Акафист Вознесению Господню

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 10 июня (28 мая ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Возбра́нный Воево́до, Тво́рче не́ба и земли́! Победи́телю сме́рти похва́льное прино́сим пе́ние, я́ко по пресве́тлом Твое́м из ме́ртвых Воскресе́нии на небеса́ со сла́вою возне́слся еси́ и с пречи́стою пло́тию Твое́ю одесну́ю Бо́га и Отца́ возсе́л еси́, да и на́ше па́дшее естество́ совознесе́ши с Собо́ю, и от грехо́в и от ве́чныя сме́рти свободи́ши на ве́ки. Мы́ же Боже́ственное Твое́ Вознесе́ние пра́зднующе со ученики́ Твои́ми от души́ Тебе́ вопие́м: Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

И́кос 1.

Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки сопредста́ша Тебе́, Царю́ все́х, на Елео́нстей горе́, со стра́хом ви́девше Тя́ на высоту́ небе́сную взе́млема с пло́тию, и прославля́ху вели́чие человеколю́бия Твоего́, пою́ще Тебе́ та́ко: Иису́се, Царю́ Сла́вы, взы́ди на небеса́ в воскликнове́нии во гла́се тру́бне. Иису́се, Го́споди Си́л, взы́ди на херуви́мы и возлети́ на крилу́ ве́треню. Иису́се, Преве́чный Бо́же, да́ждь гла́су Своему́ гла́с си́лы, да тре́петна бу́дет ны́не вся́ земля́. Иису́се, Превы́шний Све́те, яви́ Си́лу Твою́ на о́блацех, и о́гнь от Лица́ Твоего́ да воспла́менится. Иису́се, Искупи́телю тва́ри, угото́ви на небесе́х Престо́л Тво́й и Ца́рствию Твоему́ да не бу́дет конца́. Иису́се, Тво́рче не́бу и земли́, седи́ одесну́ю Отца́ Твоего́, да бу́дет Бо́г вся́ческая во все́х. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 2.

Ви́девше Апо́столи Тя́ из ме́ртвых возста́вша, Влады́ко Го́споди, егда́ во дне́х четы́редесятих явля́л еси́ Себе́ и́м, глаго́люще о та́йнах Ца́рствия Бо́жия, и восприя́вше от Тебе́ за́поведь от Иерусали́ма не отлуча́тися, но ча́яти обетова́ния О́тча, до́ндеже облеку́тся си́лою свы́ше, соше́дшеся, пребыва́ху единоду́шно вку́пе на моли́тве пою́ще Тебе́ еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум Боже́ственнаго смотре́ния открыва́я, Всеблаги́й Иису́се, изве́л еси́ ученики́ Твоя́ во́н до Вифа́нии, и возве́д и́х на го́ру Елео́нскую, нача́т к вели́кому Твоего́ Вознесе́ния на не́бо та́инству гото́вити, глаго́люще: Прибли́жися, о дру́зи Мои́, восхожде́ния вре́мя, ше́дше у́бо научи́те вся́ язы́ки сло́ву, е́же слы́шасте от гла́са Моего́, крестя́ще и́х во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ти́и же, еще́ земна́я му́дрствующе, вопроша́ху, не в сие́ ли ле́то устро́иши Ца́рствие Изра́илево. Оба́че Ты́ ре́кл еси́ и́м: «не́сть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти», да вы́ну гото́ви бу́дут ко сре́тению Своего́ Жениха́ Небе́снаго, вопию́ще: Иису́се, Па́стырю До́брый, не разлуча́йся никогда́же от на́с, но пребу́ди с на́ми неотсту́пно. Иису́се, Учи́телю Благи́й, Свята́го Уте́шителя Ду́ха ниспосли́ на́м, да пребу́дет с на́ми неизме́нно. Иису́се, Просвети́телю на́ш, просвети́ ду́ши на́ши Твои́м к Небе́сному Отцу́ Вознесе́нием. Иису́се, Спаси́телю на́ш, спаси́ на́с от малоду́шия и бу́ри Твои́м заступле́нием. Иису́се, Наста́вниче на́ш, сло́вом у́ст Твои́х наста́ви на́с на Твое́ служе́ние. Иису́се, Помо́щниче на́ш, Ду́хом Твои́м Святы́м воспомяни́ на́м Твое́ Открове́ние. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 3.

Си́лою свы́ше Апо́столы облещи́ хотя́й, Иису́се, егда́ на горе́ Елео́нстей обетова́л еси́ и́м Ду́ха Свята́го соше́ствие. Ты́ повеле́л еси́ и́м, да свиде́телие Твои́ бу́дут во Иерусали́ме и во все́й Иуде́и, и да́же до после́дних земли́, глаго́люще: Прииди́те и вни́дите враты́ Мои́ми, угото́вите пу́ть Мо́й и пу́ть твори́те лю́дем Мои́м и ка́мения от пути́ размещи́те, вознеси́те зна́мение на язы́ки, да вси́ ве́рнии воспою́т с ва́ми: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я бе́здну милосе́рдия, Сладча́йший Иису́се, ученики́ Твоя́ и жены́ Тебе́ после́дствовавшия и наипа́че Ро́ждшую Тя́ Ма́терь Твою́ ра́дости безчи́сленныя испо́лнил еси́ во Твое́ Вознесе́ние, егда́ уже́ отступи́в от ни́х, распросте́рл еси́ ру́це Твои́ и благослови́л еси́, глаго́люще: «Се́ А́з с ва́ми е́смь во вся́ дни́ до сконча́ния ве́ка», ти́и же, стра́хом испо́лнени, прославля́ху Твое́ ми́лостивное снисхожде́ние, глаго́люще: Иису́се, ми́лости Пода́телю, поми́ловати ро́д челове́ческий на Елео́н прише́дый. Иису́се, ско́рбных Увесели́телю, су́щия с Тобо́ю дру́ги Твоя́ уте́шити восхоте́вый. Иису́се, Наде́ждо безнаде́жных, Твои́м благослове́нием при отше́ствии на не́бо на́с от уны́ния сохрани́вый. Иису́се, Прибе́жище безприю́тных, Твои́м Вознесе́нием восхо́д к Отцу́ Небе́сному и на́м дарова́вый. Иису́се, Уте́шителю Благи́й, Уте́шителя Ина́го от Отца́ посла́ти на́м обеща́вый. Иису́се, Па́стырю овца́м Вели́кий, Твоему́ ве́рному ста́ду разсе́ятися не благоволи́вый. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 4.

Бу́рю вну́трь недоуме́ния и печа́ли мно́гия иму́ще, Апо́столи рыда́нием сле́з испо́лнишася, егда́ уви́деша Тя́, Христе́, на о́блацех возноси́ма и пла́чуще глаго́лаху: Влады́ко, ка́ко ны́не оставля́еши рабы́ Твоя́, и́х же за милосе́рдие Твое́ возлюби́л еси́, ка́мо и́деши, рука́ми содержа́й концы́? Мы́ же оста́вивше вся́, Тебе́ Бо́гу после́довахом, ра́дующеся, во ве́ки с Тобо́ю наде́жду иму́ще бы́ти. Не оста́ви на́с си́рых, я́коже обеща́лся еси́, не разлучи́ся от на́с, Па́стырю на́ш До́брый, но посли́ на́м Пресвята́го Ду́ха Твоего́, наставля́юща, просвеща́юща и освяща́юща ду́ши на́ша, да благода́рственно воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́ша рыда́ния учени́к Твои́х, Влады́ко Го́споди, о разлуче́нии скорбя́щих, Ты́ соверше́ннейшее благослове́ние препода́л еси́ друго́м Твои́м, глаго́люще: не пла́чите возлю́бленнии, и се́тование все́ отри́ните, поле́зно ва́м е́сть, да А́з иду́ ко Отцу́ Моему́, а́ще бо не иду́, Уте́шитель не прии́дет. Ва́с ра́ди с небесе́ снидо́х и ва́с ра́ди па́ки восхожду́ на не́бо угото́вати ме́сто ва́м, не оста́влю бо ове́ц Мои́х, я́же собра́х, не забу́ду, и́хже возлюби́х. Ти́и же Боже́ственными словесы́ си́ми уте́шени бы́вше, со умиле́нием возопи́ша Тебе́: Иису́се Всеблаги́й, печа́ль и сле́зы на́ши на ра́дость преложи́вый, не лиши́ на́с и ве́чныя ра́дости во Ца́рствии Твое́м. Иису́се Всеще́дрый, ра́достию испо́лнивый на́с во Твое́м Вознесе́нии, сохрани́ ду́х на́ш в при́сном ра́довании и во стра́нствии земно́м. Иису́се, я́коже ко́кош собра́вый птенцы́ своя́, не попусти́ на́м по сто́гнам ми́ра сего́ разлучи́тися. Иису́се, сою́зом любве́ на́с на Ве́чери связа́вый, не да́ждь на́м по де́йству сатанину́, я́ко пшени́це разсе́ятися. Иису́се, ми́р Тво́й на́м в насле́дие оста́вивый, соблюди́ на́с в единомы́слии и любви́ Твое́й. Иису́се, оби́тели мно́зи в раи́ устро́ивый, угото́ви ме́сто на́м в Небе́сной Оби́тели Твое́й. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 5.

Боготе́чный о́блак пресве́тел зело́ подъя́т Тя́, Жизнода́вче Го́споди, ученико́м зря́щим, егда́ отступи́в от ни́х, благослови́л еси́, и та́ко со сла́вою мно́гою, я́ко на крыле́х херуви́мских носи́мый, преди́вный восхо́д Тво́й ко Отцу́ Твоему́ соверши́л еси́ на не́бо, е́же пре́жде непроходи́мо бы́сть от духо́в зло́бы поднебе́сных и от князе́й вла́сти возду́шныя, ны́не же вну́трь Тебе́ прия́т, да от все́й тва́ри ви́димыя и неви́димыя услы́шиши А́нгельскую пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше пресла́вное Твое́ с пло́тию на небеса́ Восхожде́ние, Царю́ тва́ри, чи́ни А́нгельския, до́лу су́щия, ужа́сшеся, глаго́лаху си́лам го́рнейшим: Возми́те врата́ ве́чная, я́ко гряде́т Ца́рь Сла́вы, отве́рзитеся небеса́ и вы́ небеса́ небе́с, восприими́те Го́спода си́л и поклони́теся Ему́, вопию́ще: Иису́се, Сла́вы О́тчия сия́ние, просвети́ на́с све́том Лица́ Твоего́. Иису́се, го́рних умо́в облиста́ние, облиста́й на́с в невече́рнем дни́ Ца́рствия Твоего́. Иису́се, прише́дый я́ве во огни́ и бу́ре зе́льней, у́мное Твое́ не́бо свы́ше призови́. Иису́се, Ве́лий и Хва́льный зело́ в горе́ Твое́й Святе́й, пра́вду Твою́ в небесе́х возвести́. Иису́се, возвели́чивый до небе́с ми́лость Твою́, яви́ сла́ву Твою́ по все́й земли́. Иису́се, возше́дый на не́бо небеси́ на восто́ке, во ве́к Сло́во Твое́ да пребу́дет на небеси́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 6.

Пропове́дницы Боже́ственныя Сла́вы, нача́льнейшия чи́ны А́нгельския, су́щия на высоте́ небе́сней Госпо́дствия, Престо́ли, многоочи́тии Херуви́ми и шестокрыла́тии Серафи́ми, отверзо́ша вку́пе вся́ высоты́ небе́сныя, срета́юще Тя́, Влады́ко Вся́ческих, и ви́дяще Тя́ Возне́сшагося во пло́ти, дру́г ко дру́гу со удивле́нием вопия́ху: Кто́ Се́й, прише́дый из Едо́ма, Держа́вный и Си́льный во бра́ни? Кто́ Се́й, прише́дый от Васо́ра, е́же е́сть от пло́ти? Почто́ червле́ны ри́зы Его́, я́ко от омоче́ния кро́вию, вене́ц терно́вен нося́й? Се́й е́сть вои́стину Ца́рь Сла́вы, А́гнец Бо́жий за спасе́ние ми́ра закла́нный и воскресы́й, во пло́ти ны́не гряды́й се́сти одесну́ю Отца́, Ему́же вы́ну воспева́ти бу́дем: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́л еси́ Боже́ственною сла́вою, Иису́се, егда́ естество́ челове́ческое, в него́же обле́кся еси́, ми́лостивно возне́сл еси́, Отцу́ спосади́л еси́, и обожи́л еси́ е́. Те́мже небе́снии безпло́тнии чи́нове, чудеси́ удивля́ющеся, ужаса́хуся, у́жасом и тре́петом содержи́мии, Твое́ человеколю́бие велича́ху. С ни́миже и мы́ земни́и Твое́ на́с ра́ди снисхожде́ние и е́же от на́с на небеса́ Вознесе́ние славосло́вяще, мо́лимся, глаго́люще: Иису́се, струя́ Сы́й жи́зни, Твои́м на не́бо Вознесе́нием на́м стра́нником земли́ пу́ть жи́зни ве́чныя в Вы́шний Иерусали́м указа́вый. Иису́се, бе́здна Сы́й ми́лости, Твои́м одесну́ю Отца́ седе́нием плотско́е на́ше восприя́тие обожи́вый. Иису́се, взе́мый на ра́мо заблу́ждшее естество́ на́ше, возми́ на Себе́ и моя́ тя́жкия прегреше́ния. Иису́се, возше́дый Пло́тию ко Безпло́тному Отцу́, возведи́ горе́ моя́ до́лу пони́кшия помышле́ния. Иису́се, от земли́ одесну́ю Бо́га и Отца́ на го́рняя возше́дый, да́руй ми́ десну́ю ча́сть спаса́емых ове́ц получи́ти. Иису́се, от Сио́на благоле́пие красоты́ Твоея́ яви́вый, сподо́би мя́ прича́стником ве́чнаго блаже́нства Твоего́ бы́ти. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 7.

