Моли́тва о возстановле́нии ми́ра.

Влады́ко Многоми́лостиве Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, святы́х Новому́чеников и испове́дников Це́ркви на́шея, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия, Ки́ево-Пече́рских чудотво́рцев, Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго, И́ова Поча́евскаго, Серафи́ма Саро́вскаго и все́х святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу о Це́ркви и о все́х лю́дех Твои́х.

От еди́ныя купе́ли Креще́ния, е́же при святе́м кня́зе Влади́мире, мы́, ча́да Твоя́, благода́ть восприя́хом, – ду́х братолю́бия и ми́ра в сердца́х на́ших наве́ки утверди́!

Иноплеме́нным же язы́ком, бра́ни хотя́щим и на Святу́ю Ру́сь ополча́ющимся, – запрети́ и за́мыслы и́х ниспрове́ргни.

Благода́тию Твое́ю вла́сти предержа́щия ко вся́кому бла́гу наста́ви, во́инов – в за́поведех Твои́х утверди́, лише́нныя кро́ва – в до́мы введи́, а́лчущия – напита́й, неду́гующая и стра́ждущая – укрепи́ и исцели́, в смяте́нии и печа́ли су́щим – наде́жду благу́ю и утеше́ние пода́ждь, на бра́ни убие́нным – проще́ние грехо́в и блаже́нное упокое́ние сотвори́.

Испо́лни на́с я́же в Тя́ ве́ры, наде́жды и любве́, я́ко да во все́х страна́х на́ших еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем испове́мыся Тебе́, Го́споду и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, Пресвяты́м Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва о свято́й Руси́

Го́споди Бо́же си́л, Бо́же спасе́ния на́шего, при́зри в ми́лости на смире́нныя рабы́ Твоя́, услы́ши и поми́луй на́с: се́ бо бра́ни хотя́щия ополчи́шася на Святу́ю Ру́сь, ча́юще раздели́ти и погуби́ти еди́ный наро́д ея́.

Восста́ни, Бо́же, в по́мощь лю́дем Твои́м и пода́ждь на́м си́лою Твое́ю побе́ду.

Ве́рным ча́дам Твои́м, о еди́нстве Ру́сския Це́ркви ревну́ющим, поспе́шествуй, в ду́хе братолю́бия укрепи́ и́х и от бе́д изба́ви. Запрети́ раздира́ющим во омраче́нии умо́в и ожесточе́нии серде́ц ри́зу Твою́ я́же е́сть Це́рковь Жива́го Бо́га, и за́мыслы и́х ниспрове́ргни.

Благода́тию Твое́ю вла́сти предержа́щия ко вся́кому бла́гу наста́ви и му́дростию обогати́!

Во́ины и вся́ защи́тники Оте́чества на́шего в за́поведех Твои́х утверди́, кре́пость ду́ха и́м низпосли́, от сме́рти, ра́н и плене́ния сохрани́!

Лише́нныя кро́ва и в изгна́нии су́щия в до́мы введи́, а́лчущия напита́й, неду́гующия и стра́ждущия укрепи́ и исцели́, в смяте́нии и печа́ли су́щим наде́жду благу́ю и утеше́ние пода́ждь!

Все́м же во дни́ сия́ убие́нным и от ра́н и боле́зней сконча́вшимся проще́ние грехо́в да́руй и блаже́нное упокое́ние сотвори́!

Испо́лни на́с я́же в Тя́ ве́ры, наде́жды и любве́, возста́ви па́ки во все́х страна́х Свято́й Руси́ ми́р и единомы́слие, дру́г ко дру́гу любо́вь обнови́ в лю́дях Твои́х, я́ко да еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем испове́мыся Тебе́, Еди́ному Бо́гу в Тро́ице сла́вимому. Ты́ бо еси́ заступле́ние, и побе́да, и спасе́ние упова́ющим на Тя́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва о прекраще́нии междоусо́бныя бра́ни на Боже́ственной литурги́и по сугу́бей ектении́ что́мая

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, при́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на ско́рбь и многоболе́зненный во́пль ча́д Твои́х, в земли́ украи́нстей су́щих.

Изба́ви лю́ди Твоя́ от междоусо́бныя бра́ни, утоли́ кровопроли́тия, отврати́ належа́щия беды́. Лише́нныя кро́ва введи́ в до́мы, а́лчущия напита́й, пла́чущия уте́ши, разделе́нныя совокупи́.

Не оста́ви ста́до Свое́, от сро́дник свои́х во озлобле́нии су́щих, ума́литися, но ско́рое примире́ние я́ко ще́др да́руй. Ожесточе́нных сердца́ умягчи́ и к Твоему́ позна́нию обрати́. Ми́р Це́ркви Твое́й и ве́рным ча́дам ея́ пода́ждь, да еди́нем се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вим Тя́, Го́спода и Спаси́теля на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.