Молитва о мире (Свято-Успенская Почаевская лавра)

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Вла­ды́­ко Вседержи́телю, Го́с­по­ди мно­го­ми́­лос­ти­вый, при­ими́ коленопрекло́нныя мо­ли́т­вы и смире́нныя сле́зы на́­ша, приноси́мыя пред Свя­ты́м Алтаре́м Тво­и́м в сие́ вре́­мя бе­ды́ и ско́р­би наро́да Тво­его́, при­ими́ предста́тельство всех свя­ты́х сро́дников на́­ших, ко́их при­зы­ва́­ем ны́­не на по́­мощь и за­ступ­ле́­ние, дабы́ свет люб­ве́ Твоея́, явле́нныя на Кре­сте́ Тво­е́м, про­све­ти́л вся́­ка­го че­ло­ве́­ка стра́ждущаго в ми́­ре сем, во тьме вражды́ и беззако́ний су́щем.

При­ими́ хода́тайство свя­та́­го и благове́рнаго кня́зя Влади́мира, крести́теля и просвети́теля зем­ли́ на́шея; при­ими́ мо­ли́т­ву стра­сто­те́рп­цев свя­ты́х Бори́са и Гле́ба, науча́ющих не поднима́ти ру́­ки своея́ на бра́та сво­его́; при­ими́ засту́пничество уго́дников Тво­и́х Анто́ния и Феодо́сия и с ни́­ми всех пре­по­до́б­ных муже́й и жен, сле­за́­ми по­кая́­ния ду́­ши свои́ па́­че сне́га убели́вших; при­ими́ по́д­ви­ги новому́чеников и испове́дников, страда́ниями свои́ми спаси́тельную ве́­ру в Тя нам сохрани́вших; при­ими́ про­ше́­ния всех свя­ты́х Це́рк­ве Твоея́, труда́ми свои́ми зе́м­лю на́­шу освяти́вших. Наипа́че при­ими́ моли́твенный По­кро́в Пре­свя­ты́я Ма́­те­ре Твоея́, Влады́чицы на́шея Бо­го­ро́­ди­цы и При­сно­де́­вы Ма­ри́и, Ея́ же непосты́дным пред­ста́­тель­ством лю́­ди Твоя́ мно́гажды изба́вленни бы́ша от вся́­кия вражды́ и междуусо́бныя бра́­ни.

Услы́­ши ны, Бо́­же, Спа­си́­те­лю наш, и ми́лостив, ми́лостив бу́­ди Вла­ды́­ко ко всем стра́­жду­щим и обремене́нным, и оста́­ви нам долги́ на́­ша, на­уча́я и нас оставля́ти оби́ды должнико́м на́­шим, и преклони́ гнев Твой на ми́­лость Твою́, усмиря́я вся́­кия кра­мо́­лы и нестрое́ния в дер­жа́­ве на́­шей, я́ко Ты еси́ еди́н бла­ги́й и человеколюби́вый Бог наш, и Те­бе́ сла́­ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Моли́тва Гдⷭ҇ꙋ Вседержи́телю ѡ҆ ми́рѣ и҆ прекраще́нїи междоꙋсо́бной вражды̀:

Влⷣко Вседержи́телю, Гдⷭ҇и многоми́лостивый, прїимѝ колѣнопреклѡ́нныѧ моли̑твы и҆ смирє́нныѧ сле́зы на́шѧ, приноси̑мыѧ пред̾ Ст҃ы́мъ А҆лтаре́мъ Твои́мъ въ сїѐ вре́мѧ бѣды̀ и҆ ско́рби наро́да Твоегѡ̀, прїимѝ предста́тельство всѣ́хъ ст҃ы́хъ сро́дникѡвъ на́шихъ, ко́ихъ призыва́емъ ны́нѣ на по́мощь и҆ застꙋпле́нїе, дабы̀ свѣ́тъ любвѐ Твоеѧ̀, ꙗ҆вле́нныѧ на Крестѣ̀ Твое́мъ, просвѣти́лъ всѧ́каго человѣ́ка стра́ждꙋщаго въ мі́рѣ се́мъ, во тьмѣ̀ вражды̀ и҆ беззако́нїй сꙋ́щемъ. Прїимѝ хода́тайство ст҃а́гѡ и҆ бл҃говѣ́рнагѡ кн҃зѧ Влади́мїра, крести́телѧ и҆ просвѣти́телѧ землѝ на́шеѧ: прїимѝ моли́твꙋ страстоте́рпцєвъ ст҃ы́хъ Бори́са и҆ Глѣ́ба, наꙋча́ющихъ не поднима́ти рꙋкѝ своеѧ̀ на бра́та своегѡ̀: прїимѝ застꙋ́пничество ᲂу҆го́дникѡвъ Твои́хъ А҆нтѡ́нїѧ и҆ Ѳеодо́сїѧ и҆ съ ни́ми всѣ́хъ прпⷣбныхъ мꙋже́й и҆ же́нъ, слеза́ми покаѧ́нїѧ дꙋ́ши своѝ па́че снѣ́га ᲂу҆бѣли́вшихъ: прїимѝ по́двиги новомч҃нкѡвъ и҆ и҆сповѣ́дникѡвъ, страда́нїѧми свои́ми спаси́тельнꙋю вѣ́рꙋ въ Тѧ̀ на́мъ сохрани́вшихъ: прїимѝ прошє́нїѧ всѣ́хъ ст҃ы́хъ Цр҃кве Твоеѧ̀, трꙋда́ми свои́ми зе́млю на́шꙋ ѡ҆свѧти́вшихъ. Наипа́че прїимѝ мл҃твенный Покро́въ Прест҃ы́ѧ Мт҃ре Твоеѧ̀, Влⷣчцы на́шеѧ Бцⷣы и҆ Приснодв҃ы Мр҃і́и, Е҆ѧ́ же непосты́днымъ предста́тельствомъ лю́ди Твоѧ̑ мно́гажды и҆зба́вленни бы́ша ѿ всѧ́кїѧ вражды̀ и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни. Оу҆слы́ши ны̀, Бж҃е Сп҃си́телю на́шъ, и҆ ми́лостивъ, ми́лостивъ бꙋ́ди Влⷣко ко всѣ̑мъ стра́ждꙋщымъ и҆ ѡ҆бременє́ннымъ, и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, наꙋча́ѧ и҆ на́съ ѡ҆ставлѧ́ти ѻ҆би̑ды должникѡ́мъ на́шымъ, и҆ преклонѝ гнѣ́въ Тво́й на млⷭ҇ть Твою̀, ᲂу҆смирѧ́ѧ всѧ̑кїѧ крамѡ́лы и҆ нестроє́нїѧ въ держа́вѣ на́шей, ꙗ҆́кѡ Ты̀ є҆сѝ є҆ди́нъ бл҃гі́й и҆ чл҃вѣколюби́вый Бг҃ъ на́шъ, и҆ Тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ: Ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ Сн҃ꙋ и҆ Ст҃о́мꙋ Дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.