Хотя́й вознести́ и просла́вити па́дшее во Ада́ме естество́ челове́ческое, Ты́, я́ко вторы́й Ада́м, возше́д на высоту́ небе́сную, угото́вал еси́ Престо́л Тво́й во ве́к ве́ка, и се́л еси́ одесну́ю Бо́га и Отца́, Божество́м Твои́м ника́коже разлучи́выйся Оте́ческих не́др. Прииди́те у́бо обнища́вшему на́с ра́ди и возше́дшему одесну́ю Отца́ Иису́су поклони́мся, дади́м вели́чия Ему́, и воспое́м из глубины́ души́: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вое и чи́стое жи́тельство откры́л еси́, Го́споди, егда́ с Пло́тию Твое́ю возше́л еси́ на небеса́, да состаре́вшийся мно́гими греха́ми ми́р обнови́ши возста́нием Твои́м и на небеса́ Вознесе́нием, показу́я на́м я́вственно, я́коже Боже́ственный Па́вел глаго́лет, я́ко жи́тельство на́ше на небесе́х е́сть. Сего́ ра́ди устрани́мся су́етнаго ми́ра, у́м на небеса́ преложи́ша, и вопию́ще Тебе́ такова́я: Иису́се, со А́нгелы небе́сными Божество́м Свои́м на небеса́ возше́ствием на́с к небе́сному жи́тельству подвиза́тися призва́вый. Иису́се, с челове́ки — земны́й Пло́тию, Свои́м от земли́ отше́ствием на́с от земны́х пристра́стий отвраща́тися научи́вый. Иису́се, взыска́ти прише́дый заблу́ждшее овча́, к незаблу́ждшим Твои́м овца́м возведи́ на́с на небеса́. Иису́се, совокупи́ти соше́дый растоя́щаяся естества́, я́же на земли́ соедини́ небе́сным у Вы́шняго Отца́. Иису́се, во о́блаце ле́гце возше́дый на небеса́, сподо́би на́с, земна́я оста́вльше, при́сно взира́ти на небе́сная врата́. Иису́се, седя́й во сла́ве на Престо́ле Божества́, да́ждь на́м, отве́рзше о́чи, от Зако́на разуме́ти Твоя́ чудеса́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 8.

Стра́нно и ди́вно Твое́ Воскресе́ние, стра́нно и стра́шно Твое́, Жизнода́вче Христе́, е́же от святы́я горы́ Боже́ственное Вознесе́ние, непостижи́мо и па́че ума́ Твое́ е́же одесну́ю Отца́ во Пло́ти сиде́ние, о не́мже Дави́д ду́хом глаго́ла: «Рече́ Госпо́дь Го́сподеви Моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твои́ подно́жие но́г Твои́х». Сего́ ра́ди вся́ си́лы небе́сныя, зря́ще Твое́ на небеса́ возше́ствие, вои́стину покори́шася под но́зи Твои́, пою́ще а́нгельскими язы́ки Херуви́мскую пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь бе́ в Вы́шних, Сладча́йший Иису́се, егда́ во́лею на́с ра́ди возне́слся еси́ со сла́вою на небеса́ и одесну́ю се́л еси́ Бо́га и Отца́, но и ни́жних ника́коже отлучи́лся еси́, зане́ обетова́л еси́ пребыва́ти неотсту́пно в Це́ркви и вопия́л еси́ лю́бящим Тя́: «А́з е́смь с ва́ми и никто́же на вы́». Сие́ ми́лостивое обетова́ние Твое́ вы́ну по́мняще и храня́ще в се́рдце, с любо́вию вопие́м Тебе́ такова́я: Иису́се, вся́ку вла́сть на небеси́ и на земли́ по Вознесе́нии Твое́м восприя́вый, восприими́ на́с в Твое́ ве́чное насле́дие. Иису́се, вся́кия ра́дости ученики́ Твоя́ обетова́нием Свята́го Ду́ха испо́лнивый, испо́лни на́с Того́ благода́ти прише́ствием. Иису́се, приклони́вый схожде́нием небеса́, приклони́ пред вели́чием сла́вы Твоея́ до́лу прикло́ньшуюся мою́ горды́ню. Иису́се, превозне́сши Возше́ствием Твои́м всю́ тва́рь, превознеси́ горе́ мою́ ду́шу воспева́ти со А́нгелы Твою́ Святы́ню. Иису́се, Бо́жий Сло́ве, Сло́вом Твои́м небеса́ утверди́вый, утверди́ в се́рдце мое́м словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Иису́се, Сы́не Оте́чь, Ду́хом у́ст Твои́м всю́ си́лу Твою́ с небе́с яви́вый, обнови́ Ду́х пра́вый во утро́бе мое́й, я́ко да не оскверню́ себе́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 9.

Все́ естество́ па́дшее челове́ческое, до́лу пони́кшее и грехми́ истле́вшее, взя́л еси́ на ра́мо Свое́, Влады́ко Го́споди, новосотвори́вый Собо́ю, и превы́ше вся́каго нача́ла и вла́сти возве́л еси́ дне́сь и Бо́гу и Отцу́ приве́л еси́, и с Собо́ю спосади́л еси́ на Престо́ле Небе́снем, да освяти́ши е́, и спросла́виши, и обожи́ши. Безпло́тнии же, удивля́ющеся, глаго́лаху: Кто́ Се́й Кра́сный Му́ж, но не Челове́к то́чию, но вку́пе Бо́г и Челове́к, Ему́же да пое́м вы́ну: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и Боже́ственнии, ученицы́ Твои́, Спа́се, Твоему́ пресла́вному Восхожде́нию удивля́ющеся, на не́бо взира́ху, скорбя́ще, Тебе́ возне́сшуся, и се́ два́ А́нгела предста́ста пред ни́ми во оде́жди беле́, и реко́ста и́м во утеше́ние: «Му́жие Галиле́йстии, что́ стоите́, зря́ще на не́бо? Се́й Иису́с, вознесы́йся от ва́с на не́бо, та́кожде прии́дет, и́мже о́бразом ви́деста Его́ иду́ща на не́бо». Сие́ а́нгельское благове́стие о Второ́м Прише́ствии Твое́м, Го́споди, ученицы́ Твои́ слы́шавше, в ра́достный тре́пет приидо́ша, с ни́миже и мы́ ра́достно да воспое́м Тебе́ такова́я: Иису́се, Вознесы́йся от на́с во все́й сла́ве Твое́й, е́й, гряди́ ско́ро со А́нгелы святы́ми Твои́ми. Иису́се, име́яй па́ки приити́ сотвори́ти су́д пра́в, е́й, гряди́ со сла́вою во све́тлости святы́х Твои́х. Иису́се, ве́лий и стра́шный зело́ над все́ми окре́стными, поми́луй и защити́ тогда́ вся́ кро́ткия земли́. Иису́се, прославля́емый в Сове́те Святы́х Твои́х, Са́м на́с спросла́ви во Ца́рствии Твое́м на небеси́. Иису́се, проше́дый небеса́ Пло́тию, благоволи́ провести́ ду́шу по мыта́рствам возду́шным и улицезре́ти Тя́. Иису́се, Вознесы́йся на о́блацех небе́сных, сподо́би на́м с весе́лием и со дерзнове́нием в после́дний де́нь на о́блацех усре́сти Тя́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ су́щия с Тобо́ю ученики́, Христе́ Спа́се, и вся́ ве́рующия словеси́ и́х ра́ди в Тя́, и по Тебе́ после́довавшая, возше́л еси́ на небеса́, да угото́виши ме́сто и́м, я́ко в дому́ Отца́ Твоего́ оби́тели мно́ги су́ть, я́коже Са́м ре́кл еси́ ко стра́сти гряды́й, глаго́ля: «А́ще уготовлю ме́сто ва́м, па́ки прииду́ и поиму́ вы́ к Себе́, да иде́же е́смь А́з, и вы́ бу́дете». Сего́ ра́ди сподо́би и на́м, Го́споди, по сме́ртнем вознесе́нии на́шем обрести́ хра́мину нерукотворе́ну, ве́чну на небесе́х, угото́ванную не от дре́ва, или́ се́на или́ тро́стия пло́тских де́л на́ших ра́ди, я́же во огне́ не устоя́т, но от зла́та или́ сребра́ или́ ка́меней драги́х на Твое́м основа́нии назда́нную, иде́же вы́ну бу́дем Тебе́ сла́вити и воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Царю́ Предве́чный, Иису́се Христе́, на небеса́ возше́дый с Пречи́стою Твое́ю Пло́тию и все́х на́с в небе́сное на́ше Оте́чество призва́вый, возведи́ на́с до́лу пове́рженных от мирски́х пристра́стий и плотски́х мудрова́ний к высоте́ небе́сней и да́руй на́м еще́ во дни́ пло́ти на́шея чи́стым свиде́тельством со́вести причасти́тися небе́сныя жи́зни и вы́ну вкуша́ти в та́инстве Боже́ственныя Евхари́стии небе́сную пи́щу, да от чи́стаго се́рдца и ду́ха пра́ваго воспое́м Тебе́ такова́я: Иису́се, Вели́кий Архиере́ю гряду́щих бла́г, в Вознесе́ние Свое́ проше́дый небеса́ Пло́тию и возше́дый не в рукотворе́нный хра́м, но в са́мое не́бо, да Ли́ку Бо́жию от на́с предста́неши. Иису́се, Небе́сный Архите́ктоне, ски́нию нерукотворе́нную на небесе́х сооруди́вый и еди́ною вше́дый во Свята́я Святы́х ко Отцу́ со Свое́ю Кро́вию, да ве́чное искупле́ние соверши́ши. Иису́се, Непоро́чный А́гнче Бо́жий, еди́ною за грехи́ ми́ра закла́нный, «во е́же вознести́ грехи́ мно́гих», вознеси́ к Престо́лу Бо́жию моя́ о гресе́х приноше́ния. Иису́се, Но́ваго Заве́та Хода́таю, еди́ною на небеса́ ко Отцу́ возше́дый, во е́же откры́ти пу́ть в Небе́сную Ски́нию, восприими́ о нечистоте́ мое́й воздыха́ния. Иису́се, Возлю́бленный Женише́ на́ш, Светосия́нный Черто́г на небеси́ угото́вавый, угото́ви та́мо ме́сто Тебе́ Еди́ному служи́ти восхоте́вшим. Иису́се, До́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, небе́сная па́стбища в раи́ Твоему́ ста́ду произрасти́вый, да́руй на́м венцы́, Тебе́ Еди́ному после́довати возжела́вшим. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 11.

