Канон собору Дивеевских святых

Припев: Вси́ святи́и Дивéвские, моли́те Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 27 июня (14 июня ст. ст.)

Глас 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца, боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Дне́сь лику́ет оби́тель Диве́евская, четве́ртый уде́л Цари́цы Небе́сныя во вселе́нней имену́емая, прославля́ющи собо́р святы́х свои́х, я́ко зве́зды пресве́тлыя, не́бо церко́вное украси́вших.

Преподо́бне о́тче Серафи́ме! Ты́, попече́ние о оби́тели Диве́евской из у́ст преподо́бныя Алекса́ндры, я́ко заве́т духо́вный, восприе́м, во вся́ дни́ живота́ твоего́ сию́ окормля́л еси́. И ны́не, святы́ми моща́ми зде́ почива́я, обе́та своего́ не нару́шил еси́.

Священному́чениче святи́телю Серафи́ме! Ты́, на ме́сто по́двигов Саро́вскаго Чудотво́рца прише́д, любо́вию к нему́ возгоре́лся еси́, и благослове́ние блаже́нныя Параске́вы улучи́в, многоце́нную ле́топись оби́тели Диве́евския соста́вил еси́.

Чудотво́рцу Саро́вскому тезоимени́те, святи́телю Серафи́ме! Ты́, му́ченическия кончи́ны предрече́ние от него́ прие́м, утеше́ния в виде́нии от того́ сподо́бился еси́. Ны́не же во Ца́рствии Небе́снем вку́пе с ни́м пребыва́еши и мо́лишися о душа́х на́ших.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Пресвята́я Госпоже́, Твои́м посеще́нием Диве́ево освяти́вшая, ра́дуйся, благоче́стие та́мо насади́вшая, ра́дуйся, мона́шествующих зде́ мно́жество собра́вшая.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь, и ми́лостивно в не вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Повеле́ния Цари́цы Небе́сныя о жре́бии Ея́ сподо́бльшися, на по́двиг послуша́ния ре́вностне устреми́лася еси́, преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, и нача́ло оби́тели Диве́евския положи́ла еси́.

Многотру́дныя по́двиги подъе́мши, доброде́тельми мно́гими украси́лася еси́, преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, и, хра́м Каза́нския ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы во оби́тели устро́ивши, вели́кая свята́я жена́ яви́лася еси́.

О преподо́бная ма́ти Ма́рфо, вели́каго а́нгельскаго о́браза восприе́мнице! Ты́ во Ца́рствии Бо́жии со святы́ми де́вами предстои́ши, помяни́ и на́с у Престо́ла Бо́жия.

Свобо́дну себе́ от обру́чника земна́го сотвори́вши, со све́тлою свеще́ю души́ твоея́ в сре́тение Небе́снаго Жениха́ устреми́лася еси́, преподо́бная Еле́но, Ему́же уневе́стившися, в черто́г Небе́сный с му́дрыми де́вами возшла́ еси́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, во уде́л Себе́ Диве́ево избра́вшая, ра́дуйся, Засту́пницею ме́ста сего́ бы́ти изво́лившая, ра́дуйся, ве́рным, пребыва́ющим во оби́тели, Спору́чнице ве́чнаго спасе́ния.

Седа́лен, гла́с 1:

Я́ко зве́зды многосве́тлыя, на не́бе церко́внем просия́вшии и по́двигов добропобе́дных сия́нием и чуде́с заря́ми всю́ зе́млю Диве́евскую просвети́вшии, вы́, святи́и, Боже́ственныя све́тлости яви́лися есте́ прича́стницы и блаже́нныя жи́зни ве́чныя показа́лися есте́ насле́дницы. Те́мже, всера́достную па́мять ва́шу соверша́юще, ве́рно вопие́м: моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти любо́вию ва́с почита́ющим.

Богоро́дичен: Благослове́ние на четве́ртый Тво́й уде́л, я́ко Иве́рии, Афо́ну и гра́ду Ки́еву, излия́ла еси́, Цари́це Небе́сная, и до дне́сь благода́ть Всесвята́го Ду́ха Бо́жия и оби́лие бла́г Небе́сных и земны́х от ме́ста Твоего́ возлю́бленнаго по сло́ву Твоему́ не оскудева́ют.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

И́же лю́бит отца́ или́ ма́терь, сы́на или́ дще́рь па́че Мене́, не́сть Мене́ досто́ин, рече́ Госпо́дь, и и́же не прии́мет креста́ своего́, не́сть Мене́ досто́ин. Ты́ же, блаже́нная ма́ти Пелаги́е, вся́ дома́шняя своя́ оста́вльши, Го́споду твоему́ после́довала еси́ и ду́шу свою́ в живо́т ве́чный соблюла́ еси́.

И́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взыдо́ша, угото́ва Бо́г лю́бящим Его́. Ты́ же, блаже́нная ма́ти Параске́во, вся́ сия́ сокро́вища вы́шшия му́дрости духо́вныя безу́мием Христа́ ра́ди позна́ла еси́.

Се́ е́сть живо́т ве́чный, да позна́ем Го́спода, не разуме́ти бо Того́ сме́рть е́сть. Ты́ же, блаже́нная ма́ти Мари́е, Бо́га я́ко Исто́чника жи́зни позна́вши и возлюби́вши, еще́ в жи́зни се́й в се́рдце твое́м Ца́рствие Небе́сное обрела́ еси́.

Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, И́же тле́нная в нетле́ние прелага́яй и ме́ртвенная в безсме́ртие облека́яй. То́й и ва́ша святы́я мо́щи, блаже́нныя ма́тери на́ша Пелаги́е, Параске́во и Мари́е, я́ко многоце́нное сокро́вище, в земли́ сокрове́нное, яви́ на́м, во о́браз гряду́щаго всео́бщаго воскресе́ния.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, те́плая Хода́таице о живу́щих в четве́ртом жре́бии Твое́м; ра́дуйся, ми́лость Сы́на Твоего́ до сконча́ния ве́ка ме́сту сему́ обеща́вшая; ра́дуйся, Ра́досте и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ богоразу́мия, правосла́вно пою́щих Тя́.

Я́ко зла́то в горни́ле, Бо́г искуси́ тя́ и обре́те досто́йну Себе́, преподобному́ченице Ма́рфо честна́я, и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т тя́. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прия́ла еси́, упова́ние твое́ безсме́ртия испо́лнено, и вма́ле нака́зана бы́вши, вели́кими да́ры облагоде́тельствована еси́ на Небесе́х.

Те́лом умерщвле́на была́ еси́, преподобному́ченице Пелаги́е, муче́ние сме́ртное от ру́к богобо́рцев прие́мши, оба́че ду́хом низложи́ла еси́ де́монов немощны́я де́рзости и во страда́нии свое́м вене́ц нетле́нный прия́ла еси́ от Христа́ Бо́га на́шего.

И́же а́ще испове́сть Сы́на Бо́жия пред челове́ки на земли́, того́ и Госпо́дь на Небеси́ испове́сть пред А́нгелы Свои́ми. Ты́ же, преподо́бная Матро́но испове́днице, до́брым по́двигом ве́ры подвиза́вшися, испове́дание тве́рдое пред мучи́тели яви́ла еси́.

Преподобному́ченицы Ма́рфо, Пелаги́е и испове́днице сла́вная Матро́но, по́двиги ва́шими Це́рковь украси́ся, не́сть бо му́жеский по́л, ни же́нский, но вся́ческая и во все́х Христо́с Бо́г, бога́т Сы́й во все́х призыва́ющих Его́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша в настоя́щем ве́це; ра́дуйся, Предста́тельнице и непосты́дное упова́ние в бу́дущем; ра́дуйся, вся́кое зло́ от жре́бия Своего́ отража́ющая.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш: Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Оби́тели Су́ждальския настоя́тельство прии́м, житие́ преподо́бнаго Евфи́мия соста́вил еси́, священному́чениче Серафи́ме. Егда́ же Госпо́дь к святи́тельству тя́ призва́, Це́ркве Ру́сской послужи́л еси́ и архипа́стырь до́бр яви́лся еси́.

Прехва́льне священному́чениче Михаи́ле, Архистрати́гу Небе́сных Си́л тезоимени́те! Кто́ я́ко Бо́г – взыва́л еси́ пред богобо́рцы, Арха́нгела подража́в дерзнове́нию.

О́трасле пречестна́я ко́рене благочести́ваго, священному́чениче Михаи́ле, свяще́нным стопа́м отца́ твоего́ после́довав, ве́рности Бо́гу и благоче́стию того́ поревнова́л еси́ и тождестрада́льник единокро́внаго бра́та твоего́ яви́лся еси́, с ни́мже моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Любо́вию к чи́ну мона́шескому преиспо́лненный, до́м сво́й оби́тель для се́стр, в изгна́нии су́щих, сотвори́л еси́, священному́чениче Иа́кове, Авраа́мле страннолю́бие показу́я и Иа́ковле многоча́дие духо́вне прие́мля, сего́ ра́ди мзда́ си́х пра́отец на Небесе́х тебе́ дарова́ся.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Благода́тная, я́ко насле́дие Твое́ при́сно назира́еши; ра́дуйся, я́ко благода́ти и ми́лости Своея́ на́с сподобля́еши; ра́дуйся, благослове́ние Сы́на Твоего́ на на́с низводя́щая.

Конда́к, гла́с 8:

Сосу́ди Ду́ха Свята́го яви́стеся честны́м ва́шим житие́м, усе́рднии служи́телие Пресвяты́я Богоро́дицы, в земли́ Диве́евской просия́вшии, помяни́те на́с у Престо́ла Бо́жия во Ца́рствии Небе́снем.

И́кос:

А́з е́смь Лоза́, вы́ же ро́ждие, рече́ Христо́с Бо́г Свои́м ученико́м. Та́кожде и вы́, святи́и земли́ Диве́евския, яви́стеся в вертогра́де Небе́снем ро́ждие лозы́ Христо́вы, благоукраси́вше Святу́ю Це́рковь Ру́сскую плоды́ ве́ры и благоче́стия, помяни́те на́с у Престо́ла Бо́жия во Ца́рствии Небе́снем.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Авраа́мстии о́троцы в пещи́ Тро́ицу прообрази́вше, о́гненный пла́мень на ро́су преложи́ша и, пою́ще, вопия́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Тезоиме́нная благоволе́нию Бо́жию су́щи, му́ченице Евдоки́е блаже́нная, николи́же попече́ния по за́поведи Спаси́теля име́ла еси́, что́ я́сти, что́ пи́ти или́ во что́ облещи́ся, взыска́ла бо еси́ пре́жде Ца́рствия Бо́жия и пра́вды его́, и сего́ ра́ди вся́ потре́бная прия́ла еси́ от Го́спода Бо́га оте́ц на́ших.

