земли́. Дивя́щеся у́бо толи́цей ре́вности твое́й по Бо́зе и ве́лию дерзнове́нию, с любо́вию зове́м ти́:

Ра́дуйся, небоя́зненный пропове́дниче и́стины и кре́пкий побо́рниче благоче́стия; ра́дуйся, ре́вностный нече́стия обличи́телю.

Ра́дуйся, к наказа́нию нека́ющихся гре́шников долготерпели́ваго Бо́га преклони́вый; ра́дуйся, сло́вом твои́м не́бо заключи́вый и плодоно́сную зе́млю непло́дну сотвори́вый.

Ра́дуйся, триле́тный гла́д за нече́стие люде́й от Го́спода испроси́вый; ра́дуйся, я́ко Всевы́шний Госпо́дь дарова́ тебе́ в Бо́га Ахаа́ву, я́коже дре́вле Моисе́а фарао́ну.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 3.

Си́лою моли́твы твоея́, преди́вный проро́че, вои́стину заключи́ся не́бо и не одожди́ три́ ле́та и ме́сяц ше́сть, и бы́сть гла́д ве́лий по все́й земли́: да поне́ зно́ем и гла́дом томи́ми, нечести́вии лю́дие пока́ются и обратя́тся ко Го́споду, со умиле́нием зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я ве́лие благоволе́ние к тебе́, проро́че, Госпо́дь восхоте́ отлучи́ти тя́ от беззако́нных сыно́в Изра́иля, да не с ни́ми те́рпиши гла́д и жа́жду, и повеле́ тебе́ ити́ к пото́ку Хора́фову, иде́же вра́нове пита́ху тя́, принося́ще хле́б и мя́со. Те́мже прино́сим тебе́ похва́льная сия́:

Ра́дуйся, посто́м и бде́нием вся́ земна́я и су́етная помышле́ния истреби́вый; ра́дуйся, моли́твою и богомы́слием у́м тво́й в го́рняя впери́вый.

Ра́дуйся, патриа́рхов велича́ние и проро́ков красото́; ра́дуйся, де́вственников похвало́ и преподо́бных сла́во.

Ра́дуйся, святи́телей наста́вниче и му́чеников кре́посте; ра́дуйся, я́ко нече́стием и неве́рием ослепле́нных сыно́в Изра́илевых на пу́ть и́стины обрати́л еси́.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 4.

Бу́ря ве́лия, разруша́ющая го́ры, предыдя́ше, егда́ прибли́жашеся к тебе́, проро́че, в Хори́ве Госпо́дь, та́же яви́ся тру́с, и не в тру́се Госпо́дь, и по тру́се о́гнь, и не во огни́ Госпо́дь, а по огни́ бы́сть гла́с хла́да то́нка, и ту́ яви́ся тебе́ Госпо́дь, Его́же прису́тствие ощути́в, покры́л еси́ лице́ твое́ ми́лотию, со стра́хом и ра́достию зовы́й Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шав нечести́вый ца́рь Ахаа́в повеле́ние твое́, о е́же собра́ти вся́ коле́на Изра́илева на го́ру Карми́льскую, и привести́ на ту́ сту́дныя проро́ки Ваа́ловы, а́бие посла́в, собра́ вся́, и са́м прии́де та́мо. Ты́ же, ревни́телю сла́вы Бо́жия, хотя́ коне́чне посрами́ти ме́рзкия и́долы и просла́вити И́стиннаго Бо́га, повеле́л еси́ угото́вати две́ же́ртвы, огня́ же на ты́я не возгнеща́ти, ре́к: «И бу́дет Бо́г, И́же а́ще послу́шает огне́м, То́й е́сть Бо́г». То́ слы́шавше вси́ лю́дие, ре́ша: «До́бр глаго́л Илии́н, его́же глаго́ла да бу́дет та́ко». Мы́ же, велича́юще тя́, зове́м:

Ра́дуйся, вели́кий посла́нниче Царя́ Небе́снаго и провозве́стниче святы́х веле́ний Его́; ра́дуйся, адама́нте, неодоли́мый в ре́вности и непоколеби́мый сто́лпе благоче́стия.

Ра́дуйся, си́льный защи́тниче и́стины и тве́рдый противобо́рниче враго́в Бо́жиих; ра́дуйся, нече́стия искорени́телю и насади́телю благоче́стия.