Пе́ние всеумиле́нное приноша́ше Боже́ственному Вознесе́нию Твоему́, Сло́ве, ро́ждшая Тя́ Всенепоро́чная Ма́ти Твоя́. Та́ бо во стра́сти Твое́й ма́терски па́че все́х боле́зноваше о Тебе́, сего́ ра́ди подоба́ше То́й в прославле́ние Пло́ти Твоея́ премно́жайшия наслади́тися ра́дости, и с се́ю ра́достию вели́кою сни́де с Елео́нския горы́ со апо́столы, и возврати́шася вси́ во Иерусали́м и взыдо́ша в го́рницу, и бя́ху вси́ Апо́столи, терпя́ще единоду́шно вку́пе в моли́тве, моле́нии и поще́нии с жена́ми и Мари́ею Ма́терию Иису́совой, и с бра́тиею Его́, ча́юще Соше́ствия Свята́го Ду́ха, хва́ляще и благословя́ще Бо́га, и воспева́юще Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́т ве́чный и нетле́нный возсия́ всему́ ми́ру от Святы́я горы́ Елео́нския, иде́же стоя́сте пречи́стыя но́зе Твои́, Христе́ Спа́се, егда́ возне́слся еси́ со сла́вою на небеса́, зане́ проше́д небеса́ с Пло́тию, Ты́ отве́рзл еси́ врата́ небе́сная, паде́нием Ада́мовым заключе́нная, и Са́м сы́й Пу́ть, И́стина и Живо́т, откры́л еси́ пу́ть вся́кой пло́ти во оби́тели Отца́ Твоего́ Небе́снаго, я́коже и предре́кл еси́ Твои́м ученико́м, глаго́ля: «Отсе́ле у́зрите не́бо отве́рсто и А́нгелы Бо́жии восходя́щыя и нисходя́щыя над Сы́на Челове́ческаго». Сего́ ра́ди ве́дуще пу́ть Тво́й, я́ко никто́же прии́дет ко Отцу́, то́кмо Тобо́ю, пое́м Тебе́ си́це: Иису́се, на о́блацех све́та возше́дый ко Отцу́, уга́сший свети́льник души́ моея́ просвети́. Иису́се, во све́тлостех святы́х Твои́х вознесы́йся горе́, животворя́щий о́гнь Тво́й в се́рдце мое́м воспламени́. Иису́се, па́че Со́лнца Возсия́вый на высоте́ небе́сней в Вознесе́нии Твое́м, теплото́ю Ду́ха Твоего́ хла́д души́ моея́ разжени́. Иису́се, Све́т от Све́та Божества́ Твоего́ возсия́вый ми́ру от Отца́, све́том слове́с Твои́х в но́щи греха́ на́с спя́щих просвети́. Иису́се, Со́лнце Пра́вды, име́яй от кра́я небесе́ Восхо́д Тво́й и Сре́тение Твое́ — да́же до кра́я небесе́, во всю́ зе́млю веща́ние Твое́ возвеща́й на́м всегда́. Иису́се, Невече́рний Све́те, име́яй па́ки в Прише́ствие Твое́ исхо́д Тво́й, я́ко мо́лнию от восто́к и да́же до за́пад явле́ние Твое́, огне́м гне́ва Твоего́ не попали́ на́с тогда́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 12.

Благода́ть но́вую препода́л еси́, Сладча́йший Иису́се, к соверше́нию святы́х и в созида́ние Це́ркви Святы́я Твоея́, егда́ на небеса́ с Пречи́стою Твое́ю Пло́тию возше́л еси́ и одесну́ю Бо́га и Отца́ се́л еси́, я́коже пи́сано е́сть: «Сше́дый пре́жде в до́льнейшия страны́ земли́ спасе́ния на́шего ра́ди», Ты́ ны́не возше́л еси́ на высоту́ превы́ше все́х небе́с, да испо́лниши вся́ческая к соверше́нию святы́х, в созида́ние Те́ла Христо́ва, сего́ ра́ди плени́л еси́ пле́н, и пода́л еси́ дая́ния челове́ком, до́ндеже дости́гнем вси́ в соедине́ние ве́ры и позна́ния Тебе́, Сы́на Бо́жия, в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́зраста исполне́ния Твоего́, да та́ко, спасе́ние улучи́вше, благода́рственно воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще Твое́ во́льное на небеса́ со сла́вою Вознесе́ние, поклоня́емся Твоему́, Влады́ко Христе́, одесну́ю Бо́га и Отца́ соседе́нию, сла́вим Твое́ на небеси́ и на земли́ воцаре́ние и ве́руем со Апо́столы Твои́ми, я́ко вои́стину, и́мже о́бразом возше́л еси́ на не́бо, та́кожде па́ки прии́деши на о́блацех со сла́вою и си́лою мно́гою. Тогда́ у́бо не посрами́ на́с Тебе́ ве́рующих и та́ко вопию́щих: Иису́се, со Отце́м Твои́м на Престо́ле Божества́ при́сно соседя́й, сподо́би побежда́ющим ми́р с по́мощию Твое́ю се́сти с Тобо́ю во Ца́рствии Твое́м. Иису́се, со Святы́м Уте́шителем Ду́хом Твои́м вы́ну споклоня́емый, не лиши́ на́с по обетова́нию Твоему́ Того́ Соше́ствия во служе́нии Твое́м. Иису́се, с Херуви́мы и Серафи́мы и с ли́ки святы́х по Вознесе́нии Твое́м на небеси́ спребыва́яй, пода́ждь на́м зде́ на моли́тву во И́мя Твое́ собра́нным прису́тствие Твое́ ощуща́ти. Иису́се, Святы́я хра́мы Твоя́ по отше́ствии Твое́м на не́бо пра́во в Тя́ ве́рующим дарова́вый, помоги́ на́м во хра́ме стоя́щим себе́ на небесе́ бы́ти помышля́ти. Иису́се, Пречи́стую Ма́терь Твою́ со Апо́столы в Вознесе́ние Твое́ на моли́тву за ве́сь ми́р по Себе́ оста́вивый, не оста́ви на́с без предста́тельства Святы́х Твои́х. Иису́се, Це́рковь, Неве́сту Твою́ на земли́ по Вознесе́нии Твое́м до сконча́ния ве́ка оста́вивый, не лиши́ на́с ча́д Тоя́ благода́тных даро́в Твои́х. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 13.

О Пресла́дкий и Всеще́дрый Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо и седе́нием одесну́ю Бо́га и Отца́ поми́ловавый и обожи́вый па́дшее естество́ на́ше! При́зри с высоты́ небе́сныя на немощны́я и к земли́ пове́рженныя рабы́ Твоя́ и да́руй на́м си́лу свы́ше побежда́ти вся́ искуше́ния от пло́ти, ми́ра и диа́вола находя́щия на ны́, да го́рняя бу́дем му́дрствовати, а не земна́я. И сохрани́ на́с от все́х враго́в ви́димых и неви́димых возстаю́щих на на́с. По кончи́не же земны́я жи́зни на́шея вознеси́ ду́ши на́ша в небе́сныя оби́тели, иде́же со все́ми святы́ми вы́ну воспева́ти бу́дем: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки сопредста́ша Тебе́, Царю́ все́х, на Елео́нстей горе́, со стра́хом ви́девше Тя́ на высоту́ небе́сную взе́млема с пло́тию, и прославля́ху вели́чие человеколю́бия Твоего́, пою́ще Тебе́ та́ко: Иису́се, Царю́ Сла́вы, взы́ди на небеса́ в воскликнове́нии во гла́се тру́бне. Иису́се, Го́споди Си́л, взы́ди на херуви́мы и возлети́ на крилу́ ве́треню. Иису́се, Преве́чный Бо́же, да́ждь гла́су Своему́ гла́с си́лы, да тре́петна бу́дет ны́не вся́ земля́. Иису́се, Превы́шний Све́те, яви́ Си́лу Твою́ на о́блацех, и о́гнь от Лица́ Твоего́ да воспла́менится. Иису́се, Искупи́телю тва́ри, угото́ви на небесе́х Престо́л Тво́й и Ца́рствию Твоему́ да не бу́дет конца́. Иису́се, Тво́рче не́бу и земли́, седи́ одесну́ю Отца́ Твоего́, да бу́дет Бо́г вся́ческая во все́х. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 1.

Возбра́нный Воево́до, Тво́рче не́ба и земли́! Победи́телю сме́рти похва́льное прино́сим пе́ние, я́ко по пресве́тлом Твое́м из ме́ртвых Воскресе́нии на небеса́ со сла́вою возне́слся еси́ и с пречи́стою пло́тию Твое́ю одесну́ю Бо́га и Отца́ возсе́л еси́, да и на́ше па́дшее естество́ совознесе́ши с Собо́ю, и от грехо́в и от ве́чныя сме́рти свободи́ши на ве́ки. Мы́ же Боже́ственное Твое́ Вознесе́ние пра́зднующе со ученики́ Твои́ми от души́ Тебе́ вопие́м: Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Моли́тва на Вознесе́ние Госпо́дне.

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, соше́дый с небе́сных высо́т спасе́ния на́шего ра́ди и напита́вый на́с духо́вною ра́достию во святы́я и пресве́тлыя дни́ Воскресе́ния Твоего́, и па́ки по соверше́нии земна́го служе́ния Твоего́ вознесы́йся от на́с на Не́бо со сла́вою и возсе́дый одесну́ю Бо́га и Отца́! в се́й я́сный и всесве́тлый де́нь Боже́ственнаго на Небеса́ восхожде́ния Твоего́ земля́ пра́зднует и лику́ет, ра́дуется и не́бо вознесе́нием дне́сь Творца́ тва́ри, челове́цы славосло́вят непреста́нно, зря́ще заблу́ждшее и па́дшее естество́ свое́ на ра́мо Твое́, Спа́се, взе́млемое и на небеса́ вознесе́нное, А́нгели же веселя́тся, глаго́люще: Кто́ Се́й, прише́дый во сла́ве, си́лен во бра́ни? Се́й вои́стинну Ца́рь Сла́вы. Сподо́би и на́м немощны́м, земна́я еще́ му́дрствующим и плотоуго́дия, твори́ти не престаю́щим, восхо́д Тво́й на Не́бо стра́шный помышля́ющи и пра́зднующе, плотска́я и жите́йская отложи́ти попече́ния и со апо́столы твои́ми на Не́бо ны́не взира́ти все́м се́рдцем свои́м и все́ми помышле́ньми свои́ми, помина́юще, я́ко та́мо на Небеси́ горе́ жи́тельство на́ше е́сть, зде́сь же на земли́ мы́ то́чию стра́нники и прише́льцы есмы́, отше́дшия из до́ма О́тча в страну́ дале́че греха́. Сего́ ра́ди усе́рдно про́сим Тя́, пресла́вным Вознесе́нием Твои́м, Го́споди, оживи́ на́шу со́весть, ея́же ну́жнейши ничто́же е́сть в ми́ре, возведи́ на́с из пле́на сего́ грехо́внаго пло́ти и ми́ра и сотвори́ на́с го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, я́ко да не ктому́ себе́ угожда́ти бу́дем и жи́ти, но Тебе́ Го́споду и Бо́гу на́шему служи́ти бу́дем и порабо́таем, до́ндеже отреши́вшеся от у́з пло́ти и проше́дши невозбра́нно возду́шныя мыта́рства, дости́гнем Небе́сных оби́телей Твои́х, иде́же, ста́вше одесну́ю вели́чествия Твоего́, со Арха́нгелы и А́нгелы и все́ми святы́ми прославля́ти бу́дем всесвято́е и́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Единосу́щным и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А҆ка́ѳїстъ вознесе́нїю гдⷭ҇ню.

Конда́къ а҃.

Возбра́нный воево́до, тво́рче нб҃а и҆ землѝ. Побѣди́телю сме́рти похва́льное прино́симъ пѣ́нїе, ꙗ҆́кѡ по пресвѣ́тломъ твое́мъ и҆з̾ ме́ртвыхъ воскр҃се́нїи на нб҃са̀ со сла́вою возне́слсѧ є҆сѝ и҆ съ пречⷭ҇тою пло́тїю твое́ю ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ возсѣ́лъ є҆сѝ, да и҆ на́ше па́дшее є҆стество̀ совознесе́ши съ собо́ю, и҆ ѿ грѣхѡ́въ и҆ ѿ вѣ́чныѧ сме́рти свободи́ши на вѣ́ки. Мы́ же бжⷭ҇твенное твоѐ вознесе́нїе пра́зднꙋюще со ᲂу҆чн҃кѝ твои́ми ѿ дꙋшѝ тебѣ̀ вопїе́мъ:

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

І҆́косъ а҃.

А҆рха́гг҃лѡвъ и҆ а҆́гг҃лѡвъ ли́ки сопредста́ша тебѣ̀, цр҃ю̀ всѣ́хъ, на є҆леѡ́нстѣй горѣ̀, со стра́хомъ ви́дѣвше тѧ̀ на высотꙋ̀ нбⷭ҇нꙋю взе́млема съ пло́тїю, и҆ прославлѧ́хꙋ вели́чїе чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, пою́ще тебѣ̀ та́кѡ:

І҆и҃се, цр҃ю̀ сла́вы, взы́ди на нб҃са̀ въ воскликнове́нїи во гла́сѣ трꙋ́бнѣ: і҆и҃се, гдⷭ҇и си́лъ, взы́ди на херꙋві́мы и҆ возлетѝ на крилꙋ̀ вѣ́трєню.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, да́ждь гла́сꙋ своемꙋ̀ гла́съ си́лы, да тре́петна бꙋ́детъ ны́нѣ всѧ̀ землѧ̀: і҆и҃се, превы́шнїй свѣ́те, ꙗ҆вѝ си́лꙋ твою̀ на ѻ҆́блацѣхъ, и҆ ѻ҆́гнь ѿ лица̀ твоегѡ̀ да воспла́менитсѧ.