Тезоиме́нно нарече́нныя, страстоте́рпицы Да́рие и и́на Да́рие Пу́зинския, во еди́нем во́зрасте му́ченическую сме́рть прия́ли есте́, не́мощны бо су́щия пло́тию, си́льны ду́хом Бо́гу яви́стеся, воспева́ющия: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Святи́теля Никола́я предста́тельством исцеле́ние от неду́га получи́вши, му́ченице Мари́е, блаже́нней Евдоки́и до конца́ жи́зни своея́ послужи́ла еси́, Го́сподеви воспева́ющи: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Тридне́вная избие́ния и сме́рть лю́тую претерпе́вша, сла́вныя му́ченицы Пу́зинския, стопа́м Христа́ после́довали есте́, взыва́юща: Тебе́ ра́ди, Женише́ на́ш, и́щущя страда́льчествуем, стра́ждем и умира́ем за Тя́, да и живе́м с Тобо́ю, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, вся́ких даро́в рабо́м Твои́м Всеще́драя Пода́тельнице; ра́дуйся, во бра́нех, боле́знех и труде́х премилосе́рдая Уте́шительнице; ра́дуйся, Наде́ждо и Спасе́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Нищелюби́ва, сиро́т и вдови́ц пита́тельница была́ еси́, ма́ти на́ша Алекса́ндро, ми́лостыню же ти́ та́йно творя́щей, возда́л е́сть тебе́ я́ве Оте́ц на́ш Небе́сный, Су́щий над все́ми Ца́рь во вся́ ве́ки.

О ве́лия послуша́ния твоего́, ма́ти на́ша Ма́рфо! Ты́ и по сме́рти, я́ко и жива́ су́щи, моле́ния на́ша слы́шиши. Те́мже и́стину, отцы́ рече́нную, я́ко сия́ доброде́тель не умира́ет, утвержда́еши во вся́ ве́ки.

О ма́ти на́ша Еле́но! Терпе́нию, смире́нию, кро́тости, чистоте́ и простоте́ голуби́ней преподо́бный Серафи́м тя́ научи́, си́ми же доброде́тельми к Ве́чней Жи́зни себе́ приугото́вивши, ны́не Бо́га воспева́еши во вся́ ве́ки.

Тро́ичен: Зна́менася благоволе́ние Святы́я Тро́ицы явле́нием трие́х голубе́й, над кресто́м хра́ма паря́щих в ча́с освяще́ния его́. Мы́ же, чу́до сие́ помина́юще, воспева́ем: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Богоро́дичен: Пе́сни благода́рственныя прино́сим Ти́, Ма́ти Бо́жия: ра́дуйся, я́ко спаса́еши на́с при́сно от вся́каго обстоя́ния; ра́дуйся, я́ко пита́еши, устроя́еши и о на́с промышля́еши; ра́дуйся, я́ко и по кончи́не на́шей Небе́снаго Ца́рствия сподобля́еши.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: О́браз чи́стаго Рождества́ Твоего́, огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная, и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Пресла́внии священному́ченицы Серафи́ме, Михаи́ле и Иа́кове! Вы́ честно́ю кро́вию свое́ю ри́зы свяще́нныя обагри́ли есте́ и дре́вняго запина́теля му́жественне низложи́ли есте́.

Преподобному́ченицы Пелаги́е и Ма́рфо сла́вныя! Вы́, на неви́димая воздая́ния взира́юща, сме́рти Христа́ ра́ди безбоя́зненно себе́ преда́ли есте́, ре́кша в се́рдце свое́м: ви́димая вре́менна су́ть, неви́димая же ве́чна.

Преподо́бная ма́ти на́ша Матро́но! Ты́, по́стническим житие́м подвиза́вшися, испове́данием тве́рдым украси́лася еси́, и заточе́ния и го́рькия рабо́ты подъе́мши, мно́гия ско́рби и беды́ Христа́ ра́ди претерпе́ла еси́, сего́ ра́ди на Небесе́х мзду́ трудо́в твои́х обрела́ еси́.

Блаже́нныя ма́тери Пелаги́е, Параске́во и Мари́е! Вы́, ко Го́споду ду́хом горя́ща, стра́нницы земны́я, Оте́чества Го́рняго взыску́ющия, во оби́тели Диве́евской яви́лися есте́ преподо́бнаго Серафи́ма досто́йныя учени́цы бы́вша.

Богоро́дичен: О Де́во Пречи́стая, по глаго́лу Твоему́ оби́тель Диве́евская утверди́ся и просла́вися, и мно́жеством спаса́ющихся напо́лнися. В не́й же и со́нм святы́х просия́, и́же мо́лятся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Свети́лен, гла́с 5:

Ра́дуйся, земле́ Диве́евская сла́вная, Небе́сныя засту́пники иму́щи вся́ святы́я, в тебе́ просия́вшия. Дне́сь све́тло пра́здник те́х соверша́юще, собо́р и́х досто́йно в пе́снех почита́ем.