Ра́дуйся, пла́менный ревни́телю Боже́ственныя сла́вы; ра́дуйся, я́ко и в после́дния дни́ ми́ра и́маши пропове́довати И́стиннаго Бо́га и облича́ти окая́ннаго анти́христа.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 5.

Боготе́чную тя́ звезду́ погаси́ти мня́ше беззако́нная цари́ца Иезаве́ль: испо́лнившися бо на тя́ я́рости за погубле́ние сту́дных ея́ проро́ков, хотя́ше уби́ти тя́. Ожесточи́ся бо се́рдце ея́ и не хотя́ше ве́ровати чудесе́м твои́м, проро́че, и позна́ти И́стиннаго Бо́га, пою́щи Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше вси́ лю́дие Изра́илевы, по моли́тве твое́й, о́гнь от Го́спода с Небесе́ сше́дый на же́ртву твою́, всехва́льне проро́че, и всю́ ю́ поже́гший, дрова́ же, и ка́мень, и пе́рсть, и во́ду потреби́вый, падо́ша на ли́ца своя́, взыва́юще: «Вои́стину Госпо́дь Бо́г, То́й е́сть Бо́г». И ве́роваша лю́дие Бо́гови, сту́дныя же проро́ки ты́ закла́л еси́. Сла́вяще у́бо Всеси́льнаго чудоде́ющаго Бо́га, тебе́, уго́днику Его́, глаго́лем си́це:

Ра́дуйся, преве́лие дерзнове́ние ко Влады́це вся́ческих стяжа́вый; ра́дуйся, зна́мении и чудесы́ Боже́ственную И́стину утверди́вый.

Ра́дуйся, пре́лесть де́монскую посрами́вый, и́стинную же ве́ру просла́вивый; ра́дуйся, неве́рныя и́стинным богове́дением просвети́вый.

Ра́дуйся, трикра́тным лия́нием на же́ртвенник воды́ та́йну Пресвяты́я Тро́ицы яви́вый; ра́дуйся, я́ко все́ естество́ су́щих тебе́ повинова́ся, о́гнь же и вода́ тебе́ служа́ху.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 6.

Пропове́дник и́стиннаго богове́дения и благоче́стия яви́лся еси́, проро́че, не то́кмо во Изра́или, но и в стране́ язы́честей, по́слан бы́в от Го́спода в Саре́пту Сидо́нскую к жене́ вдови́це препита́тися, па́че же да саму́ ту́ препита́еши в гла́де: име́я бо ве́лию чудотворе́ния благода́ть, умно́жил еси́ муку́ и еле́й в дому́ ея́ неоску́дно, до́ндеже пре́йде гла́дное вре́мя, и трикра́тным дунове́нием, по моли́тве твое́й, воскреси́л еси́ уме́ршаго сы́на ея́, поя́ чудоде́ющему Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́в ве́лиею ре́вностию по Бо́зе Вседержи́теле, зело́ скорбе́л еси́, проро́че, я́ко оста́виша заве́т Его́ сы́нове Изра́илевы, олтари́ Его́ раскопа́ша и проро́ки изби́ша. Госпо́дь же во утеше́ние твое́ возвести́ тебе́, я́ко не ве́сь Изра́иль отступи́ от Него́, но и́мать се́дмь ты́сящ сокрове́нных рабо́в Свои́х, и́же не преклони́ша коле́на своя́ Ваа́лу. Те́мже, воспомина́юще ре́вность твою́ по Бо́зе, пое́м ти́ со благогове́нием сицева́я:

Ра́дуйся, ве́рный служи́телю и бли́жний дру́же Госпо́день; ра́дуйся, о́бразе и похвало́ благочести́вых па́стырей.

Ра́дуйся, наста́вниче спасе́ния и просвеще́ние во тме́ седя́щих; ра́дуйся, защи́тником и́стины му́жество внуша́яй, в по́двизех же и страда́ниих за пра́вду и́х укрепля́яй.

Ра́дуйся, я́ко серафи́мскою пла́менною любо́вию к Бо́гу горе́л еси́; ра́дуйся, я́ко и Госпо́дь во все́м послу́шаше тебе́ и по проше́нию твоему́ вся́ творя́ше.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 7.