І҆и҃се, и҆скꙋпи́телю тва́ри, ᲂу҆гото́ви на нб҃сѣ́хъ прⷭ҇то́лъ тво́й и҆ црⷭ҇твїю твоемꙋ̀ да не бꙋ́детъ конца̀: і҆и҃се, тво́рче нб҃ꙋ и҆ землѝ, сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀ твоегѡ̀, да бꙋ́детъ бг҃ъ всѧ́ческаѧ во всѣ́хъ.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѣвше а҆пⷭ҇ли тѧ̀ и҆з̾ ме́ртвыхъ возста́вша, влⷣко гдⷭ҇и, є҆гда̀ во дне́хъ четы́редесѧтихъ ꙗ҆влѧ́лъ є҆сѝ себѐ и҆́мъ, глаго́люще ѡ҆ та́йнахъ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ, и҆ воспрїѧ́вше ѿ тебє̀ за́повѣдь ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма не ѿлꙋча́тисѧ, но ча́ѧти ѻ҆бѣтова́нїѧ ѻ҆́ч҃а, до́ндеже ѡ҆блекꙋ́тсѧ си́лою свы́ше, соше́дшесѧ, пребыва́хꙋ є҆динодꙋ́шнѡ вкꙋ́пѣ на моли́твѣ пою́ще тебѣ̀ є҆ди́ными ᲂу҆сты̀ и҆ є҆ди́нымъ се́рдцемъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ бжⷭ҇твеннагѡ смотрѣ́нїѧ ѿкрыва́ѧ, всебл҃гі́й і҆и҃се, и҆зве́лъ є҆сѝ ᲂу҆ченикѝ твоѧ̀ во́нъ до виѳа́нїи, и҆ возве́дъ и҆̀хъ на го́рꙋ є҆леѡ́нскꙋю, нача́тъ къ вели́комꙋ твоегѡ̀ вознесе́нїѧ на нб҃о та́инствꙋ гото́вити, глаго́люще: прибли́жисѧ, ѽ, дрꙋ́зи моѝ, восхожде́нїѧ вре́мѧ, ше́дше ᲂу҆́бѡ наꙋчи́те всѧ̑ ꙗ҆зы̑ки сло́вꙋ, є҆́же слы́шасте ѿ гла́са моегѡ̀, крⷭ҇тѧ́ще и҆̀хъ во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а. Ті́и же, є҆щѐ земна̑ѧ мꙋ́дрствꙋюще, вопроша́хꙋ, не въ сїе́ ли лѣ́то ᲂу҆стро́иши црⷭ҇твїе і҆и҃лево. Ѻ҆ба́че ты̀ ре́клъ є҆сѝ и҆́мъ: нѣ́сть ва́ше разꙋмѣ́ти времена̀ и҆ лѣ́та, ꙗ҆́же ѻ҆ц҃ъ положѝ во свое́й вла́сти, да вы́нꙋ гото́ви бꙋ́дꙋтъ ко срѣ́тенїю своегѡ̀ жениха̀ нбⷭ҇нагѡ, вопїю́ще:

І҆и҃се, па́стырю до́брый, не разлꙋча́йсѧ никогда́же ѿ на́съ, но пребꙋ́ди съ на́ми неѿстꙋ́пнѡ: і҆и҃се, ᲂу҆чи́телю бл҃гі́й, ст҃а́гѡ ᲂу҆тѣ́шителѧ дх҃а ниспослѝ на́мъ, да пребꙋ́детъ съ на́ми неизмѣ́ннѡ.

І҆и҃се, просвѣти́телю на́шъ, просвѣтѝ дꙋ́ши на́ши твои́мъ къ нбⷭ҇номꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ вознесе́нїемъ: і҆и҃се, сп҃си́телю на́шъ, сп҃сѝ на́съ ѿ малодꙋ́шїѧ и҆ бꙋ́ри твои́мъ застꙋпле́нїемъ.

І҆и҃се, наста́вниче на́шъ, сло́вомъ ᲂу҆́стъ твои́хъ наста́ви на́съ на твоѐ слꙋже́нїе: і҆и҃се, помо́щниче на́шъ, дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ воспомѧнѝ на́мъ твоѐ ѿкрове́нїе.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ г҃.

Си́лою свы́ше а҆пⷭ҇лы ѡ҆блещѝ хотѧ́й, і҆и҃се, є҆гда̀ на горѣ̀ є҆леѡ́нстѣй ѡ҆бѣтова́лъ є҆сѝ и҆́мъ дх҃а ст҃а́гѡ соше́ствїе. Ты̀ повелѣ́лъ є҆сѝ и҆́мъ, да свидѣ́телїе твоѝ бꙋ́дꙋтъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ во все́й і҆ꙋде́и, и҆ да́же до послѣ́днихъ землѝ, глаго́люще: прїиди́те и҆ вни́дите враты̑ мои́ми, ᲂу҆гото́вите пꙋ́ть мо́й и҆ пꙋ́ть твори́те лю́демъ мои́мъ и҆ ка́менїѧ ѿ пꙋтѝ размещи́те, вознеси́те зна́менїе на ꙗ҆зы́ки, да всѝ вѣ́рнїи воспою́тъ съ ва́ми: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧ бе́зднꙋ милосе́рдїѧ, сладча́йшїй і҆и҃се, ᲂу҆ченикѝ твоѧ̀ и҆ жены̀ тебѣ̀ послѣ́дствовавшїѧ и҆ наипа́че ро́ждшꙋю тѧ̀ мт҃рь твою̀ ра́дости безчи́сленныѧ и҆спо́лнилъ є҆сѝ во твоѐ вознесе́нїе, є҆гда̀ ᲂу҆жѐ ѿстꙋпи́въ ѿ ни́хъ, распросте́рлъ є҆сѝ рꙋ́цѣ твоѝ и҆ бл҃гослови́лъ є҆сѝ, глаго́люще: сѐ а҆́зъ съ ва́ми є҆́смь во всѧ̑ дни̑ до сконча́нїѧ вѣ́ка: ті́и же, стра́хомъ и҆спо́лнени, прославлѧ́хꙋ твоѐ млⷭ҇тивное снисхожде́нїе, глаго́люще:

І҆и҃се, млⷭ҇ти пода́телю, поми́ловати ро́дъ чл҃вѣ́ческїй на є҆леѡ́нъ прише́дый: і҆и҃се, ско́рбныхъ ᲂу҆весели́телю, сꙋ́щїѧ съ тобо́ю дрꙋ́ги твоѧ̀ ᲂу҆тѣ́шити восхотѣ́вый.

І҆и҃се, наде́ждо безнаде́жныхъ, твои́мъ бл҃гослове́нїемъ при ѿше́ствїи на нб҃о на́съ ѿ ᲂу҆ны́нїѧ сохрани́вый: і҆и҃се, прибѣ́жище безпрїю́тныхъ, твои́мъ вознесе́нїемъ восхо́дъ къ ѻ҆ц҃ꙋ̀ нбⷭ҇номꙋ и҆ на́мъ дарова́вый.

І҆и҃се, ᲂу҆тѣ́шителю бл҃гі́й, ᲂу҆тѣ́шителѧ и҆на́гѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀ посла́ти на́мъ ѡ҆бѣща́вый: і҆и҃се, па́стырю ѻ҆вца́мъ вели́кїй, твоемꙋ̀ вѣ́рномꙋ ста́дꙋ разсѣ́ѧтисѧ не бл҃говоли́вый.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рю внꙋ́трь недоꙋмѣ́нїѧ и҆ печа́ли мнѡ́гїѧ и҆мꙋ́ще, а҆пⷭ҇ли рыда́нїемъ сле́зъ и҆спо́лнишасѧ, є҆гда̀ ᲂу҆ви́дѣша тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, на ѻ҆́блацѣхъ возноси́ма и҆ пла́чꙋще глаго́лахꙋ: влⷣко, ка́кѡ ны́нѣ ѡ҆ставлѧ́еши рабы̑ твоѧ̑, и҆̀хже за млⷭ҇рдїе твоѐ возлюби́лъ є҆сѝ, ка́мѡ и҆́деши, рꙋка́ми содержа́й концы̀; мы́ же ѡ҆ста́вивше всѧ̑, тебѣ̀ бг҃ꙋ послѣ́довахомъ, ра́дꙋющесѧ, во вѣ́ки съ тобо́ю наде́ждꙋ и҆мꙋ́ще бы́ти. Не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ, ꙗ҆́коже ѡ҆бѣща́лсѧ є҆сѝ, не разлꙋчи́сѧ ѿ на́съ, па́стырю на́шъ до́брый, но послѝ на́мъ прест҃а́гѡ дх҃а твоегѡ̀, наставлѧ́юща, просвѣща́юща и҆ ѡ҆сщ҃а́юща дꙋ́ши на́шѧ, да бл҃года́рственнѡ воспое́мъ тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́ша рыда́нїѧ ᲂу҆чени̑къ твои́хъ, влⷣко гдⷭ҇и, ѡ҆ разлꙋче́нїи скорбѧ́щихъ, ты̀ соверше́ннѣйшее бл҃гослове́нїе препода́лъ є҆сѝ дрꙋгѡ́мъ твои́мъ, глаго́люще: не пла́чите возлю́бленнїи, и҆ сѣ́тованїе всѣ̀ ѿри́ните, поле́знѡ ва́мъ є҆́сть, да а҆́зъ и҆дꙋ̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ моемꙋ̀, а҆́ще бо не и҆дꙋ̀, ᲂу҆тѣ́шитель не прїи́детъ. Ва́съ ра́ди съ нб҃сѐ снидо́хъ и҆ ва́съ ра́ди па́ки восхождꙋ̀ на нб҃о ᲂу҆гото́вати мѣ́сто ва́мъ, не ѡ҆ста́влю бо ѻ҆ве́цъ мои́хъ, ꙗ҆̀же собра́хъ, не забꙋ́дꙋ, и҆̀хже возлюби́хъ. Ті́и же бжⷭ҇твенными словєсы̀ си́ми ᲂу҆тѣ́шени бы́вше, со ᲂу҆миле́нїемъ возопи́ша тебѣ̀:

І҆и҃се всебл҃гі́й, печа́ль и҆ сле́зы на́ши на ра́дость преложи́вый, не лишѝ на́съ и҆ вѣ́чныѧ ра́дости во црⷭ҇твїи твое́мъ: і҆и҃се всеще́дрый, ра́достїю и҆спо́лнивый на́съ во твое́мъ вознесе́нїи, сохранѝ дꙋ́хъ на́шъ въ при́сномъ ра́дованїи и҆ во стра́нствїи земно́мъ.

І҆и҃се, ꙗ҆́коже ко́кошъ собра́вый птенцы̀ своѧ̀, не попꙋстѝ на́мъ по сто́гнамъ мі́ра сегѡ̀ разлꙋчи́тисѧ: і҆и҃се, сою́зомъ любвѐ на́съ на ве́чери свѧза́вый, не да́ждь на́мъ по дѣ́йствꙋ сатанинꙋ̀, ꙗ҆́кѡ пшени́це разсѣ́ѧтисѧ.

І҆и҃се, ми́ръ тво́й на́мъ въ наслѣ́дїе ѡ҆ста́вивый, соблюдѝ на́съ въ є҆диномы́слїи и҆ любвѝ твое́й: і҆и҃се, ѡ҆би́тєли мнѡ́зи въ раѝ ᲂу҆стро́ивый, ᲂу҆гото́ви мѣ́сто на́мъ въ нбⷭ҇ной ѡ҆би́тели твое́й.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чный ѻ҆́блакъ пресвѣ́телъ ѕѣлѡ̀ под̾ѧ́тъ тѧ̀, жизнода́вче гдⷭ҇и, ᲂу҆ченикѡ́мъ зрѧ́щимъ, є҆гда̀ ѿстꙋпи́въ ѿ ни́хъ, бл҃гослови́лъ є҆сѝ, и҆ та́кѡ со сла́вою мно́гою, ꙗ҆́кѡ на крылѣ́хъ херꙋві́мскихъ носи́мый, преди́вный восхо́дъ тво́й ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀ соверши́лъ є҆сѝ на нб҃о, є҆́же пре́жде непроходи́мо бы́сть ѿ дꙋхѡ́въ ѕло́бы поднебе́сныхъ и҆ ѿ кнѧзе́й вла́сти воздꙋ́шныѧ, ны́нѣ же внꙋ́трь тебѐ прїѧ́тъ, да ѿ все́й тва́ри ви̑димыѧ и҆ неви̑димыѧ ᲂу҆слы́шиши а҆́гг҃льскꙋю пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвше пресла́вное твоѐ съ пло́тїю на нб҃са̀ восхожде́нїе, цр҃ю̀ тва́ри, чи́ни а҆́гг҃льскїѧ, до́лꙋ сꙋ́щїѧ, ᲂу҆жа́сшесѧ, глаго́лахꙋ си́ламъ го́рнѣйшимъ: возми́те врата̀ вѣ́чнаѧ, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ цр҃ь сла́вы, ѿве́рзитесѧ нб҃са̀ и҆ вы̀ нб҃са̀ нб҃съ, воспрїими́те гдⷭ҇а си́лъ и҆ поклони́тесѧ є҆мꙋ̀, вопїю́ще:

І҆и҃се, сла́вы ѻ҆́ч҃їѧ сїѧ́нїе, просвѣтѝ на́съ свѣ́томъ лица̀ твоегѡ̀: і҆и҃се, го́рнихъ ᲂу҆мѡ́въ ѡ҆блиста́нїе, ѡ҆блиста́й на́съ въ невече́рнѣмъ днѝ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀.

