Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Кафисма третья

В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пе́сни сея́, в де́нь, во́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от руки́ все́х вра́г его́, и из руки́ Сау́ли, и рече́: 17.

Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Мо́й, Бо́г мо́й, Помо́щник мо́й, и упова́ю на Него́, Защи́титель мо́й, и ро́г спасе́ния моего́, и Засту́пник мо́й. Хваля́ призову́ Го́спода и от вра́г мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя́ боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя́, боле́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми́, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ гла́с мо́й, и во́пль мо́й пред Ни́м вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бы́сть земля́, и основа́ния го́р смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня́ Бо́г. Взы́де ды́м гне́вом Его́, и о́гнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мра́к под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму́ закро́в Сво́й, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ни́м о́блацы проидо́ша, гра́д и у́глие о́гненное. И возгреме́ с небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ гла́с Сво́й. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя́, восприя́т мя́ от во́д мно́гих. Изба́вит мя́ от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя́, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя́ в де́нь озлобле́ния моего́, и бы́сть Госпо́дь утвержде́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя́, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми́ Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми́. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся́ судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ни́м, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми́ Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты́ лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты́ просвети́ши свети́льник мо́й, Го́споди, Бо́же мо́й, просвети́ши тму́ мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Бо́гом мои́м прейду́ сте́ну. Бо́г мо́й, непоро́чен пу́ть Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель е́сть все́х упова́ющих на Него́. Я́ко кто́ бо́г, ра́зве Го́спода? или́ кто́ бо́г, ра́зве Бо́га на́шего? Бо́г препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́чен пу́ть мо́й. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя́. Науча́яй ру́це мои́ на бра́нь, и положи́л еси́ лу́к ме́дян мы́шца моя́. И да́л ми́ еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя́, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя́ в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то́ мя́ научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ и́х, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́л еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ под мя́. И враго́в мои́х да́л ми́ еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя́ потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́х. И истню́ я́ я́ко пра́х пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя́ от пререка́ния люде́й, поста́виши мя́ во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми́. В слу́х у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужди́и солга́ша ми́. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от сте́зь свои́х. Жи́в Госпо́дь, и благослове́н Бо́г, и да вознесе́тся Бо́г спасе́ния моего́. Бо́г дая́й отмще́ние мне́ и покори́вый лю́ди под мя́. Изба́витель мо́й от вра́г мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя́ вознесе́ши мя́, от му́жа непра́ведна изба́виши мя́. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка.

Сла́ва:

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 18.

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь. Де́нь дни́ отрыга́ет глаго́л, и но́щь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не су́ть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си и́х. Во всю́ зе́млю изы́де веща́ние и́х и в концы́ вселе́нныя глаго́лы и́х. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и то́й, я́ко жени́х исходя́й от черто́га своего́, возра́дуется, я́ко исполи́н тещи́ пу́ть. От кра́я небесе́ исхо́д его́, и сре́тение его́ до кра́я небесе́, и не́сть и́же укры́ется теплоты́ его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Стра́х Госпо́день чи́ст, пребыва́яй в ве́к ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́нны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо ра́б Тво́й храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто́ разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя́, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ у́ст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мо́й и Изба́вителю мо́й.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 19.

Услы́шит тя́ Госпо́дь в де́нь печа́ли, защи́тит тя́ и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти́ по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя́. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Да́ст ти́ Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и ве́сь сове́т тво́й испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся́ проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит его́ с небесе́ свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы́ же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны́, во́ньже а́ще де́нь призове́м Тя́.

Псало́м Дави́ду, 20.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся ца́рь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ да́л еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л е́сть у Тебе́, и да́л еси́ ему́ долготу́ дни́й во ве́к ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во ве́к ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко ца́рь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ все́м враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся́ ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши и́х я́ко пе́щь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́ст и́х о́гнь. Пло́д и́х от земли́ погуби́ши, и се́мя и́х от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя́ зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ и́х. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва:

В коне́ц, о заступле́нии у́треннем, псало́м Дави́ду, 21.

Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя́ еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мо́й, воззову́ во дни́, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне́. Ты́ же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя́ упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя́ упова́ша, и не постыде́шася. А́з же е́смь че́рвь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси́ ви́дящии мя́ поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит его́, да спасе́т его́, я́ко хо́щет его́. Я́ко Ты́ еси́ исто́ргий мя́ из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен е́смь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бо́г мо́й еси́ Ты́. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко ско́рбь бли́з, я́ко не́сть помога́яй ми́. Обыдо́ша мя́ тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя́. Отверзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́в восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́, бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́ск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мо́й прильпе́ горта́ни моему́, и в пе́рсть сме́рти све́л мя́ еси́. Я́ко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нм лука́вых одержа́ша мя́, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся́ ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя́. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от у́ст льво́вых и от ро́г единоро́ж смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя́. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все́ се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все́ се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя́. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ и́х в ве́к ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нятся пред Ни́м вся́ оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне е́сть Ца́рствие, и То́й облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чнии земли́, пред Ни́м припаду́т вси́ низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви ро́д гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м Дави́ду, 22.

Госпо́дь пасе́т мя́, и ничто́же мя́ лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко Ты́ со мно́ю еси́, же́зл Тво́й и па́лица Твоя́, та́ мя́ уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне́, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя́ вся́ дни́ живота́ моего́, и е́же всели́тимися в до́м Госпо́день, в долготу́ дни́й.

Псало́м Дави́ду, еди́ныя от суббо́т, 23.

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси́ живу́щии на не́й. То́й на моря́х основа́л ю́ е́сть, и на река́х угото́вал ю́ е́сть. Кто́ взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто́ ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чи́ст се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Се́й прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Се́й ро́д и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ есть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ есть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь Си́л, То́й е́сть Ца́рь Сла́вы.

Сла́ва:

По 3‑й кафи́сме: Трисвято́е по О́тче на́ш:

Тропари́, гла́с 3:

Живу́щи на земли́, душе́ моя́, пока́йся: пе́рсть во гро́бе не пое́т, прегреше́ний не избавля́ет. Возопи́й Христу́ Бо́гу: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя́, поми́луй мя́.

Доко́ле, душе́ моя́, пребыва́еши в прегреше́ниих? Доко́ле прие́млеши покая́ния преложе́ние? Приими́ во уме́ су́д гряду́щий и возопи́й Го́споду: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя́, поми́луй мя́.

Сла́ва: На Стра́шном суди́щи без оглаго́льников облича́юся, без свиде́телей осужда́юся, кни́ги бо со́вестныя разгиба́ются, и дела́ сокрове́нная открыва́ются. Пре́жде не́же во о́ном всенаро́дном позо́рищи и́маши испыта́ти, я́же мно́ю соде́янная, Бо́же, очи́сти мя́ и спаси́ мя.

И ны́не: Недоразумева́емое и непостижи́мое е́сть, Влады́чице Богоблагода́тная, соде́янное о Тебе́ стра́шное та́инство: Необъе́млемаго бо, заче́нши, родила́ еси́ пло́тию, обложе́ннаго от чи́стых крове́й Твои́х: Его́же, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ вся́ пою́щыя Тя́.

Го́споди, поми́луй, (40).

Моли́тва.

Го́споди Вседержи́телю, Сло́ве Пребезнача́льнаго Отца́, Самосоверше́нный Бо́же Иису́се Христе́, милосе́рдия ра́ди безприкла́днаго ми́лости Твоея́, ника́коже разлуча́яйся Твои́х рабо́в, но при́сно в ни́х почива́яй, не оста́ви мя́, раба́ Твоего́, Всесвяты́й Царю́, но да́ждь мне́, недосто́йному, ра́дование спасе́ния Твоего́ и просвети́ мо́й у́м све́том позна́ния Ева́нгелиа Твоего́, ду́шу мою́ любо́вию Креста́ Твоего́ обяжи́, те́ло же мое́ Твои́м безстра́стием украси́, мы́сли умири́ и но́зе мои́ сохрани́ от поползнове́ния, и не погуби́ мя со беззако́ньми мои́ми, Благи́й Го́споди, но искуси́ мя, Бо́же, и вразуми́ се́рдце мое́, испыта́й мя́ и уве́ждь стези́ моя́, и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́ния во мне́, и отврати́ от него́, и наста́ви мя́ на пу́ть ве́чен. Ты́ бо еси́ Пу́ть, и И́стина, и Живо́т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Yandex Metrika