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти милосе́рдие Свое́ ка́ющимся гре́шником, по преше́ствии прорече́ннаго гла́днаго вре́мене, низпосла́ по моли́тве твое́й, проро́че, и глаго́лом у́ст твои́х, на жа́ждущую зе́млю оби́льный и ми́рный до́ждь: сы́нове же Изра́илевы, сподо́бльшиися толи́кия ми́лости, во умиле́нии се́рдца благода́рственно возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вое нечести́вый ца́рь Ахаа́в к беззако́нием свои́м приложи́ злодея́ние, егда́ повеле́ уби́ти непови́ннаго Навуфе́я и восхи́ти виногра́д его́. Сего́ ра́ди, облича́я законопресту́пнаго царя́, проре́кл еси́ ему́, проро́че, я́ко иде́же умерщвле́н бы́сть Навуфе́й, та́мо и его́ кро́вь свинии́ и пси́ поли́жут, и жену́ его́ Иезаве́ль снедя́т пси́, и ве́сь до́м его́ истреби́тся. Ве́дуще у́бо мы́ сбы́вшееся стра́шное сие́ прорече́ние, ужаса́емся, зову́ще:

Ра́дуйся, оби́дящих и жестокосе́рдых гро́зный отмсти́телю; ра́дуйся, си́рых и напа́ствуемых кре́пкий засту́пниче.

Ра́дуйся, не почита́ющих святы́х пра́здников Правосла́вныя Це́ркве кара́телю; ра́дуйся, проде́рзых ху́льников И́мене Бо́жия низложи́телю.

Ра́дуйся, сло́вом обличе́ния, я́ко гро́мом, беззако́нныя поража́яй; ра́дуйся, бу́дущая, я́ко настоя́щая, ве́дый и да́льняя, я́ко бли́з су́щая, прорица́яй.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 8.

Стра́нное и преесте́ственное показа́ Госпо́дь о тебе́, проро́че, промышле́ние, егда́ повеле́ а́лчным и нечадолюби́вым вра́ном пита́ти тя́ в гла́де при пото́це Хора́фове, иде́же непреста́нно пребыва́я в моли́тве и богомы́слии, воспева́л еси́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь бы́л еси́ смире́нием ве́лиим укра́шен, проро́че Бо́жий, сего́ ра́ди с го́рдостию прише́дших к тебе́ дву́х пятдесятонача́льников с во́ины, да приведу́т тебе́ к беззако́нному царю́ Охози́и, огне́м попали́л еси́, со смире́нием же прише́дшаго к тебе́ Авди́я, и́же пита́ше ученики́ проро́ческия, поми́ловал еси́. Сего́ ра́ди прино́сим ти́ похва́льныя пе́сни сия́:

Ра́дуйся, го́рдых смири́телю и кара́телю, смире́нных же покро́ве и засту́пниче; ра́дуйся, мздои́мных суде́й наказа́телю, пра́во же судя́щим помо́щниче.

Ра́дуйся, правове́рному во́инству во бра́нех спобо́рниче, нечести́вых же супоста́т низложи́телю; ра́дуйся, прему́дростию, я́ко броне́ю, облече́нный и пра́вдою, я́ко щито́м, огражде́нный.

Ра́дуйся, ре́вностию по Бо́зе я́ко мече́м вооруже́нный и посто́м, я́ко крила́ми, окриле́нный; ра́дуйся, ве́рою, я́ко шле́мом спасе́ния, покрове́нный и любо́вию, я́ко венце́м пресве́тлым, венча́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 9.

Вся́кое челове́ческое естество́ зело́ удивля́ется, ка́ко ты́, пречу́дный проро́че, ше́л еси́ четы́редесять дни́й, ни яды́й, ни пия́й, до горы́ Хори́ва, иде́же сподо́бился еси́ пресла́внаго явле́ния и пресла́дкия бесе́ды Го́спода Вседержи́теля, поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́я многовеща́нныя недоуме́ют дово́льно разуме́ти и изъясни́ти, ка́ко ты́, великоимени́те Илие́, во пло́ти сы́й челове́честей и подобостра́стен на́м бы́в, восхище́н еси́ с те́лом твои́м на не́бо, я́вльшейся тебе́ колесни́цей о́гненней с ко́ни о́гненными. Сла́вяще у́бо просла́вльшаго тя́ Го́спода и дивя́щеся восхище́нию твоему́, благогове́йно зове́м ти́:

Ра́дуйся, пречу́дным воздержа́нием ве́тхаго челове́ка в себе́ умертви́вый; ра́дуйся, огне́м Боже́ственныя ре́вности вся́кое веще́ственное помышле́ние в себе́ попали́вый.