І҆и҃се, прише́дый ꙗ҆́вѣ во ѻ҆гнѝ и҆ бꙋ́рѣ ѕѣ́льнѣй, ᲂу҆́мное твоѐ нб҃о свы́ше призовѝ: і҆и҃се, ве́лїй и҆ хва́льный ѕѣлѡ̀ въ горѣ̀ твое́й ст҃ѣ́й, пра́вдꙋ твою̀ въ нб҃сѣ́хъ возвѣстѝ.

І҆и҃се, возвели́чивый до нб҃съ млⷭ҇ть твою̀, ꙗ҆вѝ сла́вꙋ твою̀ по все́й землѝ: і҆и҃се, возше́дый на нб҃о нб҃сѝ на восто́кѣ, во вѣ́къ сло́во твоѐ да пребꙋ́детъ на нб҃сѝ.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дницы бжⷭ҇твенныѧ сла́вы, нача́льнѣйшїѧ чи́ны а҆́гг҃льскїѧ, сꙋ́щїѧ на высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй гдⷭ҇ствїѧ, прⷭ҇то́ли, многоѻчи́тїи херꙋві́ми и҆ шестокрыла́тїи серафі́ми, ѿверзо́ша вкꙋ́пѣ всѧ̑ высѡты̀ нбⷭ҇ныѧ, срѣта́юще тѧ̀, влⷣко всѧ́ческихъ, и҆ ви́дѧще тѧ̀ возне́сшагосѧ во пло́ти, дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ со ᲂу҆дивле́нїемъ вопїѧ́хꙋ: кто̀ се́й, прише́дый и҆з̾ є҆дѡ́ма, держа́вный и҆ си́льный во бра́ни; Кто̀ се́й, прише́дый ѿ васѡ́ра, є҆́же є҆́сть ѿ пло́ти; Почто̀ червлє́ны ри̑зы є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѿ ѡ҆моче́нїѧ кро́вїю, вѣне́цъ терно́венъ носѧ́й; Се́й є҆́сть вои́стиннꙋ цр҃ь сла́вы, а҆́гнецъ бж҃їй за сп҃се́нїе мі́ра закла́нный и҆ воскрⷭ҇ы́й, во пло́ти ны́нѣ грѧды́й сѣ́сти ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀, є҆мꙋ́же вы́нꙋ воспѣва́ти бꙋ́демъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенною сла́вою, і҆и҃се, є҆гда̀ є҆стество̀ чл҃вѣ́ческое, въ него́же ѡ҆бле́ксѧ є҆сѝ, ми́лостивнѡ возне́слъ є҆сѝ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ спосади́лъ є҆сѝ, и҆ ѡ҆бж҃и́лъ є҆сѝ є҆̀. Тѣ́мже нбⷭ҇нїи безпло́тнїи чи́нове, чꙋдесѝ ᲂу҆дивлѧ́ющесѧ, ᲂу҆жаса́хꙋсѧ, ᲂу҆́жасомъ и҆ тре́петомъ содержи́мїи, твоѐ чл҃вѣколю́бїе велича́хꙋ. Съ ни́миже и҆ мы̀ земні́и твоѐ на́съ ра́ди снисхожде́нїе и҆ є҆́же ѿ на́съ на нб҃са̀ вознесе́нїе славосло́вѧще, мо́лимсѧ, глаго́люще:

І҆и҃се, стрꙋѧ̀ сы́й жи́зни, твои́мъ на нб҃о вознесе́нїемъ на́мъ стра́нникѡмъ землѝ пꙋ́ть жи́зни вѣ́чныѧ въ вы́шнїй і҆ерⷭ҇ли́мъ ᲂу҆каза́вый: і҆и҃се, бе́здна сы́й ми́лости, твои́мъ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀ сѣдѣ́нїемъ плотско́е на́ше воспрїѧ́тїе ѡ҆бж҃и́вый.

І҆и҃се, взе́мый на ра́мо заблꙋ́ждшее є҆стество̀ на́ше, возмѝ на себѣ̀ и҆ моѧ̑ тѧ̑жкїѧ прегрѣшє́нїѧ: і҆и҃се, возше́дый пло́тїю ко безпло́тномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, возведѝ горѣ̀ моѧ̀ до́лꙋ пони́кшыѧ помышлє́нїѧ.

І҆и҃се, ѿ землѝ ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ на го́рнѧѧ возше́дый, да́рꙋй мѝ деснꙋ́ю ча́сть сп҃са́емыхъ ѻ҆ве́цъ полꙋчи́ти: і҆и҃се, ѿ сїѡ́на бл҃голѣ́пїе красоты̀ твоеѧ̀ ꙗ҆ви́вый, сподо́би мѧ̀ прича́стникомъ вѣ́чнагѡ бл҃же́нства твоегѡ̀ бы́ти.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́й вознестѝ и҆ просла́вити па́дшее во а҆да́мѣ є҆стество̀ чл҃вѣ́ческое, ты̀, ꙗ҆́кѡ вторы́й а҆да́мъ, возше́дъ на высотꙋ̀ нбⷭ҇нꙋю, ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ прⷭ҇то́лъ тво́й во вѣ́къ вѣ́ка, и҆ сѣ́лъ є҆сѝ ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, бжⷭ҇тво́мъ твои́мъ ника́коже разлꙋчи́выйсѧ ѻ҆ч҃ескихъ нѣ́дръ. Прїиди́те ᲂу҆́бѡ ѡ҆бнища́вшемꙋ на́съ ра́ди и҆ возше́дшемꙋ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀ і҆и҃сꙋ поклони́мсѧ, дади́мъ вели̑чїѧ є҆мꙋ̀, и҆ воспое́мъ и҆з̾ глꙋбины̀ дꙋшѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вое и҆ чⷭ҇тое жи́тельство ѿкры́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, є҆гда̀ съ пло́тїю твое́ю возше́лъ є҆сѝ на нб҃са̀, да состарѣ́вшїйсѧ мно́гими грѣха́ми мі́ръ ѡ҆бнови́ши возста́нїемъ твои́мъ и҆ на нб҃са̀ вознесе́нїемъ, показꙋ́ѧ на́мъ ꙗ҆́вственнѡ, ꙗ҆́коже бжⷭ҇твенный па́ѵелъ глаго́летъ, ꙗ҆́кѡ жи́тельство на́ше на нб҃сѣ́хъ є҆́сть. Сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆страни́мсѧ сꙋ́етнагѡ мі́ра, ᲂу҆́мъ на нб҃са̀ преложи́ша, и҆ вопїю́ще тебѣ̀ такова̑ѧ:

І҆и҃се, со а҆́гг҃лы нбⷭ҇ными бжⷭ҇тво́мъ свои́мъ на нб҃са̀ возше́ствїемъ на́съ къ нбⷭ҇номꙋ жи́тельствꙋ подвиза́тисѧ призва́вый: і҆и҃се, съ человѣ́ки земны́й пло́тїю, свои́мъ ѿ землѝ ѿше́ствїемъ на́съ ѿ земны́хъ пристра́стїй ѿвраща́тисѧ наꙋчи́вый.

І҆и҃се, взыска́ти прише́дый заблꙋ́ждшее ѻ҆вча̀, къ незаблꙋ́ждшымъ твои̑мъ ѻ҆вца́мъ возведѝ на́съ на нб҃са̀: і҆и҃се, совокꙋпи́ти соше́дый растоѧ́щаѧсѧ є҆стества̀, ꙗ҆́же на землѝ соединѝ нбⷭ҇нымъ ᲂу҆ вы́шнѧгѡ ѻ҆ц҃а̀.

І҆и҃се, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ возше́дый на нб҃са̀, сподо́би на́съ, земна̑ѧ ѡ҆ста́вльше, при́снѡ взира́ти на нбⷭ҇наѧ врата̀: і҆и҃се, сѣдѧ́й во сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, да́ждь на́мъ, ѿве́рзше ѻ҆́чи, ѿ зако́на разꙋмѣ́ти твоѧ̑ чꙋдеса̀.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ и҃.

Стра́ннѡ и҆ ди́внѡ твоѐ воскр҃се́нїе, стра́ннѡ и҆ стра́шнѡ твоѐ, жизнода́вче хрⷭ҇тѐ, є҆́же ѿ ст҃ы́ѧ горы̀ бжⷭ҇твенное вознесе́нїе, непостижи́мѡ и҆ па́че ᲂу҆ма̀ твоѐ є҆́же ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀ во пло́ти сидѣ́нїе, ѡ҆ не́мже дв҃дъ дх҃омъ глаго́ла: речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇еви моемꙋ̀: сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ, до́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѝ подно́жїе но́гъ твои́хъ. Сегѡ̀ ра́ди всѧ̀ си́лы нбⷭ҇ныѧ, зрѧ́ще твоѐ на нб҃са̀ возше́ствїе, вои́стиннꙋ покори́шасѧ под̾ но́зи твоѝ, пою́ще а҆́гг҃льскими ꙗ҆зы̑ки херꙋві́мскꙋю пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь бѣ̀ въ вы́шнихъ, сладча́йшїй і҆и҃се, є҆гда̀ во́лею на́съ ра́ди возне́слсѧ є҆сѝ со сла́вою на нб҃са̀ и҆ ѡ҆деснꙋ́ю сѣ́лъ є҆сѝ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, но и҆ ни́жнихъ ника́коже ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ, занѐ ѡ҆бѣтова́лъ є҆сѝ пребыва́ти неѿстꙋ́пнѡ въ цр҃кви и҆ вопїѧ́лъ є҆сѝ лю́бѧщимъ тѧ̀: а҆́зъ є҆́смь съ ва́ми и҆ никто́же на вы̀. Сїѐ млⷭ҇тивое ѡ҆бѣтова́нїе твоѐ вы́нꙋ по́мнѧще и҆ хранѧ́ще въ се́рдцѣ, съ любо́вїю вопїе́мъ тебѣ̀ такова̑ѧ:

І҆и҃се, всѧ́кꙋ вла́сть на нб҃сѝ и҆ на землѝ по вознесе́нїи твое́мъ воспрїѧ́вый, воспрїимѝ на́съ въ твоѐ вѣ́чное наслѣ́дїе: і҆и҃се, всѧ́кїѧ ра́дости ᲂу҆ченикѝ твоѧ̀ ѡ҆бѣтова́нїемъ ст҃а́гѡ дх҃а и҆спо́лнивый, и҆спо́лни на́съ тогѡ̀ бл҃года́ти прише́ствїемъ.

І҆и҃се, приклони́вый схожде́нїемъ нб҃са̀, приклонѝ пред̾ вели́чїемъ сла́вы твоеѧ̀ до́лꙋ прикло́ньшꙋюсѧ мою̀ горды́ню: і҆и҃се, превозне́сши возше́ствїемъ твои́мъ всю̀ тва́рь, превознесѝ горѣ̀ мою̀ дꙋ́шꙋ воспѣва́ти со а҆́гг҃лы твою̀ ст҃ы́ню.