Богоро́дичен: О Пречи́стая Де́во! Игу́мения оби́тели Диве́евския обеща́лася еси́ при́сно бы́ти и Го́споду зде́ служа́щих, я́ко зве́зды небе́сныя и песо́к морски́й, умно́жити. Сего́ ра́ди Тя́, Присноде́во, я́ко Ма́терь Све́та, и Сы́на Твоего́ пе́сньми велича́ем.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Твоѧ̀ побѣди́тєльнаѧ десни́ца, бг҃олѣ́пнѡ въ крѣ́пости просла́висѧ: та́ бо, безсме́ртне, ꙗ҆́кѡ всемогꙋ́щаѧ, проти̑вныѧ сотрѐ, і҆и҃льтѧнѡмъ пꙋ́ть глꙋбины̀ новосодѣ́лавшаѧ.

Дне́сь ликꙋ́етъ ѻ҆би́тель дивѣ́евскаѧ, четве́ртый ᲂу҆дѣ́лъ цр҃и́цы нбⷭ҇ныѧ во вселе́ннѣй и҆менꙋ́емаѧ, прославлѧ́ющи собо́ръ ст҃ы́хъ свои́хъ, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды пресвѣ̑тлыѧ, нб҃о цр҃ко́вное ᲂу҆краси́вшихъ.

Прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме! ты̀, попече́нїе ѡ҆ ѻ҆би́тели дивѣ́евской и҆з̾ ᲂу҆́стъ прпⷣбныѧ а҆леѯа́ндры, ꙗ҆́кѡ завѣ́тъ дх҃о́вный, воспрїе́мъ, во всѧ̑ дни̑ живота̀ твоегѡ̀ сїю̀ ѡ҆кормлѧ́лъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ, ст҃ы́ми моща́ми здѣ̀ почива́ѧ, ѻ҆бѣ́та своегѡ̀ не нарꙋ́шилъ є҆сѝ.

Сщ҃енномч҃нче ст҃и́телю серафі́ме! ты̀, на мѣ́сто по́двигѡвъ саро́вскагѡ чꙋдотво́рца прише́дъ, любо́вїю къ немꙋ̀ возгорѣ́лсѧ є҆сѝ, и҆ бл҃гослове́нїе бл҃же́нныѧ параске́ѵы ᲂу҆лꙋчи́въ, многоцѣ́ннꙋю лѣ́топись ѻ҆би́тели дивѣ́евскїѧ соста́вилъ є҆сѝ.

Чꙋдотво́рцꙋ саро́вскомꙋ тезоимени́те, ст҃и́телю серафі́ме! ты̀, мч҃нческїѧ кончи́ны предрече́нїе ѿ негѡ̀ прїе́мъ, ᲂу҆тѣше́нїѧ въ видѣ́нїи ѿ тогѡ̀ сподо́билсѧ є҆сѝ. ны́нѣ же во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ вкꙋ́пѣ съ ни́мъ пребыва́еши и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, прест҃а́ѧ гпⷭ҇жѐ, твои́мъ посѣще́нїемъ дивѣ́ево ѡ҆ст҃и́вшаѧ, ра́дꙋйсѧ, бл҃гоче́стїе та́мѡ насади́вшаѧ, ра́дꙋйсѧ, мона́шествꙋющихъ здѣ̀ мно́жество собра́вшаѧ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Е҆ди́не вѣ́дый человѣ́ческагѡ сꙋщества̀ не́мощь, и҆ млⷭ҇тивнѡ въ не воѡбра́жсѧ, препоѧ́ши мѧ̀ съ высоты̀ си́лою, є҆́же вопи́ти тебѣ̀, ст҃ы́й, ѡ҆дꙋшевле́нный хра́ме неизрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Повелѣ́нїѧ цр҃и́цы нбⷭ҇ныѧ ѡ҆ жре́бїи є҆ѧ̀ сподо́бльшисѧ, на по́двигъ послꙋша́нїѧ ре́вностнѣ ᲂу҆стреми́ласѧ є҆сѝ, прпⷣбнаѧ ма́ти а҆леѯа́ндро, и҆ нача́ло ѻ҆би́тели дивѣ́евскїѧ положи́ла є҆сѝ.

Многотрꙋ̑дныѧ по́двиги под̾е́мши, добродѣ́тельми мно́гими ᲂу҆краси́ласѧ є҆сѝ, прпⷣбнаѧ ма́ти а҆леѯа́ндро, и҆ хра́мъ каза́нскїѧ і҆кѡ́ны прест҃ы́ѧ бцⷣы во ѻ҆би́тели ᲂу҆стро́ивши, вели́каѧ ст҃а́ѧ жена̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ.

ѽ прпⷣбнаѧ ма́ти ма́рѳо, вели́кагѡ а҆́гг҃льскагѡ ѻ҆́браза воспрїе́мнице! ты̀ во црⷭ҇твїи бж҃їи со ст҃ы́ми дѣ́вами предстои́ши, помѧнѝ и҆ на́съ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла бж҃їѧ.