Ра́дуйся, преложе́нием твои́м на Не́бо ро́д челове́ческий возвесели́вый и жи́знь ве́чную уве́ривый; ра́дуйся, че́стию и сла́вою преесте́ственною от Бо́га почте́нный и па́че все́х дре́вних проро́ков просла́вленный.

Ра́дуйся, от а́нгельских лико́в в селе́ниих небе́сных ра́достно сре́тенный; ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ во все́м ми́ре почита́ется, и ре́вность твоя́ по Бо́зе зело́ прославля́ется.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ Всеблаги́й Бо́г лю́ди Изра́илевы от пре́лести Ваа́ловы, избра́ тя́, вели́кий проро́че, во ору́дие во́ли Своея́ и облече́ тя́ Боже́ственною вла́стию и си́лою, да обрати́ши неве́рныя, испра́виши беззако́нныя, просвети́ши омраче́нныя и научи́ши все́х вопи́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ и заступле́ние бу́ди на́м, пресвя́те проро́че, мо́щным твои́м хода́тайством утоля́я пра́ведный гне́в Бо́жий, поража́ющий на́с, гре́шных и непотре́бных, бездо́ждием и гла́дом, еще́ же тлетво́рными ве́тры и боле́зньми, да изба́вльшеся от бе́д, благода́рственно пое́м ти́:

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми не́бо заключа́яй и отверза́яй, плодоно́сие земли́ и непло́дие от Бо́га посыла́яй; ра́дуйся, предста́тельством твои́м пред Бо́гом дожди́ ми́рны и ро́су животво́рную на земна́я прозябе́ния низводя́й.

Ра́дуйся, свире́пыя во́лны морски́я и стра́шныя бу́ри утиша́яй и грома́ми и мо́лниями по во́ле Бо́жией управля́яй; ра́дуйся, тлетво́рныя ве́тры и смертоно́сныя я́звы, поража́ющия челове́ки же и скоты́, укроща́яй.

Ра́дуйся, си́рых и вдови́ц пита́телю и щедрода́тельных люде́й покрови́телю; ра́дуйся, я́ко нечести́вых ху́льников и гони́телей пра́выя ве́ры поража́еши и духо́в зло́бы от рабо́в Бо́жиих прогоня́еши.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 11.

Пе́ние умиле́нное приими́ от на́с, проро́че Бо́жий Илие́, я́коже прия́л еси́ проше́ние Елисе́ево, егда́ проси́ от тебе́, да бу́дет ду́х, и́же в тебе́, сугу́б в не́м, и егда́, восхища́яся на Не́бо, низпусти́л еси́ ему́ ми́лоть твою́, ю́же о́н взе́м, раздели́, я́коже и ты́ пре́жде, Иорда́нския во́ды, и бы́сть насле́дник де́йствовавшия в тебе́ Бо́жия благода́ти: си́це и на́с покры́й ми́лотию твоея́ ми́лости от вся́ких бе́д и обстоя́ний, да со благодаре́нием зове́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рное свети́ло во Изра́или, всехва́льне проро́че, бы́л еси́, сия́я равноа́нгельным житие́м твои́м и му́дростию, еще́ же необы́чною ре́вностию по Бо́зе и чудесы́ пресла́вными, просвеща́я лю́ди и́стинным богове́дением и разгоня́я мра́к идолослуже́ния. Те́мже воспису́ем ти́ похва́льная, пою́ще:

Ра́дуйся, лучеза́рная звездо́, сия́нием свои́м озари́вшая всю́ вселе́нную; ра́дуйся, светоно́сная свеще́, непреста́нно горя́щая и во тме́ седя́щих просвеща́ющая.

Ра́дуйся, ду́хом прему́дрости и ра́зума озаре́нный, ду́хом сове́та и кре́пости испо́лненный; ра́дуйся, ду́хом ве́дения и благоче́стия просвеще́нный и ду́хом стра́ха Бо́жия напое́нный.