І҆и҃се, бж҃їй сло́ве, сло́вомъ твои́мъ нб҃са̀ ᲂу҆тверди́вый, ᲂу҆твердѝ въ се́рдцѣ мое́мъ словеса̀ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ да не согрѣшꙋ̀ тебѣ̀: і҆и҃се, сн҃е ѻ҆ч҃ь, дх҃омъ ᲂу҆́стъ твои́мъ всю̀ си́лꙋ твою̀ съ нб҃съ ꙗ҆ви́вый, ѡ҆бновѝ дх҃ъ пра́вый во ᲂу҆тро́бѣ мое́й, ꙗ҆́кѡ да не ѡ҆скверню̀ себє̀.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѐ є҆стество̀ па́дшее чл҃вѣ́ческое, до́лꙋ пони́кшее и҆ грѣхмѝ и҆стлѣ́вшее, взѧ́лъ є҆сѝ на ра́мо своѐ, влⷣко гдⷭ҇и, новосотвори́вый собо́ю, и҆ превы́ше всѧ́кагѡ нача́ла и҆ вла́сти возве́лъ є҆сѝ дне́сь и҆ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ приве́лъ є҆сѝ, и҆ съ собо́ю спосади́лъ є҆сѝ на прⷭ҇то́лѣ нбⷭ҇нѣмъ, да ѡ҆ст҃и́ши є҆̀, и҆ спросла́виши, и҆ ѡ҆божи́ши. Безпло́тнїи же, ᲂу҆дивлѧ́ющесѧ, глаго́лахꙋ: кто̀ се́й кра́сный мꙋ́жъ, но не чл҃вѣ́къ то́чїю, но вкꙋ́пѣ бг҃ъ и҆ чл҃вѣ́къ, є҆мꙋ́же да пое́мъ вы́нꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и бжⷭ҇твеннїи, ᲂу҆ченицы̀ твоѝ, сп҃се, твоемꙋ̀ пресла́вномꙋ восхожде́нїю ᲂу҆дивлѧ́ющесѧ, на нб҃о взира́хꙋ, скорбѧ́ще, тебѐ возне́сшꙋсѧ, и҆ сѐ два̀ а҆́гг҃ла предста́ста пред̾ ни́ми во ѻ҆де́жди бѣлѣ̀, и҆ реко́ста и҆́мъ во ᲂу҆тѣше́нїе: мꙋ́жїе галїле́йстїи, что̀ стоитѐ, зрѧ́ще на нб҃о; се́й і҆и҃съ, вознесы́йсѧ ѿ ва́съ на нб҃о, та́кожде прїи́детъ, и҆́мже ѻ҆́бразомъ ви́дѣста є҆го̀ и҆дꙋ́ща на нб҃о. Сїѐ а҆́гг҃льское бл҃говѣ́стїе ѡ҆ второ́мъ прише́ствїи твое́мъ, гдⷭ҇и, ᲂу҆ченицы̀ твоѝ слы́шавше, въ ра́достный тре́петъ прїидо́ша, съ ни́миже и҆ мы̀ ра́достнѡ да воспое́мъ тебѣ̀ такова̑ѧ:

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ во все́й сла́вѣ твое́й, є҆́й, грѧдѝ ско́рѡ со а҆́гг҃лы ст҃ы́ми твои́ми: і҆и҃се, и҆мѣ́ѧй па́ки прїитѝ сотвори́ти сꙋ́дъ пра́въ, є҆́й, грѧдѝ со сла́вою во свѣ́тлости ст҃ы́хъ твои́хъ.

І҆и҃се, ве́лїй и҆ стра́шный ѕѣлѡ̀ над̾ всѣ́ми ѻ҆кре́стными, поми́лꙋй и҆ защитѝ тогда̀ всѧ̑ крѡ́ткїѧ землѝ: і҆и҃се, прославлѧ́емый въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ твои́хъ, са́мъ на́съ спросла́ви во црⷭ҇твїи твое́мъ на нб҃сѝ.

І҆и҃се, проше́дый нб҃са̀ пло́тїю, бл҃говолѝ провестѝ дꙋ́шꙋ по мыта́рствамъ воздꙋ́шнымъ и҆ ᲂу҆лицезрѣ́ти тѧ̀: і҆и҃се, вознесы́йсѧ на ѻ҆́блацѣхъ нбⷭ҇ныхъ, сподо́би на́мъ съ весе́лїемъ и҆ со дерзнове́нїемъ въ послѣ́днїй де́нь на ѻ҆́блацѣхъ ᲂу҆срѣ́сти тѧ̀.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ і҃.

Сп҃стѝ хотѧ̀ сꙋ́щїѧ съ тобо́ю ᲂу҆ченикѝ, хрⷭ҇тѐ сп҃се, и҆ всѧ̑ вѣ́рꙋющыѧ словесѝ и҆̀хъ ра́ди въ тѧ̀, и҆ по тебѣ̀ послѣ́довавшаѧ, возше́лъ є҆сѝ на нб҃са̀, да ᲂу҆гото́виши мѣ́сто и҆́мъ, ꙗ҆́кѡ въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ твоегѡ̀ ѻ҆би́тєли мнѡ́ги сꙋ́ть, ꙗ҆́коже са́мъ ре́клъ є҆сѝ ко стрⷭ҇ти грѧды́й, глаго́лѧ: а҆́ще ᲂу҆гото́влю мѣ́сто ва́мъ, па́ки прїидꙋ̀ и҆ поимꙋ́ вы къ себѣ̀, да и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, и҆ вы̀ бꙋ́дете. Сегѡ̀ ра́ди сподо́би и҆ на́мъ, гдⷭ҇и, по сме́ртнѣмъ вознесе́нїи на́шемъ ѡ҆брѣстѝ хра́минꙋ нерꙋкотворе́нꙋ, вѣ́чнꙋ на нбⷭ҇ѣ́хъ, ᲂу҆гото́ваннꙋю не ѿ дре́ва, и҆лѝ сѣ́на и҆лѝ трѡ́стїѧ пло́тскихъ дѣ́лъ на́шихъ ра́ди, ꙗ҆́же во ѻ҆гнѣ̀ не ᲂу҆стоѧ́тъ, но ѿ зла́та и҆лѝ сребра̀ и҆лѝ ка́меней драги́хъ на твое́мъ ѡ҆снова́нїи назда́ннꙋю, и҆дѣ́же вы́нꙋ бꙋ́демъ тебѐ сла́вити и҆ воспѣва́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Цр҃ю̀ предвѣ́чный, і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, на нб҃са̀ возше́дый съ пречⷭ҇тою твое́ю пло́тїю и҆ всѣ́хъ на́съ въ нбⷭ҇ное на́ше ѻ҆ч҃ество призва́вый, возведѝ на́съ до́лꙋ пове́рженныхъ ѿ мїрски́хъ пристра́стїй и҆ плотски́хъ мꙋдрова́нїй къ высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй и҆ да́рꙋй на́мъ є҆щѐ во днѝ пло́ти на́шеѧ чи́стымъ свидѣ́тельствомъ со́вѣсти причасти́тисѧ нбⷭ҇ныѧ жи́зни и҆ вы́нꙋ вкꙋша́ти въ та́инствѣ бжⷭ҇твенныѧ є҆ѵхарі́стїи нбⷭ҇нꙋю пи́щꙋ, да ѿ чи́стагѡ се́рдца и҆ дꙋ́ха пра́вагѡ воспое́мъ тебѣ̀ такова̑ѧ:

І҆и҃се, вели́кїй а҆рхїере́ю грѧдꙋ́щихъ бл҃гъ, въ вознесе́нїе своѐ проше́дый нб҃са̀ пло́тїю и҆ возше́дый не въ рꙋкотворе́нный хра́мъ, но въ са́мое нб҃о, да ли́кꙋ бж҃їю ѿ на́съ предста́неши: і҆и҃се, нбⷭ҇ный а҆рхїте́ктѡне, ски́нїю нерꙋкотворе́ннꙋю на нб҃сѣ́хъ соѡрꙋди́вый и҆ є҆ди́ною вше́дый во ст҃а́ѧ ст҃ы́хъ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ со свое́ю кро́вїю, да вѣ́чное и҆скꙋпле́нїе соверши́ши.

І҆и҃се, непоро́чный а҆́гнче бж҃їй, є҆ди́ною за грѣхѝ мі́ра закла́нный, во є҆́же вознестѝ грѣхѝ мно́гихъ, вознесѝ къ прⷭ҇то́лꙋ бж҃їю моѧ̑ ѡ҆ грѣсѣ́хъ приношє́нїѧ: і҆и҃се, но́вагѡ завѣ́та хода́таю, є҆ди́ною на нб҃са̀ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ возше́дый, во є҆́же ѿкры́ти пꙋ́ть въ нбⷭ҇нꙋю ски́нїю, воспрїимѝ ѡ҆ нечистотѣ̀ мое́й воздыха́нїѧ.

І҆и҃се, возлю́бленный женишѐ на́шъ, свѣтосїѧ́нный черто́гъ на нб҃сѝ ᲂу҆гото́вавый, ᲂу҆гото́ви та́мѡ мѣ́стѡ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ слꙋжи́ти восхотѣ́вшымъ: і҆и҃се, до́брый па́стырю твои́хъ ѻ҆ве́цъ, нбⷭ҇наѧ па́стбища въ раѝ твоемꙋ̀ ста́дꙋ произрасти́вый, да́рꙋй на́мъ вѣнцы̀, тебѣ̀ є҆ди́номꙋ послѣ́довати возжела́вшымъ.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе всеꙋмиле́нное приноша́ше бжⷭ҇твенномꙋ вознесе́нїю твоемꙋ̀, сло́ве, ро́ждшаѧ тѧ̀ всенепоро́чнаѧ мт҃и твоѧ̀. Та́ бо во стра́сти твое́й мт҃рски па́че всѣ́хъ болѣ́зноваше ѡ҆ тебѣ̀, сегѡ̀ ра́ди подоба́ше то́й въ прославле́нїе пло́ти твоеѧ̀ премно́жайшїѧ наслади́тисѧ ра́дости, и҆ съ се́ю ра́достїю вели́кою сни́де съ є҆леѡ́нскїѧ горы̀ со а҆пⷭ҇лы, и҆ возврати́шасѧ всѝ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ взыдо́ша въ го́рницꙋ, и҆ бѧ́хꙋ всѝ а҆пⷭ҇ли, терпѧ́ще є҆динодꙋ́шнѡ вкꙋ́пѣ въ моли́твѣ, моле́нїи и҆ поще́нїи съ жена́ми и҆ мр҃і́ею мт҃рїю і҆и҃совой, и҆ съ бра́тїею є҆гѡ̀, ча́юще соше́ствїѧ ст҃а́гѡ дх҃а, хва́лѧще и҆ бл҃гословѧ́ще бг҃а, и҆ воспѣва́юще є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тъ вѣ́чный и҆ нетлѣ́нный возсїѧ̀ всемꙋ̀ мі́рꙋ ѿ ст҃ы́ѧ горы̀ є҆леѡ́нскїѧ, и҆дѣ́же стоѧ́сте пречⷭ҇тыѧ но́зѣ твоѝ, хрⷭ҇тѐ сп҃се, є҆гда̀ возне́слсѧ є҆сѝ со сла́вою на нб҃са̀, занѐ проше́дъ нб҃са̀ съ пло́тїю, ты̀ ѿве́рзлъ є҆сѝ врата̀ нбⷭ҇наѧ, паде́нїемъ а҆да́мовымъ заключе́ннаѧ, и҆ са́мъ сы́й пꙋ́ть, и҆́стина и҆ живо́тъ, ѿкры́лъ є҆сѝ пꙋ́ть всѧ́кой пло́ти во ѻ҆би́тєли ѻ҆ц҃а̀ твоегѡ̀ нбⷭ҇нагѡ, ꙗ҆́коже и҆ предре́клъ є҆сѝ твои́мъ ᲂу҆ченико́мъ, глаго́лѧ: ѿсе́лѣ ᲂу҆́зрите нб҃о ѿве́рсто и҆ а҆́гг҃лы бж҃їи восходѧ́щыѧ и҆ нисходѧ́щыѧ над̾ сн҃а чл҃вѣ́ческагѡ. Сегѡ̀ ра́ди вѣ́дꙋще пꙋ́ть тво́й, ꙗ҆́кѡ никто́же прїи́детъ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, то́кмо тобо́ю, пое́мъ тебѣ̀ си́це:

І҆и҃се, на ѻ҆́блацѣхъ свѣ́та возше́дый ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, ᲂу҆га́сшїй свѣти́льникъ дꙋшѝ моеѧ̀ просвѣтѝ: і҆и҃се, во свѣ́тлостехъ ст҃ы́хъ твои́хъ вознесы́йсѧ горѣ̀, животворѧ́щїй ѻ҆́гнь тво́й въ се́рдцѣ мое́мъ воспламенѝ.

І҆и҃се, па́че со́лнца возсїѧ́вый на высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй въ вознесе́нїи твое́мъ, теплото́ю дх҃а твоегѡ̀ хла́дъ дꙋшѝ моеѧ̀ разженѝ: і҆и҃се, свѣ́тъ ѿ свѣ́та бжⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ возсїѧ́вый мі́рꙋ ѿ ѻ҆ц҃а̀, свѣ́томъ слове́съ твои́хъ въ но́щи грѣха̀ на́съ спѧ́щихъ просвѣтѝ.