Свобо́днꙋ себѐ ѿ ѡ҆брꙋ́чника земна́гѡ сотвори́вши, со свѣ́тлою свѣще́ю дꙋшѝ твоеѧ̀ въ срѣ́тенїе нбⷭ҇нагѡ жениха̀ ᲂу҆стреми́ласѧ є҆сѝ, прпⷣбнаѧ є҆ле́но, є҆мꙋ́же ᲂу҆невѣ́стившисѧ, въ черто́гъ нбⷭ҇ный съ мꙋ́дрыми дѣ́вами возшла̀ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, во ᲂу҆дѣ́лъ себѣ̀ дивѣ́ево и҆збра́вшаѧ, ра́дꙋйсѧ, застꙋ́пницею мѣ́ста сегѡ̀ бы́ти и҆зво́лившаѧ, ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рнымъ, пребыва́ющымъ во ѻ҆би́тели, спорꙋ́чнице вѣ́чнагѡ сп҃се́нїѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды многосвѣ̑тлыѧ, на нб҃ѣ цр҃ко́внѣмъ просїѧ́вшїи и҆ по́двигѡвъ добропобѣ́дныхъ сїѧ́нїемъ и҆ чꙋде́съ зарѧ́ми всю̀ зе́млю дивѣ́евскꙋю просвѣти́вшїи, вы̀, ст҃і́и, бжⷭ҇твенныѧ свѣ́тлости ꙗ҆ви́лисѧ є҆стѐ прича̑стницы и҆ бл҃же́нныѧ жи́зни вѣ́чныѧ показа́лисѧ є҆стѐ наслѣ̑дницы. тѣ́мже, всера́достнꙋю па́мѧть ва́шꙋ соверша́юще, вѣ́рнѡ вопїе́мъ: моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти любо́вїю ва́съ почита́ющымъ.

Бг҃оро́диченъ: Бл҃гослове́нїе на четве́ртый тво́й ᲂу҆дѣ́лъ, ꙗ҆́кѡ і҆ве́рїи, а҆ѳѡ́нꙋ и҆ гра́дꙋ кі́евꙋ, и҆злїѧ́ла є҆сѝ, цр҃и́це нбⷭ҇наѧ, и҆ до дне́сь бл҃года́ть всест҃а́гѡ дх҃а бж҃їѧ и҆ ѻ҆би́лїе бла̑гъ нбⷭ҇ныхъ и҆ земны́хъ ѿ мѣ́ста твоегѡ̀ возлю́бленнагѡ по сло́вꙋ твоемꙋ̀ не ѡ҆скꙋдѣва́ютъ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Го́рꙋ тѧ̀ бл҃года́тїю бж҃їею прїѡсѣне́ннꙋю, прозорли́выма а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотри́въ ѻ҆чи́ма, и҆з̾ тебє̀ и҆зы́ти і҆и҃левꙋ провозглаша́ше ст҃о́мꙋ, во сп҃се́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

И҆́же лю́битъ ѻ҆тца̀ и҆лѝ ма́терь, сы́на и҆лѝ дще́рь па́че менє̀, нѣ́сть менє̀ досто́инъ, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ и҆́же не прїи́метъ крⷭ҇та̀ своегѡ̀, нѣ́сть менє̀ досто́инъ. ты́ же, бл҃же́ннаѧ ма́ти пелагі́е, всѧ̑ дома̑шнѧѧ своѧ̑ ѡ҆ста́вльши, гдⷭ҇ꙋ твоемꙋ̀ послѣ́довала є҆сѝ и҆ дꙋ́шꙋ свою̀ въ живо́тъ вѣ́чный соблюла̀ є҆сѝ.

И҆́хже ѻ҆́ко не ви́дѣ, и҆ ᲂу҆́хо не слы́ша, и҆ на се́рдце человѣ́кꙋ не взыдо́ша, ᲂу҆гото́ва бг҃ъ лю́бѧщымъ є҆го̀. ты́ же, бл҃же́ннаѧ ма́ти параске́ѵо, всѧ̑ сїѧ̑ сокрѡ́вища вы́шшїѧ мꙋ́дрости дх҃о́вныѧ безꙋ́мїемъ хрⷭ҇та̀ ра́ди позна́ла є҆сѝ.

Сѐ є҆́сть живо́тъ вѣ́чный, да позна́емъ гдⷭ҇а, не разꙋмѣ́ти бо того̀ сме́рть є҆́сть. ты́ же, бл҃же́ннаѧ ма́ти марі́е, бг҃а ꙗ҆́кѡ и҆сто́чника жи́зни позна́вши и҆ возлюби́вши, є҆щѐ въ жи́зни се́й въ се́рдцѣ твое́мъ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ. Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, и҆́же тлѣ̑ннаѧ въ нетлѣ́нїе прелага́ѧй и҆ мє́ртвеннаѧ въ безсме́ртїе ѡ҆блека́ѧй. то́й и҆ ва́шѧ ст҃ы̑ѧ мо́щи, бл҃жє́нныѧ ма́тєри на́шѧ пелагі́е, параске́ѵо и҆ марі́е, ꙗ҆́кѡ многоцѣ́нное сокро́вище, въ землѝ сокрове́нное, ꙗ҆вѝ на́мъ, во ѻ҆́бразъ грѧдꙋ́щагѡ всеѻ́бщагѡ воскрⷭ҇нїѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, те́плаѧ хода́таице ѡ҆ живꙋ́щихъ въ четве́ртомъ жре́бїи твое́мъ: ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇ть сн҃а твоегѡ̀ до сконча́нїѧ вѣ́ка мѣ́стꙋ семꙋ̀ ѡ҆бѣща́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ра́досте и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Просвѣти́вый сїѧ́нїемъ прише́ствїѧ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ ѡ҆свѣти́вый крⷭ҇то́мъ твои́мъ мі́ра концы̀, сердца̀ просвѣтѝ свѣ́томъ твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ, правосла́внѡ пою́щихъ тѧ̀.

Ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ, бг҃ъ и҆скꙋсѝ тѧ̀ и҆ ѡ҆брѣ́те досто́йнꙋ себѣ̀, прпⷣбномч҃нце ма́рѳо чтⷭ҇на́ѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ всепло́дїе же́ртвенное прїѧ́тъ тѧ̀. и҆́бо пред̾ лице́мъ человѣ́ческимъ, а҆́ще и҆ мꙋ́кꙋ прїѧ́ла є҆сѝ, ᲂу҆пова́нїе твоѐ безсме́ртїѧ и҆спо́лнено, и҆ вма́лѣ нака́зана бы́вши, вели́кими да̑ры ѡ҆бл҃годѣ́тельствована є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ.

Тѣ́ломъ ᲂу҆мерщвле́на была̀ є҆сѝ, прпⷣбномч҃нце пелагі́е, мꙋче́нїе сме́ртное ѿ рꙋ́къ бг҃обо́рцєвъ прїе́мши, ѻ҆ба́че дꙋ́хомъ низложи́ла є҆сѝ де́монѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти и҆ во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ нетлѣ́нный прїѧ́ла є҆сѝ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ.

И҆́же а҆́ще и҆сповѣ́сть сн҃а бж҃їѧ пред̾ человѣ̑ки на землѝ, того̀ и҆ гдⷭ҇ь на нб҃сѝ и҆сповѣ́сть пред̾ а҆́гг҃лы свои́ми. ты́ же, прпⷣбнаѧ матрѡ́но и҆сповѣ́днице, до́брымъ по́двигомъ вѣ́ры подвиза́вшисѧ, и҆сповѣ́данїе тве́рдое пред̾ мꙋчи́тєли ꙗ҆ви́ла є҆сѝ.

Прпⷣбномч҃нцы ма́рѳо, пелагі́е и҆ и҆сповѣ́днице сла́внаѧ матрѡ́но, пѡ́двиги ва́шими цр҃ковь ᲂу҆краси́сѧ, нѣ́сть бо мꙋ́жескїй по́лъ, ни же́нскїй, но всѧ́чєскаѧ и҆ во всѣ́хъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, бога́тъ сы́й во всѣ́хъ призыва́ющихъ є҆гѡ̀.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, храни́тельнице на́ша въ настоѧ́щемъ вѣ́цѣ: ра́дꙋйсѧ, предста́тельнице и҆ непосты́дное ᲂу҆пова́нїе въ бꙋ́дꙋщемъ: ра́дꙋйсѧ, всѧ́кое ѕло̀ ѿ жре́бїѧ своегѡ̀ ѿража́ющаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Ѡ҆бы́де на́съ послѣ́днѧѧ бе́здна, нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй, вмѣни́хомсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы заколе́нїѧ. сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑, бж҃е на́шъ: ты́ бо крѣ́пость немощствꙋ́ющихъ и҆ и҆справле́нїе.

Ѻ҆би́тели сꙋ́ждальскїѧ настоѧ́тельство прїи́мъ, житїѐ прпⷣбнагѡ є҆ѵѳѵ́мїа соста́вилъ є҆сѝ, сщ҃енномч҃нче серафі́ме. є҆гда́ же гдⷭ҇ь къ ст҃и́тельствꙋ тѧ̀ призва̀, цр҃кве рꙋ́сской послꙋжи́лъ є҆сѝ и҆ а҆рхїпа́стырь до́бръ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ.

Прехва́льне сщ҃енномч҃нче мїхаи́ле, а҆рхїстрати́гꙋ нбⷭ҇ныхъ си́лъ тезоимени́те! кто̀ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, взыва́лъ є҆сѝ пред̾ бг҃обѡ́рцы, а҆рха́гг҃ла подража́въ дерзнове́нїю.

Ѻ҆́трасле пречтⷭ҇на́ѧ ко́рене бл҃гочести́вагѡ, сщ҃енномч҃нче мїхаи́ле, сщ҃є́ннымъ стопа́мъ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ послѣ́довавъ, вѣ́рности бг҃ꙋ и҆ бл҃гоче́стїю тогѡ̀ поревнова́лъ є҆сѝ и҆ тождестрада́льникъ є҆динокро́внагѡ бра́та твоегѡ̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, съ ни́мже моли́сѧ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Любо́вїю къ чи́нꙋ мона́шескомꙋ преиспо́лненный, до́мъ сво́й ѻ҆би́тель длѧ се́стръ, въ и҆згна́нїи сꙋ́щихъ, сотвори́лъ є҆сѝ, сщ҃енномч҃нче і҆а́кѡве, а҆враа́мле страннолю́бїе показꙋ́ѧ и҆ і҆а́кѡвле многоча́дїе дꙋхо́внѣ прїе́млѧ, сегѡ̀ ра́ди мзда̀ си́хъ пра́ѻтєцъ на нб҃сѣ́хъ тебѣ̀ дарова́сѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, ꙗ҆́кѡ наслѣ́дїе твоѐ при́снѡ назира́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃года́ти и҆ млⷭ҇ти своеѧ̀ на́съ сподоблѧ́еши: ра́дꙋйсѧ, бл҃гослове́нїе сн҃а твоегѡ̀ на на́съ низводѧ́щаѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Сосꙋ́ди дх҃а ст҃а́гѡ ꙗ҆ви́стесѧ чтⷭ҇ны́мъ ва́шимъ житїе́мъ, ᲂу҆се́рднїи слꙋжи́телїе прест҃ы́ѧ бцⷣы, въ землѝ дивѣ́евской просїѧ́вшїи, помѧни́те на́съ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла бж҃їѧ во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ.