Ра́дуйся, высо́кими доброде́тельми и пресла́вными чудесы́ преукраше́нный; ра́дуйся, я́ко суды́ Бо́жия на земли́ исполня́л еси́, проро́ки же и цари́ пома́зывал еси́.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 12.

Благода́ть ве́лия дана́ ти́ бы́сть от Бо́га, прехва́льне проро́че, я́ко в земне́й жи́зни твое́й проро́чествовал и соверша́л еси́ ди́вная чудеса́, та́же преесте́ственно восхище́н бы́л еси́ с пло́тию твое́ю на не́бо: по восхище́нии же твое́м ди́вно предста́л еси́ на Фаво́ре Преобрази́вшемуся Го́споду и с ни́м бесе́довал еси́, и додне́сь не престае́ши чудоде́йствовати и источа́ти ми́лости и исцеле́ния усе́рдно почита́ющим тя́, Бо́гу же ве́рно вопию́щим: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще твою́ пла́менную ре́вность по Бо́зе и равноа́нгельное житие́, ди́вная же твоя́ и пресла́вная чудеса́ и преве́лие благоволе́ние к тебе́ Го́спода, восхваля́ем тя́, великоимени́те проро́че Илие́; оба́че не могу́ще досто́йно изобрази́ти вели́чие и сла́ву твою́, со умиле́нием зове́м ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, ковче́же Боже́ственныя сла́вы и всечестны́й хра́ме Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, свети́льниче невече́рний церкве́й и благово́нный цве́те рая́ Боже́ственнаго.

Ра́дуйся, благочести́вых пусты́нников руководи́телю, де́вственников же наста́вниче и укрепле́ние; ра́дуйся, я́ко гре́шников к покая́нию возбужда́еши и всему́ ро́ду христиа́нскому жи́знь ве́чную хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, я́ко во све́тлостех святы́х неизрече́нныя сла́вы наслажда́ешися и непреста́нно Го́спода славосло́виши; ра́дуйся, я́ко в конце́ време́н ве́лия зна́мения и чудеса́ и́маши соверши́ти на утвержде́ние люде́й во и́стинней ве́ре и на обличе́ние анти́христа.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 13.

О преди́вный и пресла́вный проро́че Бо́жий Илие́, преве́лий ревни́телю по Бо́зе, дожди́ и бездо́ждие, плодоно́сие на зе́млю и непло́дие от Бо́га посыла́яй! Услы́ши сие́ ма́лое, благогове́йно приноси́мое тебе́ на́ми моле́ние и твои́м те́плым ко Го́споду предста́тельством сохрани́ на́с от бездо́ждия, гла́да и смертоно́сных боле́зней, пода́ждь же на́м благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие, и ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да изба́вльшеся от ве́чных му́к, сподо́бимся ра́йскаго блаже́нства, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

А́нгел ре́вностию по Бо́зе и чи́стым житие́м твои́м, сы́й во пло́ти, проро́че, бы́л еси́: еще́ бо младе́нцу ти́ бы́вшу оте́ц тво́й Сова́х ви́де све́тлыя А́нгелы, бесе́дующия с тобо́ю, огне́м тя́ повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прозна́меноваше пла́менную ре́вность твою́ по Бо́зе, си́лу слове́с твои́х и житие́, я́ко све́т, непоро́чное. Сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спасе́нию сыно́в Изра́илевых; ра́дуйся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Боже́ственныя и́стины и благоче́стия.

Ра́дуйся, пресла́вным, бы́вшим на тебе́, виде́нием роди́теля твоего́ удиви́вый; ра́дуйся, де́вственную чистоту́ и безмо́лвие от ю́ности возлюби́вый.

Ра́дуйся, суету́ ми́ра сего́ и вся́ бла́га его́ презре́вый, ду́шу же твою́ всеце́ло Го́споду посвяти́вый; ра́дуйся, све́том прему́дрости от Бо́га озаре́нный и уче́нием благоче́стия изде́тства напое́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́к 1.

Избра́нный Бо́гом на обраще́ние Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю царе́й законопресту́пных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́зе Вседержи́теле, свя́тостию жи́зни и чудесы́, восхище́нный с пло́тию твое́ю на Небеса́ и предыти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, похва́льная воспису́ем ти́, проро́че Бо́жий Илие́; ты́ же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с зо́л и обстоя́ний моли́твами твои́ми свобожда́й, благоче́стно тебе́ вопию́щих:

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Моли́тва.

