Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Молитва о прекращении междоусобныя брани на Божественной литургии по сугубой ектении чтомая

Моли́тва о возстановле́нии ми́ра.

Влады́ко Многоми́лостиве Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, святы́х Новому́чеников и испове́дников Це́ркви на́шея, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия, Ки́ево-Пече́рских чудотво́рцев, Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго, И́ова Поча́евскаго, Серафи́ма Саро́вскаго и все́х святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу о Це́ркви и о все́х лю́дех Твои́х.

От еди́ныя купе́ли Креще́ния, е́же при святе́м кня́зе Влади́мире, мы́, ча́да Твоя́, благода́ть восприя́хом, – ду́х братолю́бия и ми́ра в сердца́х на́ших наве́ки утверди́!

Иноплеме́нным же язы́ком, бра́ни хотя́щим и на Святу́ю Ру́сь ополча́ющимся, – запрети́ и за́мыслы и́х ниспрове́ргни.

Благода́тию Твое́ю вла́сти предержа́щия ко вся́кому бла́гу наста́ви, во́инов – в за́поведех Твои́х утверди́, лише́нныя кро́ва – в до́мы введи́, а́лчущия – напита́й, неду́гующая и стра́ждущая – укрепи́ и исцели́, в смяте́нии и печа́ли су́щим – наде́жду благу́ю и утеше́ние пода́ждь, на бра́ни убие́нным – проще́ние грехо́в и блаже́нное упокое́ние сотвори́.

Испо́лни на́с я́же в Тя́ ве́ры, наде́жды и любве́, я́ко да во все́х страна́х на́ших еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем испове́мыся Тебе́, Го́споду и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, Пресвяты́м Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва о прекраще́нии междоусо́бныя бра́ни на Боже́ственной литурги́и по сугу́бей ектении́ что́мая

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, при́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на ско́рбь и многоболе́зненный во́пль ча́д Твои́х, в земли́ украи́нстей су́щих.

Изба́ви лю́ди Твоя́ от междоусо́бныя бра́ни, утоли́ кровопроли́тия, отврати́ належа́щия беды́. Лише́нныя кро́ва введи́ в до́мы, а́лчущия напита́й, пла́чущия уте́ши, разделе́нныя совокупи́.

Не оста́ви ста́до Свое́, от сро́дник свои́х во озлобле́нии су́щих, ума́литися, но ско́рое примире́ние я́ко ще́др да́руй. Ожесточе́нных сердца́ умягчи́ и к Твоему́ позна́нию обрати́. Ми́р Це́ркви Твое́й и ве́рным ча́дам ея́ пода́ждь, да еди́нем се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вим Тя́, Го́спода и Спаси́теля на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Yandex Metrika