І҆и҃се, со́лнце пра́вды, и҆мѣ́ѧй ѿ кра́ѧ нб҃сѐ восхо́дъ тво́й и҆ срѣ́тенїе твоѐ да́же до кра́ѧ нб҃сѐ, во всю̀ зе́млю вѣща́нїе твоѐ возвѣща́й на́мъ всегда̀: і҆и҃се, невече́рнїй свѣ́те, и҆мѣ́ѧй па́ки въ прише́ствїе твоѐ и҆схо́дъ тво́й, ꙗ҆́кѡ мо́лнїю ѿ востѡ́къ и҆ да́же до за̑падъ ꙗ҆вле́нїе твоѐ, ѻ҆гне́мъ гнѣ́ва твоегѡ̀ не попалѝ на́съ тогда̀.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть но́вꙋю препода́лъ є҆сѝ, сладча́йшїй і҆и҃се, къ соверше́нїю ст҃ы́хъ и҆ въ созида́нїе цр҃кви ст҃ы́ѧ твоеѧ̀, є҆гда̀ на нб҃са̀ съ пречⷭ҇тою твое́ю пло́тїю возше́лъ є҆сѝ и҆ ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ сѣ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть: сше́дый пре́жде въ до́льнѣйшїѧ страны̑ землѝ сп҃се́нїѧ на́шегѡ ра́ди, ты̀ ны́нѣ возше́лъ є҆сѝ на высотꙋ̀ превы́ше всѣ́хъ нб҃съ, да и҆спо́лниши всѧ́чєскаѧ къ соверше́нїю ст҃ы́хъ, въ созида́нїе тѣ́ла хрⷭ҇то́ва, сегѡ̀ ра́ди плѣни́лъ є҆сѝ плѣ́нъ, и҆ пода́лъ є҆сѝ даѧ́нїѧ чл҃вѣ́кѡмъ, до́ндеже дости́гнемъ всѝ въ соедине́нїе вѣ́ры и҆ позна́нїѧ тебѐ, сн҃а бж҃їѧ, въ мꙋ́жа соверше́нна, въ мѣ́рꙋ во́зраста и҆сполне́нїѧ твоегѡ̀, да та́кѡ, сп҃се́нїе ᲂу҆лꙋчи́вше, бл҃года́рственнѡ воспое́мъ тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѐ во́льное на нб҃са̀ со сла́вою вознесе́нїе, поклонѧ́емсѧ твоемꙋ̀, влⷣко хрⷭ҇тѐ, ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ сосѣдѣ́нїю, сла́вимъ твоѐ на нб҃сѝ и҆ на землѝ воцр҃е́нїе и҆ вѣ́рꙋемъ со а҆пⷭ҇лы твои́ми, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, и҆́мже ѻ҆́бразомъ возше́лъ є҆сѝ на нб҃о, та́кожде па́ки прїи́деши на ѻ҆́блацѣхъ со сла́вою и҆ си́лою мно́гою. Тогда̀ ᲂу҆́бѡ не посрамѝ на́съ тебѣ̀ вѣ́рꙋющихъ и҆ та́кѡ вопїю́щихъ:

І҆и҃се, со ѻ҆ц҃е́мъ твои́мъ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀ при́снѡ сосѣдѧ́й, сподо́би побѣжда́ющымъ мі́ръ съ по́мощїю твое́ю сѣ́сти съ тобо́ю во црⷭ҇твїи твое́мъ: і҆и҃се, со ст҃ы́мъ ᲂу҆тѣ́шителемъ дх҃омъ твои́мъ вы́нꙋ споклонѧ́емый, не лишѝ на́съ по ѡ҆бѣтова́нїю твоемꙋ̀ того̀ соше́ствїѧ во слꙋже́нїи твое́мъ.

І҆и҃се, съ херꙋві́мы и҆ серафі́мы и҆ съ ли́ки ст҃ы́хъ по вознесе́нїи твое́мъ на нб҃сѝ спребыва́ѧй, пода́ждь на́мъ здѣ̀ на моли́твꙋ во и҆́мѧ твоѐ собра̑ннымъ присꙋ́тствїе твоѐ ѡ҆щꙋща́ти: і҆и҃се, ст҃ы́ѧ хра́мы твоѧ̑ по ѿше́ствїи твое́мъ на нб҃о пра́вѡ въ тѧ̀ вѣ́рꙋющымъ дарова́вый, помогѝ на́мъ во хра́мѣ стоѧ́щымъ себє̀ на нб҃сѐ бы́ти помышлѧ́ти.

І҆и҃се, пречⷭ҇тꙋю мт҃рь твою̀ со а҆пⷭ҇лы въ вознесе́нїе твоѐ на моли́твꙋ за ве́сь мі́ръ по себѣ̀ ѡ҆ста́вивый, не ѡ҆ста́ви на́съ без̾ предста́тельства ст҃ы́хъ твои́хъ: і҆и҃се, цр҃ковь, невѣ́стꙋ твою̀ на землѝ по вознесе́нїи твое́мъ до сконча́нїѧ вѣ́ка ѡ҆ста́вивый, не лишѝ на́съ ча́дъ тоѧ̀ бл҃года́тныхъ дарѡ́въ твои́хъ.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ, пресла́дкїй и҆ всеще́дрый і҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о и҆ сѣдѣ́нїемъ ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ поми́ловавый и҆ ѡ҆бж҃и́вый па́дшее є҆стество̀ на́ше! при́зри съ высоты̀ нбⷭ҇ныѧ на немѡщны́ѧ и҆ къ землѝ пове́ржєнныѧ рабы̑ твоѧ̑ и҆ да́рꙋй на́мъ си́лꙋ свы́ше побѣжда́ти всѧ̑ и҆скꙋше́нїѧ ѿ пло́ти, мі́ра и҆ дїа́вола находѧ́щїѧ на ны̀, да гѡ́рнѧѧ бꙋ́демъ мꙋ́дрствовати, а҆ не земна̑ѧ. И҆ сохранѝ на́съ ѿ всѣ́хъ врагѡ́въ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ возстаю́щихъ на на́съ. По кончи́нѣ же земны́ѧ жи́зни на́шеѧ вознесѝ дꙋ́ши на́ша въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли, и҆дѣ́же со всѣ́ми ст҃ы́ми вы́нꙋ воспѣва́ти бꙋ́демъ: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И҆ па́ки і҆́косъ а҃-й и҆ конда́къ а҃-й.

І҆́косъ а҃.

А҆рха́гг҃лѡвъ и҆ а҆́гг҃лѡвъ ли́ки сопредста́ша тебѣ̀, цр҃ю̀ всѣ́хъ, на є҆леѡ́нстѣй горѣ̀, со стра́хомъ ви́дѣвше тѧ̀ на высотꙋ̀ нбⷭ҇нꙋю взе́млема съ пло́тїю, и҆ прославлѧ́хꙋ вели́чїе чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, пою́ще тебѣ̀ та́кѡ:

І҆и҃се, цр҃ю̀ сла́вы, взы́ди на нб҃са̀ въ воскликнове́нїи во гла́сѣ трꙋ́бнѣ: і҆и҃се, гдⷭ҇и си́лъ, взы́ди на херꙋві́мы и҆ возлетѝ на крилꙋ̀ вѣ́трєню.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, да́ждь гла́сꙋ своемꙋ̀ гла́съ си́лы, да тре́петна бꙋ́детъ ны́нѣ всѧ̀ землѧ̀: і҆и҃се, превы́шнїй свѣ́те, ꙗ҆вѝ си́лꙋ твою̀ на ѻ҆́блацѣхъ, и҆ ѻ҆́гнь ѿ лица̀ твоегѡ̀ да воспла́менитсѧ.

І҆и҃се, и҆скꙋпи́телю тва́ри, ᲂу҆гото́ви на нб҃сѣ́хъ прⷭ҇то́лъ тво́й и҆ црⷭ҇твїю твоемꙋ̀ да не бꙋ́детъ конца̀: і҆и҃се, тво́рче нб҃ꙋ и҆ землѝ, сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀ твоегѡ̀, да бꙋ́детъ бг҃ъ всѧ́ческаѧ во всѣ́хъ.

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Конда́къ а҃.

Возбра́нный воево́до, тво́рче нб҃а и҆ землѝ. Побѣди́телю сме́рти похва́льное прино́симъ пѣ́нїе, ꙗ҆́кѡ по пресвѣ́тломъ твое́мъ и҆з̾ ме́ртвыхъ воскр҃се́нїи на нб҃са̀ со сла́вою возне́слсѧ є҆сѝ и҆ съ пречⷭ҇тою пло́тїю твое́ю ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ возсѣ́лъ є҆сѝ, да и҆ на́ше па́дшее є҆стество̀ совознесе́ши съ собо́ю, и҆ ѿ грѣхѡ́въ и҆ ѿ вѣ́чныѧ сме́рти свободи́ши на вѣ́ки. Мы́ же бжⷭ҇твенное твоѐ вознесе́нїе пра́зднꙋюще со ᲂу҆чн҃кѝ твои́ми ѿ дꙋшѝ тебѣ̀ вопїе́мъ:

І҆и҃се, вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ.

Мл҃тва на вознесе́нїе гдⷭ҇не.

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́шъ, соше́дый съ нбⷭ҇ныхъ высо́тъ сп҃се́нїѧ на́шегѡ ра́ди и҆ напита́вый на́съ дꙋхо́вною ра́достїю во ст҃ы́ѧ и҆ пресвѣ́тлыѧ днѝ воскр҃се́нїѧ твоегѡ̀, и҆ па́ки по соверше́нїи земна́гѡ слꙋже́нїѧ твоегѡ̀ вознесы́йсѧ ѿ на́съ на нб҃о со сла́вою и҆ возсѣ́дый ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀! въ се́й ꙗ҆́сный и҆ всесвѣ́тлый де́нь бжⷭ҇твеннагѡ на нб҃са̀ восхожде́нїѧ твоегѡ̀ землѧ̀ пра́зднꙋетъ и҆ ликꙋ́етъ, ра́дꙋетсѧ и҆ нб҃о вознесе́нїемъ дне́сь творца̀ тва́ри, чл҃вѣ́цы славосло́вѧтъ непреста́ннѡ, зрѧ́ще заблꙋ́ждшее и҆ па́дшее є҆стество̀ своѐ на ра́мо твоѐ, сп҃се, взе́млемое и҆ на нб҃са̀ вознесе́нное, а҆́гг҃ли же веселѧ́тсѧ, глаго́люще: кто̀ се́й, прише́дый во сла́вѣ, си́ленъ во бра́ни; се́й вои́стиннꙋ цр҃ь сла́вы. Сподо́би и҆ на́мъ немощны́мъ, земна̑ѧ є҆щѐ мꙋ́дрствꙋющымъ и҆ плотоꙋго́дїѧ, твори́ти не престаю́щымъ, восхо́дъ тво́й на нб҃о стра́шный помышлѧ́ющи и҆ пра́зднꙋюще, плѡтска́ѧ и҆ житє́йскаѧ ѿложи́ти попечє́нїѧ и҆ со а҆пⷭ҇лы твои́ми на нб҃о ны́нѣ взира́ти всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ и҆ всѣ́ми помышле́ньми свои́ми, помина́юще, ꙗ҆́кѡ та́мѡ на нб҃сѝ горѣ̀ жи́тельство на́ше є҆́сть, здѣ́сь же на землѝ мы̀ то́чїю стра́нники и҆ прише́льцы є҆смы̀, ѿше́дшыѧ и҆з̾ до́ма ѻ҆́ч҃а въ странꙋ̀ дале́че грѣха̀. Сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆се́рднѡ про́симъ тѧ̀, пресла́внымъ вознесе́нїемъ твои́мъ, гдⷭ҇и, ѡ҆живѝ на́шꙋ со́вѣсть, є҆ѧ́же нꙋ́жнѣйши ничто́же є҆́сть въ мі́рѣ, возведѝ на́съ и҆з̾ плѣ́на сегѡ̀ грѣхо́внагѡ пло́ти и҆ мі́ра и҆ сотворѝ на́съ гѡ́рнѧѧ мꙋ́дрствовати, а҆ не земна̑ѧ, ꙗ҆́кѡ да не ктомꙋ̀ себѣ̀ ᲂу҆гожда́ти бꙋ́демъ и҆ жи́ти, но тебѣ̀ гдⷭ҇ꙋ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ слꙋжи́ти бꙋ́демъ и҆ порабо́таемъ, до́ндеже ѿрѣши́вшесѧ ѿ ᲂу҆́зъ пло́ти и҆ проше́дши невозбра́ннѡ воздꙋ̑шныѧ мыта̑рства, дости́гнемъ нбⷭ҇ныхъ ѻ҆би́телей твои́хъ, и҆дѣ́же, ста́вше ѡ҆деснꙋ́ю вели́чествїѧ твоегѡ̀, со а҆рха́гг҃лы и҆ а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми прославлѧ́ти бꙋ́демъ всест҃о́е и҆́мѧ твоѐ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ прест҃ы́мъ и҆ є҆диносꙋ́щнымъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Праздник Вознесения Господня празднуется на 40-й день после Пасхи.