О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, просия́вый на земли́ равноа́нгельным житие́м твои́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́споде Бо́зе Вседержи́теле, еще́ же зна́мении и чудесы́ пресла́вными, та́же, по кра́йнему благоволе́нию к тебе́ Бо́жию, преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на Не́бо, сподо́бивыйся бесе́довати с Преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра и ны́не в ра́йских селе́ниих вы́ну пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу Небе́снаго Царя́! Услы́ши на́с, гре́шных и непотре́бных, в ча́с се́й предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о на́с Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст на́м ду́х покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет на́м оста́вити пути́ нече́стия, приспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, да укрепи́т на́с в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рдце на́ше ду́х смире́ния и кро́тости, ду́х братолю́бия и незло́бия, ду́х терпе́ния и целому́дрия, ду́х ре́вности к Сла́ве Бо́жией и спасе́нию бли́жних. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный ду́х ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский ро́д неуваже́нием к Боже́ственней Правосла́вней ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от на́с, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гне́в Бо́жий и изба́ви вся́ гра́ды и ве́си от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бу́рь и землетрясе́ний, от смертоно́сных я́зв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость в уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость во искуше́ниих, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, все́м нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да, та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в се́м ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных бла́г в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва во вре́мя бездо́ждия.