І҆́косъ:

А҆́зъ є҆́смь лоза̀, вы́ же ро́ждїе, речѐ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ свои̑мъ ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ. та́кожде и҆ вы̀, ст҃і́и землѝ дивѣ́евскїѧ, ꙗ҆ви́стесѧ въ вертогра́дѣ нбⷭ҇нѣмъ ро́ждїе лозы̀ хрⷭ҇то́вы, бл҃гоꙋкраси́вше ст҃ꙋ́ю цр҃ковь рꙋ́сскꙋю плоды̑ вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ, помѧни́те на́съ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла бж҃їѧ во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: А҆враа́мстїи ѻ҆́троцы въ пещѝ трⷪ҇цꙋ проѡбрази́вше, ѻ҆́гненный пла́мень на ро́сꙋ преложи́ша, и҆ пою́ще вопїѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Тезоиме́ннаѧ бл҃говоле́нїю бж҃їю сꙋ́щи, мч҃нце є҆ѵдокі́е бл҃же́ннаѧ, николи́же попече́нїѧ по за́повѣди сп҃си́телѧ и҆мѣ́ла є҆сѝ, что̀ ꙗ҆́сти, что̀ пи́ти и҆лѝ во что̀ ѡ҆блещи́сѧ, взыска́ла бо є҆сѝ пре́жде црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ и҆ пра́вды є҆гѡ̀, и҆ сегѡ̀ ра́ди всѧ̑ потрє́бнаѧ прїѧ́ла є҆сѝ ѿ гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Тезоиме́ннѡ наречє́нныѧ, стрⷭ҇тотє́рпицы да́рїе и҆ и҆́на да́рїе пꙋ̑зинскїѧ, во є҆ди́нѣмъ во́зрастѣ мч҃нческꙋю сме́рть прїѧ́ли є҆стѐ, не́мѡщны бо сꙋ́щыѧ пло́тїю, си̑льны дꙋ́хомъ бг҃ꙋ ꙗ҆ви́стесѧ, воспѣва́ющыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ст҃и́телѧ нїкола́а предста́тельствомъ и҆сцѣле́нїе ѿ недꙋ́га полꙋчи́вши, мч҃нце марі́е, бл҃же́ннѣй є҆ѵдокі́и до конца̀ жи́зни своеѧ̀ послꙋжи́ла є҆сѝ, гдⷭ҇еви воспѣва́ющи: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Триднє́внаѧ и҆збїє́нїѧ и҆ сме́рть лю́тꙋю претерпѣ́вша, сла̑вныѧ мч҃нцы пꙋ̑зинскїѧ, стопа́мъ хрⷭ҇та̀ послѣ́довали є҆стѐ, взыва́юща: тебє̀ ра́ди, женишѐ на́шъ, и҆́щꙋщѧ страда́льчествꙋемъ, стра́ждемъ и҆ ᲂу҆мира́емъ за тѧ̀, да и҆ живе́мъ съ тобо́ю, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, всѧ́кихъ дарѡ́въ рабѡ́мъ твои̑мъ всеще́драѧ пода́тельнице: ра́дꙋйсѧ, во бра́нехъ, болѣ́знехъ и҆ трꙋдѣ́хъ премлⷭ҇рдаѧ ᲂу҆тѣ́шительнице: ра́дꙋйсѧ, наде́ждо и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Въ пещѝ ѻ҆́троцы і҆и҃лєвы, ꙗ҆́коже въ горни́лѣ, добро́тою бл҃гоче́стїѧ чистѣ́е зла́та блеща́хꙋсѧ, глаго́люще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Нищелюби́ва, сиро́тъ и҆ вдови́цъ пита́тельница была̀ є҆сѝ, ма́ти на́ша а҆леѯа́ндро, ми́лостыню же тѝ та́йнѡ творѧ́щей, возда́лъ є҆́сть тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ ѻ҆ц҃ъ на́шъ нбⷭ҇ный, сꙋ́щїй над̾ всѣ́ми цр҃ь во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѽ ве́лїѧ послꙋша́нїѧ твоегѡ̀, ма́ти на́ша ма́рѳо! ты̀ и҆ по сме́рти, ꙗ҆́кѡ и҆ жива̀ сꙋ́щи, молє́нїѧ на̑ша слы́шиши. тѣ́мже и҆́стинꙋ, ѻ҆тцы̑ рече́ннꙋю, ꙗ҆́кѡ сїѧ̀ добродѣ́тель не ᲂу҆мира́етъ, ᲂу҆твержда́еши во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѽ ма́ти на́ша є҆ле́но! терпѣ́нїю, смире́нїю, кро́тости, чистотѣ̀ и҆ простотѣ̀ голꙋби́нѣй прпⷣбный серафі́мъ тѧ̀ наꙋчѝ, си́ми же добродѣ́тельми къ вѣ́чнѣй жи́зни себѐ прїꙋгото́вивши, ны́нѣ бг҃а воспѣва́еши во всѧ̑ вѣ́ки.