Беседа на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа 

святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского

Видите ли вы общее нам торжество, которое Господь Иисус Христос даровал верующим в Него Своим вознесением на небо? Это торжество явилось чрез печаль. Видите ли вы жизнь или, лучше, бессмертие? Оно возблистало для нас чрез смерть. Видите ли вы небесную высоту, на которую восшел Христос, и высокую славу, которою Он был прославлен? Он получил ее чрез уничижение и бесславие. И апостол сказал о Христе, что Он смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя. Темже и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякаго имене: да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп.2:8-11). Итак, если Бог превознес Христа Своего потому, что Он смирил Себя, что Он претерпел бесславие, что Он был искушаем, что ради нас Он подъял крест, то как Он прославит нас, если мы не возлюбим смирения, если мы не будем оказывать любви к братиям, если мы не будем стяжать себе души наши терпением в искушениях, если мы не последуем за нашим Вождем, вводящим в вечную жизнь чрез тесные врата и путь? Мы к этому призваны: на сие бо, говорит верховный апостол Петр, и звани бысте: зане и Христос пострада по нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его (1Пет.2:21).

Почему же Христос Божий прошел чрез столь великие страдания? Почему Бог ради этого превознес Его и призывает нас в союз страданий Сына Своего? Сам Бог – один и тот же, всегда и вовеки остающийся без перемены, Сам всё пременяющий на лучшее, как восхощет, Сам попускающий изменяться на худшее всему тому, что желает сего. Итак, создание видимое и невидимое, обладающее свободою, может изменяться на лучшее или худшее,– или, примыкая к воле Божественной, получает от нее потребное для того, чтобы совершать восхождение к лучшему, или, противясь Божественной воле, справедливо оставляется Богом и впадает в худшее состояние. Быв созданы Богом, две разумных природы, – природа духовных ангелов и людей, причастных плоти, – не сохранили повиновения Создателю и Господу природы, но старейший из всех духовных ангелов, первозданный первым отпал от Бога. Те из духовных ангелов, кои остались выше сего падения, суть свет и исполнены света и всегда блистают светлейшим светом, ликуют в первом свете и, как начальники света, посылают светоносную благодать тем, которые освещаются низшим светом. А непрестанно воюющий сатана, оставив повиновение Богу, ушедши от света, был осужден на вечный мрак и соделался сосудом мрака, изобретателем и служителем его, сначала для себя, потом для союзных ангелов преступления, а затем (о несчастие!) и для нас, которые, не доверяясь Богу, поверили ему (диаволу). Но все ангелы позора суть самый мрак, суть начало и полнота неверия, горький корень и источник всякого греха, служат виновниками греха для нас и потому недостойны никакого прощения. А нам подается от Бога по милосердию наказание; хотя мы осуждены на смерть, но не должны подчиняться ей (разве только после того, как не будет дано времени для покаяния). Этим мудро указывается, что наше спасение не безнадежно и что у нас нет никакой причины для отчаяния, ибо вся наша жизнь есть время покаяния, так как Бог не хощет смерти грешника,.. но еже обратитися... и живу быти ему (Иез.18:23). В самом деле, почему не тотчас за падением последовала смерть (человека)? Или каким образом мы, грешники, заслужили бы жизнь, если бы не было надежды на обращение (покаяние)? Напротив, сын Адама, Авель, тотчас получил свидетельство от Бога, что он явился приятным и угодным Ему (Быт.4:4); чрез непродолжительное время после падения Енох начал с верою призывать (имя) Господа (Быт.4:26), а Енох не только угодил, но даже переселен был Богом (Быт.5:24) и, таким образом, явился очевидным доказательством милосердия Божия к грешникам. Снова возрос грех, и снова произошло отпадение нашего рода от Бога: праведно мы были преданы всеобщему потопу, и снова – не один гнев, не одно осуждение без милосердия. Но, как бы второй корень нашего рода, Бог чудесно сохранил Ноя, нашедши его праведным в роде Своем, как бы отрезая его от мира, погруженного в страсти, но не уничтожая до основания род человеческий. После него стал верным и угодным в очах Божиих (получив от Него Самого свидетельство) Авраам, затем Исаак, Иаков и происшедшие от него патриархи, которым было дано обетование, что со святых небес придет Сам великий Пастырь, дабы возвратить жизнь погибшему стаду. Ныне же явился Христос, Само вечное Слово Божие, Которое создало нас, дабы обновить и восстановить пораженных. Воистинну, Он мудро и милостиво совершил наше обновление в образе человека, укрепив нас соединением с нами для обращения к Нему, открыв нам даже путь на небо чрез обращение к Нему, чрез Свое учение, данное нам. Но так как противное излечивается противным, так как мы умерли по злому намерению лукавого, то мы снова ожили по доброму намерению Благого; и так как замысливший о смерти открыл удовольствия, похоти, которыми род наш ниспровергается в бездну, то Замысливший об истинной жизни открыл нам узкий и тесный путь, ведущий к жизни.

Внидите узкими враты, говорит Господь, яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу... узкая врата, и тесный путь вводяй в живот (Мф.7:13, 14). В другом месте, отвращая от сего пути погибельного, Он говорит: горе вам богатым... Горе вам насыщеннии ныне... Горе егда добре рекут вам вси человецы. (Лк.6:24-26); еще: не скрывайте себе сокровищ на земли (Мф.6:19). Внемлите же себе, да не когда отягчают сердца ваша объядением и пиянством и печальми житейскими (Лк.21:34). Како вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще, и славы, яже от единаго Бога, не ищете? (Ин.5:44). Этими словами Господь отвращает от пути, который ведет к смерти; а путь жизни в ином месте Он указывает, говоря так: блажени нищии духом... блажени милостивии... блажени изгнани правды ради (Мф.5:3, 7, 10). Продаждь имение твое и даждь нищим: и имети имаши сокровище на небеси (Мф.19:21). И всяк, иже оставит дом, или братию... или чада, или села, или что-либо другое земное, имене Моего ради и Евангелия, сторицею приимет и живот вечный наследит (Мф.19:29). Господь провозглашает даже гнев напрасный равным человекоубийству и, осуждая на то же самое наказание того, кто во гневе с жестокостию нападает на ближнего, Он сказал, что таковой достоин геенны огненной (Мф.5:22). Кротость же Господь не только назвал блаженною (Мф.5:5), но и одарил величайшими наградами. Невоздержание Он так осуждал, что одно воззрение на женщину с вожделением назвал прелюбодеянием (Мф.5:28). А называя возлюбившего чистоту (сердца) блаженным, Он прибавляет, что такой узрит Бога (Мф.5:8). Он настолько был далек от того, чтобы порицать клятвопреступление, что даже говорит: всё сверх «да, да» и «нет, нет» – от лукавого: буди же слово ваше: ей, ей:, ни, ни: лишше же сею от неприязни есть (Мф.5:37). Но для чего это удвоение? – для того, чтобы согласие того, о чем мы говорим, или «да» или «нет», утверждалось на деле, ибо в таком случае, действительно, «да» – будет «да» (утверждение утверждением) и «нет» – «нет»; иначе же «да» будет «нет» и «нет» будет «да», это очевидно, будет от лукаваго, ибо он когда говорит... ложь, то говорит свое и во истине не стоит (Ин.8:44). Так, все наши слова и действия, всю нашу жизнь Господь облек в истину, в справедливость, кротость, целомудрие. Что же по отношению к тем, которые, разгневавшись против нас, притесняют нас, или словами или делами, и нападают на нас, как в отношении к ним мы должны вести себя? Побеждай, говорит Он, благим злое (Рим.12:21); не воздавай злом за зло (1 Пет.3:9) или за бесчестие бесчестием; но любите враги ваша, благословите кленущия вы, добро творите ненавидящим вас, и молитеся за творящих вам напасть и изгоняющия вы (Мф.5:44). Какая же цель этой угнетенной жизни? Яко да будете, говорит Он, сынове Отца вашего, Иже есть на небесех (Мф.5:45), – наследницы... Богу, снаследницы же Христу (Рим.8:17), живя и царствуя с Богом в вечные веки. Видите ли, какая тесная и тернистая стезя – зачем она требуется от нас?! Видите ли, к какой славе и радости, к какому приобретению она ведет тех, кои стремятся ходить по ней?! Если кто обещает тебе временную жизнь с тем, чтобы ты повиновался ему, ужели ты не окажешь повиновения (за исключением, конечно, того случая, когда он потребует чего-либо свыше сил)? Если, сверх того, он пообещает тебе уврачевание, славу, удовольствия в дополнение к временной жизни, то чего ты не снесешь за это? А если он присоединит царство и царство без войны, без обид, с жизнью продолжительною, безболезненною, то ужели ты не обратишь внимания на это и не почтешь легким то время, которое приведет тебя к этому царству, питаясь надеждой и радуясь обещанному царству, как бы настоящему (если мы думаем, что то царство – истинное)? Что же, мы желаем временной жизни, а вечную ставим ни во что? Царства (правда, великого, но) имеющего конец, славы и радости (правда, великой, однако) преходящей, богатств, соединенных с сею жизнью, мы сильно желаем и трудимся ради них, а благ, гораздо превосходнейших, нетленных, бесконечных мы не ищем и даже не употребляем малого усилия, дабы достигнуть их. Напрасно мы предполагали бы царство без войны, которое находится на земле, или жизнь без труда, которой не обрящешь нигде, кроме неба. Но если кто желает этого (царства) – пусть устремляется на небо и, будет ли легок или тернист путь, ведущий к нему, пусть пролагает по нему стезю, радуясь надеждой, перенося труд.

Вы знаете, ради чего люди обыкновенно отдают самих себя на труды и на смерть. Не за малую ли награду воины представляют себя опасностям и даже поражению? Не для малейшего ли увеличения богатств купец пренебрегает бурями, ветрами и жестокими людьми, которые делают и море и землю опасными? Не из-за малого ли куска хлеба часто многие из сильных бывают слугами господ? Ужели же мы не будем служить человеколюбивому Богу? Ужели мы не удалимся от обилия богатств, чтобы достигнуть небесных богатств? Ужели мы не перенесем поношения и позора со стороны людей, чтобы достигнуть божественной славы, меняя смертное на бессмертное? Ужели мы не будем алкать и жаждать немного, чтобы есть хлеб жизни, сходящий с неба, и пить воды истинно живые, которые кто бы ни нашел достойным есть и пить, тот уже не будет алкать и не возжаждет во веки? Ужели мы не очистим душевные очи, воздерживаясь от всякой душевной и телесной нечистоты, чтобы узреть свет более, светлый, чем солнце, или лучше, чтобы быть чадами высшего света? Да не будет, молю вас, братие, чтобы мы предпочитали свету мрак, божественной и вечной радости – удовольствие смерти и служение геенне, богатящей любви – роскошь тления, вещество огня, которым во веки будут жегомы те, которые домогались зла, как показал нам Господь в притче о богаче и Лазаре (Лк.16:19-31). Но будем жить, как жил Он Сам, как Сам научил нас, уподобившись нам и понесши крест, – будем следовать Ему, распиная плоть со страстьми и похотьми, чтобы спрославиться с Ним и по воскресении быть взятыми к Нему, как Он ныне был взят к Отцу. Став посреди учеников Своих, Он (Спаситель) дал им заповедь о проповеди и обетования Духа, присовокупляя, что Он пребудет с ними до скончания века (Мф.28:20); сказав это и подняв руки Свои, Он благословил их и на виду их поднялся, указывая, что кто будет повиноваться Ему, тот по воскресении вознесется к Богу Отцу. Итак, Господь ушел от них, апостолов, телом, ибо по Божеству Он присущ был им, и, как сказал им, возвеличенный сел одесную Отца с нашим образом. Посему, как Он воскрес и вознесся, так и мы воскреснем все: вознесения же не все достигнем, но только те, у которых еже жити, Христос, и еже умрети (ради Него) приобретение (Флп.1:21). Те, которые прежде смерти распяли грех чрез раскаяние и Евангельское обращение, – те одни только после воскресения восхищены будут на облаках в сретение Господне на воздусе. Апостолы после того, как Господь вознесся, созерцали Его очами душевными и вместе поклонились. И мы, восходя на высшую ступень нашей души, очистим себя от порочных и земных помышлений. Ибо так мы получим и пришествие Утешителя и поклонимся в духе и истине Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Битбунов Г.С. Вознесение Господне. Событие праздника и его эортологическая динамика