О вели́кий и пресла́вный проро́че Бо́жий Илие́, ре́вности ра́ди твоея́ по сла́ве Го́спода Бо́га Вседержи́теля не терпе́вый зре́ти идолослуже́ния и нече́стия сыно́в Изра́илевых, облича́вый законопресту́пнаго царя́ Ахаа́ва и в наказа́ние те́х триле́тний гла́д на зе́млю Изра́илеву моли́твою твое́ю от Го́спода испроси́вый, да, отве́ргше ме́рзкия и́долы и отсту́пльше от непра́вд и беззако́ний, обратя́тся ко Еди́ному И́стинному Бо́гу и исполне́нию святы́х Его́ за́поведей, вдови́цу Саре́птскую в гла́де пречу́дно препита́вый и сы́на ея́ уме́рша моли́твою твое́ю воскреси́вый, по проше́ствии же пронарече́ннаго вре́мене гла́да, со́бранный на го́ру Карми́льскую наро́д изра́ильский в богоотсту́пстве и нече́стии укори́вый, та́же о́гнь моли́твою на же́ртву твою́ с небесе́ испроси́вый и чу́дом си́м Изра́иля ко Го́споду обрати́вый, сту́дныя же проро́ки Ваа́ловы посрами́вый и умертви́вый, по си́х же моли́твою па́ки не́бо разреши́вый и оби́льный до́ждь на зе́млю испроси́вый и лю́ди Изра́илевы возвесели́вый! К тебе́, преди́вный уго́дниче Бо́жий, усе́рдно прибега́ем, гре́шнии и смире́ннии, томи́ми бездо́ждием и зно́ем: испове́дуем, я́ко недосто́йни есмы́ ми́лости и благодея́ний Бо́жиих, досто́йни же па́че лю́тых преще́ний гне́ва Его́, ско́рби же и ну́жды и вся́ких зо́л и боле́зней. Не бо ходи́хом в стра́се Бо́жии и в путе́х за́поведей Его́, но в по́хотех развраще́нных серде́ц на́ших и вся́кий ви́д греха́ безчи́сленно сотвори́хом; беззако́ния на́ша превзыдо́ша главу́ на́шу, и не́смы досто́йни яви́тися пред лице́ Бо́жие и зре́ти на не́бо. Испове́дуем, я́ко и мы́, я́коже дре́вний Изра́иль, отступи́хом от Го́спода Бо́га на́шего, а́ще не ве́рою, то́ беззако́ньми на́шими, и а́ще не покланя́емся Ваа́лу и други́м ме́рзким и́долом, то́ раболе́пствуем страсте́м и похоте́м на́шим, служа́ще и́долу чревоуго́дия и сластолю́бия, и́долу корыстолю́бия и честолю́бия, и́долу го́рдости и тщесла́вия, и всле́д хо́дим богопроти́вным иноплеме́нным обы́чаем и поги́бельному ду́ху вре́мене. Испове́дуем, я́ко сего́ ра́ди заключи́ся не́бо и сотвори́ся а́ки ме́дяно, я́ко заключи́ся се́рдце на́ше от милосе́рдия и и́стинныя любве́ ко бли́жнему; сего́ ра́ди отверде́ земля́ и соде́лася безпло́дна, я́ко не прино́сим Го́споду на́шему плодо́в до́брых де́л; сего́ ра́ди не́сть дождя́ и ро́сы, я́ко не и́мамы сле́з умиле́ния и животво́рной ро́сы Богомы́слия; сего́ ра́ди увяде́ вся́к зла́к и трава́ се́льная, я́ко и́зсше в на́с вся́кое благо́е чу́вство; сего́ ра́ди омрачи́ся возду́х, я́ко у́м на́ш омрачи́ся сту́дными помышле́ньми и се́рдце на́ше оскверни́ся беззако́нными похоте́ньми. Испове́дуем, я́ко и тебе́, проро́че Бо́жий, проси́ти мы́ недосто́йни есмы́. Ты́ бо, подобостра́стен бы́в на́м челове́к, А́нгелом в житии́ твое́м уподо́бился еси́ и, а́ки безпло́тный, на не́бо восхище́н еси́, мы́ же сту́дными по́мыслы и дея́ньми на́шими безслове́сным ското́м уподо́бихомся и ду́шу на́шу я́ко пло́ть сотвори́хом. Ты́ посто́м и бде́нием удиви́л еси́ А́нгелов и челове́ков, мы́ же, предаю́щеся невоздержа́нию и сластолю́бию, ското́м несмы́сленным уподобля́емся. Ты́ презе́льною ре́вностию о сла́ве Бо́жией вы́ну горе́л еси́, мы́ же небреже́м о сла́ве на́шего Творца́ и Го́спода и стыди́мся испове́дывати достопокланя́емое И́мя Его́. Ты́ нече́стие и злы́я обы́чаи искореня́л еси́, мы́ же ра́бствуем ду́ху ве́ка сего́, поставля́юще богопроти́вныя обы́чаи ми́ра па́че за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. И ки́й гре́х и непра́вду не сотвори́хом мы́, окая́ннии? Истощи́хом беззако́ньми на́шими долготерпе́ние Бо́жие. Те́мже правосу́дный Госпо́дь прогне́вася на на́с и во гне́ве Свое́м наказа́ на́с. Оба́че ве́дуще ве́лие дерзнове́ние твое́ пред Го́сподем и наде́ющеся на любо́вь твою́ к ро́ду челове́ческому, дерза́ем моли́ти тя́, прехва́льне проро́че: ми́лостив бу́ди к на́м, недосто́йным и непотре́бным. Умоли́ Великодарови́таго и Всеще́драго Бо́га, да не до конца́ прогне́вается на ны́ и не погуби́т на́с со беззако́ньми на́шими, но да низпо́слет на жа́ждущую и изсо́хшую зе́млю до́ждь оби́льный и ми́рный, да да́рует е́й плодоно́сие и благорастворе́ние возду́ха. Преклони́ де́йственным твои́м хода́тайством на ми́лость Царя́ Небе́снаго, а́ще не ра́ди на́с, гре́шных и скве́рных, но ра́ди избра́нных рабо́в Его́, не преклони́вших коле́на своя́ пред Ваа́лом ми́ра сего́, ра́ди незло́бивых и несмы́сленных младе́нцев, ра́ди безслове́сных ското́в и пти́ц небе́сных, стра́ждущих за на́ша беззако́ния и истаева́ющих от гла́да, зно́я и жа́жды. Испроси́ на́м твои́ми благоприя́тными моли́твами от Го́спода ду́х покая́ния и серде́чнаго умиле́ния, ду́х кро́тости и воздержа́ния, ду́х любве́ и терпе́ния, ду́х стра́ха Бо́жия и благоче́стия, да та́ко, возврати́вшеся от стезе́й нече́стия на пра́вый пу́ть доброде́тели, хо́дим во све́те за́поведей Бо́жиих и дости́гнем обетова́нных на́м благи́х, благоволе́нием Безнача́льнаго Бо́га Отца́, человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Его́ и благода́тию Всесвята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Yandex Metrika