Трⷪ҇ченъ: Зна́менасѧ бл҃говоле́нїе ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы ꙗ҆вле́нїемъ трїе́хъ голꙋбе́й, над̾ крⷭ҇то́мъ хра́ма парѧ́щихъ въ ча́съ ѡ҆сщ҃е́нїѧ є҆гѡ̀. мы́ же, чꙋ́до сїѐ помина́юще, воспѣва́емъ: трⷪ҇це ст҃а́ѧ, сла́ва тебѣ̀.

Бг҃оро́диченъ: Пѣ̑сни бл҃года́рствєнныѧ прино́симъ тѝ, мт҃и бж҃їѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ сп҃са́еши на́съ при́снѡ ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ пита́еши, ᲂу҆строѧ́еши и҆ ѡ҆ на́съ промышлѧ́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ по кончи́нѣ на́шей нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ сподоблѧ́еши.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Ѻ҆́бразъ чⷭ҇тагѡ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀ показа̀ неѡпа́льнаѧ, и҆ ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющꙋю ᲂу҆гаси́ти мо́лимсѧ пе́щь, да тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Пресла́внїи сщ҃енномч҃нцы серафі́ме, мїхаи́ле и҆ і҆а́кѡве! вы̀ чтⷭ҇но́ю кро́вїю свое́ю ри̑зы сщ҃є́нныѧ ѡ҆багри́ли є҆стѐ и҆ дре́внѧгѡ запина́телѧ мꙋ́жественнѣ низложи́ли є҆стѐ.

Прпⷣбномч҃нцы пелагі́е и҆ ма́рѳо сла̑вныѧ! вы̀, на неви̑димаѧ воздаѧ̑нїѧ взира́ющѧ, сме́рти хрⷭ҇та̀ ра́ди безбоѧ́зненнѡ себѐ преда́ли є҆стѐ, ре́кшѧ въ се́рдцѣ свое́мъ: ви̑димаѧ вре́мєнна сꙋ́ть, неви̑димаѧ же вѣ̑чна.

Прпⷣбнаѧ ма́ти на́ша матрѡ́но! ты̀, по́стническимъ житїе́мъ подвиза́вшисѧ, и҆сповѣ́данїемъ тве́рдымъ ᲂу҆краси́ласѧ є҆сѝ, и҆ заточє́нїѧ и҆ гѡ́рькїѧ рабѡ́ты под̾е́мши, мнѡ́гїѧ скѡ́рби и҆ бѣды̑ хрⷭ҇та̀ ра́ди претерпѣ́ла є҆сѝ, сегѡ̀ ра́ди на нб҃сѣ́хъ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ.

Бл҃жє́нныѧ ма́тєри пелагі́е, параске́ѵо и҆ марі́е! вы̀, ко гдⷭ҇ꙋ дꙋ́хомъ горѧ́щѧ, стра̑нницы земны̑ѧ, ѻ҆те́чества го́рнѧгѡ взыскꙋ́ющыѧ, во ѻ҆би́тели дивѣ́евской ꙗ҆ви́лисѧ є҆стѐ, прпⷣбнагѡ серафі́ма достѡ́йныѧ ᲂу҆чени̑цы бы́вшѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ѽ дв҃о пречⷭ҇таѧ, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆би́тель дивѣ́евскаѧ ᲂу҆тверди́сѧ и҆ просла́висѧ, и҆ мно́жествомъ сп҃са́ющихсѧ напо́лнисѧ. въ не́й же и҆ со́нмъ ст҃ы́хъ просїѧ̀, и҆̀же мо́лѧтсѧ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Свѣти́ленъ.

Ра́дꙋйсѧ, землѐ дивѣ́евскаѧ сла́внаѧ, нбⷭ҇ныѧ застꙋ́пники и҆мꙋ́щи всѧ̑ ст҃ы̑ѧ, въ тебѣ̀ просїѧ́вшыѧ. дне́сь свѣ́тлѡ пра́здникъ тѣ́хъ соверша́юще, собо́ръ и҆́хъ досто́йнѡ въ пѣ́снехъ почита́емъ.

Бг҃оро́диченъ: Ѽ пречтⷭ҇аѧ дв҃о! и҆гꙋ́менїѧ ѻ҆би́тели дивѣ́евскїѧ ѡ҆бѣща́ласѧ є҆сѝ при́снѡ бы́ти и҆ гдⷭ҇ꙋ здѣ̀ слꙋжа́щихъ, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ и҆ песо́къ морскі́й, ᲂу҆мно́жити. сегѡ̀ ра́ди тѧ̀, приснодв҃о, ꙗ҆́кѡ мт҃рь свѣ́та, и҆ сн҃а твоего̀ пѣ́сньми велича́емъ.

[["sobor": "Собор Дивеевских святых"]]